Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-34/17.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 554-01-8, внесен от Бойка Грозева Маринска и група народни представители на 16.01.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 11.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 554-01-8, внесен от Бойка Грозева Маринска и група народни представители на 16.01.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Бойка Маринска.
  Законопроектът цели въвеждане на изискване за притежаване на висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ за определени органи на изпълнителната власт, които се назначават с решение на Министерския съвет или еднолично от министър-председателя.
  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Свилен Иванов, Емил Димитров, Явор Нотев и Димитър Делчев.
  Г-н Попов обърна внимание на различията между придобитата квалификационна степен или звание, придобити в чужбина, спрямо изискванията за придобиване на магистърска степен у нас и постави въпроса за реда за тяхното приравняване. В отговор г-н Кирилов поясни, че процедурата за признаване на образователните степени е нормативно уредена.
  Г-н Иванов, г-н Димитров и г-н Делчев изразиха своята подкрепа за предложения законопроект с оглед необходимостта от назначаването на така посочените висши държавни длъжности на лица, които притежават висше образование.
  Г-н Нотев постави въпроса за действието на закона върху правното положение на служителите, които заемат съответните длъжности, без да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ към настоящия момент. Г-жа Маринска отговори, че между първо и второ гласуване ще се предложи създаването на преходна разпоредба, според която новите изисквания ще се прилагат само по отношение на новоназначените лица.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 554-01-8, внесен от Бойка Грозева Маринска и група народни представители на 16.01.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума