Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-30/09.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 554-01-29, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 11.02.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 04.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 554-01-29, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 11.02.2015 г.
  На заседанието присъства г-н Красимир Катранджиев – председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Петър Владиславов Славов.
  Законопроектът предвижда промяна в правния статут на паркомястото в самостоятелен, отделен обект, подлежащ на разпореждане и наследяване. Предлага се паркомястото да се обособи като самостоятелна недвижима вещ в случаите, когато има статута на строеж по смисъла на Закона за устройството на територията /ЗУТ/ и за него се изисква инвестиционен проект, и като ограничено вещно право – особен сервитут – в хипотезата, когато за изграждането на паркомястото не е необходим инвестиционен проект и не представлява строеж по реда на ЗУТ.
  В дискусията взеха участие народните представители Четин Казак, Данаил Кирилов и Петър Славов.
  В хода на дискусията г-н Катранджиев изрази необходимостта от правна регламентация на статута на паркомястото и обособяването му като обект на прехвърлителна сделка поради липсата на законова уредба, като идеята да се уреди статута на паркоместата датира от повече от 15 години, въпреки голямата обществено-икономическа нужда от това. Посочи също и потребността новата правна уредба да обхваща и заварените до сега фактически положения.
  Г-н Казак постави на дискусия въпроса за действието на закона върху заварените положения и как това право ще се учреди върху вече съществуващото към момента право на идеални части от помещението за паркиране. Изрази мнение, че следва прецизно да се разграничат и дефинират заварените случаи.
  Г-н Кирилов посочи необходимостта от задълбочено разискване на връзката между предвиждания новообособен обект и обектите в етажната собственост. Подчерта също необходимостта от регламентиране на паркомястото по отношение на заварените положения и за в бъдеще, както и гарантиране правото паркомясто да бъде придобивано от собственик на самостоятелен обект в етажна собственост.
  В хода на дискусията г-н Катранджиев предложи за паркомястото да се предвиди статут на принадлежност там, където има етажна собственост и където то се намира върху прилежащ към сградата терен по аналогия със статута на мазета и складови помещения към обектите в режим на етажна собственост.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 554-01-29, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 15.01.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума