Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 553-03-43/01.04.2015 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-63, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 01.04.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-63, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.
  На заседанието присъства г-жа Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов. Той посочи, че внесеният законопроект е резултат от волята на няколко политически сили да се приемат адекватни мерки за защита на държавния и обществен интерес. Със законопроекта се цели да се даде възможност на органите на досъдебното производство при необходимост да вземат мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или друго общественоопасно деяние, за което има основание да се предполага, че ще бъде извършено. Предвижда се възможност за временно изземване на средствата, с които би могло да се извърши престъплението и за спиране на финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа.
  В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Кирил Калфин, Данаил Кирилов, Петър Славов, Свилен Иванов, Димитър Делчев, Явор Нотев, Четин Казак, Десислава Атанасова, Христиан Митев и Лъчезар Никифоров. В хода на дискусията част от тях заявиха невъзможност да подкрепят законопроекта в този му вид, а останалите се обединиха около становището за необходимостта от вземане на мерки за защита на държавния и обществения интерес, като посочиха, че между първо и второ гласуване следва да се прецизират употребените в предложеният текст понятия, да се уточни систематическото място на предлаганата разпоредба и да се предвиди съдебен контрол върху предложените мерки.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-63, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума