Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/03/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-32/09.03.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерския съвет на 22.12.2014 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за търговския регистър
  (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г. и бр. 40 от 2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
  „(4) Агенцията осигурява оперативна съвместимост на търговския регистър в рамките на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни („система за взаимно свързване на регистрите“ (ОВ, L 258 от 1 октомври 2009 г.).”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
  „(4) Агенцията осигурява оперативна съвместимост на търговския регистър в рамките на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, наричана по-нататък „система за взаимно свързване на регистрите.”

  § 2. Създава се чл. 3а:
  „Обмен на информация
  Чл. 3а. (1) Агенцията по вписванията незабавно осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите предоставянето на безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в търговския регистър дружество, обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването му от регистъра.
  (2) Агенцията по вписванията осигурява без забавяне получаване на информацията чрез системата за взаимно свързване на регистрите относно започването или прекратяването на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и относно заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон по чл. 17а от Търговския закон.
  (3) Агенцията по вписвания предоставя чрез европейския портал за електронно правосъдие актуална информация относно разпоредбите на правото на Република България, съгласно които трети лица могат да се позовават на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Създава се чл. 3а:
  „Обмен на информация
  Чл. 3а. (1) Агенцията по вписванията незабавно осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите предоставянето на безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в търговския регистър дружество, обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването му от регистъра.
  (2) Агенцията по вписванията осигурява незабавно получаване на информацията чрез системата за взаимно свързване на регистрите относно започването или прекратяването на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и относно заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон по чл. 17а от Търговския закон.
  (3) Агенцията по вписванията предоставя чрез европейския портал за електронно правосъдие актуална информация относно разпоредбите на правото на Република България, съгласно които трети лица могат да се позовават на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър.”

  § 3. В чл. 4 след думите „клонове на чуждестранни търговци“ се поставя запетая и се добавя „както и други лица и структури“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 11 се създава ал. 4:
  „(4) Агенцията по вписванията осигурява свободен и безплатен достъп до вписаните обстоятелства и обявените актове и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Създава се чл. 14а:
  „Уведомления от регистри на държави членки
  Чл. 14а. В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на уведомление, получено от регистър на държава членка чрез системата за взаимно свързване на регистрите.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Единен идентификационен код“ се заменя с „Идентификационен код“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Начинът за формиране на ЕИК се определя с акт за изпълнение, който Европейската комисия приема съгласно чл. 4в, буква „з“ от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан по-нататък „ПИК“, задължителен за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „Единният идентификационен код“ се заменят с „Идентификационният код“.
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „Идентификационният код“.
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „Идентификационният код“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Идентификационен код“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Начинът за формиране на ЕИК за връзка с европейската платформа се определя с акт за изпълнение на Европейската комисия.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан „ПИК“, задължителен за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „Единният идентификационен код“ се заменят с „Идентификационният код по ал. 1 и 3“.
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „идентификационният код по ал. 4“.
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „идентификационен код“.

  § 7. В чл. 31е, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „чрез системата за взаимно свързване на регистрите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 32, ал. 2, т. 1, 2, и 3 абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „Идентификационния код“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 34, ал. 2 се създава изречение второ: „Извършването на справки чрез отдалечен достъп може да се осъществява и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 10. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (ОВ, L 156/1 от 16 юни 2012 г.).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. Този закон въвежда изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (ОВ, L 156/1 от 16 юни 2012 г.).

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 11. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 17а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Вписването на данните по ал. 3, т. 2, 3 и 4 може да се извърши и служебно въз основа на уведомление от регистъра на друга държава - членка на Европейския съюз, в който е вписано чуждестранното лице, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите на държавите членки.
  (6) В случай че чуждестранното лице бъде заличено от регистъра на другата държава членка, в който е било вписано, и заличаването му не е в резултат на промяна в правно-организационната му форма, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището, клонът се заличава служебно въз основа на уведомлението от регистъра на другата държава членка, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите, при условие че към момента на получаване на уведомлението от чуждестранното лице не е подадено заявление за вписване на закриването на клона.”
  2. В основния текст на чл. 265н се създава изречение второ: „Уведомлението се получава и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107от 2014 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.), в чл. 5, ал. 10 се правят следните допълнения:
  1. В изречение трето накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите на служебно заличаване по реда на чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон“.
  2. Създава се изречение четвърто: „Когато ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили в клонове на чуждестранни търговци, служебно заличени по чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон, не са предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт до датата на заличаването, лицата, които ги съхраняват, са длъжни да ги предадат в тримесечен срок от заличаването.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г. и бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.), в чл. 14а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужденците в Република България и:
  а) е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко 2 млн. лв., или
  б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 1 от 2014 г.), в чл. 6 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, се вписват и:
  1. данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според национално законодателство, седалище и адрес на управление, представляващи лица (включително тяхното гражданство и дата на раждане);
  2. идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 1 от 2014 г.) в чл. 6 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, се вписват и:
  1. данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление, представляващи лица – техните имена, гражданство и дата на раждане;
  2. идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.“

  § 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 3, § 6, т. 1, 3-6, § 8, 13 и 14, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума