Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-33/17.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 11.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Цвети Романска - дипломатически служител първа степен в отдел „Международно право“ към дирекция „Международно право и право на ЕС“.
  С настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, подписано на 30 април 2013 г. в Улан Батор. Страните по споразумението потвърждават привързаността си към демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и към принципите на правовата държава.
  Рамковото споразумение не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България. То цели засилването на политическия диалог и укрепване на икономическите връзки между страните по всички въпроси от общ интерес.
  Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, ще допринесе за издигането на отношенията между Република България и Монголия до ниво на засилено партньорство, включително в политическата, икономическата, социалната и културната сфера.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума