Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-44/01.04.2015 г.
  Относно: Законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Президентството на Република България: ген. Атанас Самандов – секретар по отбрана и сигурност и г-жа Петя Тянкова – секретар по правни въпроси; от Министерския съвет: г-н Аню Ангелов и г-н Георги Кръстев – съветници в политическия кабинет; от Министерството на отбраната: г-н Илия Налбантов – началник на кабинета на министъра на отбраната, г-н Светослав Даскалов – и.д. директор на Служба „Военна информация“ и г-н Пламен Даракчиев – парламентарен секретар; от Държавна агенция „Национална сигурност“: г-н Недялко Недялков – заместник-председател на ДАНС и г-жа Таня Каракаш – директор на Дирекция „Правна“; от Национална разузнавателна служба: ген. майор Драгомир Димитров – директор на НРС и г-н Петър Темелков – главен юрисконсулт.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Цветан Цветанов. Със законопроекта се регламентират организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статутът на служителите, които го осъществяват. Изведени са принципите, въз основа на които се осъществява военното разузнаване. Г-н Цветанов акцентира върху спецификата в работата на военното разузнаване, която налага приемането на отделен закон за него. По този начин могат да бъдат отчетени и ангажиментите, които армията е поела към партньорските служби и съответните мисии. В законопроекта изрично е посочено, че на военното разузнаване не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер и че то не събира, не обработва, не анализира и не съхранява информация от вътрешнополитически характер. Регламентирана е координацията и взаимодействието на военното разузнаване с държавни органи и институции, както и със структури на НАТО и Европейския съюз. Законопроектът предвижда военното разузнаване да се организира в единен централизиран процес и да се осъществява на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Стратегическото разузнаване се организира и осъществява от Служба „Военна информация”. На оперативно ниво разузнаването се ръководи от командващия на Съвместното командване на силите или от командирите на видовете въоръжени сили, а на тактическо ниво – от командирите (началниците) на военните формирования. С приемането на предложения законопроект се цели осигуряване на възможност за повишаване на ефективността в дейността на военното разузнаване.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Димитър Делчев, Петър Славов, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Явор Хайтов. Като поставиха въпроса относно финансовата обезпеченост и отбелязаха възможността от прецизиране на уредбата по някои въпроси като финансовия контрол върху службите за разузнаване и правомощията на службите, те се обединиха около необходимостта от приемане на правна уредба за разузнавателната дейност.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума