Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-47/07.04.2015 г.

  Относно: Законопроект за европейската заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерския съвет на 21.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 01.04.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за европейската заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерския съвет на 21.03.2015 г.
  На заседанието присъства г-н Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, който от името на вносителите представи законопроекта.
  Законопроектът цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2011/99ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за защита. Създава се правна възможност за признаване, изпълнение, издаване и изпращане на европейска заповед за защита, в съответствие с която мярка за защита, постановена в една държава членка, ще може да бъде прилагана на територията на друга държава членка, в която защитеното лице възнамерява да пребивава. От тази допълнителна законова защита ще могат да се ползват всички пострадали от престъпления.
  В законопроекта са посочени конкретните забрани и ограничения по мярката за защита, въз основа на които може да бъде издадена европейска заповед за защита, като: забрана да се посещават определени селища, места или райони, в които защитеното лице пребивава или посещава; забрана или ограничаване на контактите под каквато и да е форма със защитеното лице и забрана или ограничаване на доближаването до защитеното лице на по-малко от определеното разстояние.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за европейската заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерския съвет на 21.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума