Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-51/21.04.2015 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 502-01-8, внесен от Министерския съвет на 30.01.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 08.04.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 502-01-8, внесен от Министерския съвет на 30.01.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - г-жа Красимира Стоянова - директор на дирекция „Правна” и г-н Георги Пеев - генерален директор на „Ръководство на въздушното движение”.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Красимира Стоянова.
  Законопроектът предвижда правилата за избор на частен партньор, посочени в чл. 57а, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост, да не се прилагат в случаите когато държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват договори за съвместна дейност или участват в граждански дружества, ако това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, или за изпълнение на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство и при участие в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от финансиращата институция.
  Целта е да се преодолеят затрудненията, които възникват в практиката по сега действащият правен режим, съгласно който държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала не участват като равноправни партньори в процедури, в които те се явяват участници в процедурата, съответно изпълнители в резултат на проведената процедура.
  В дискусията взеха участие народните представители Петър Славов, Димитър Делчев, Свилен Иванов, Чавдар Георгиев и Данаил Кирилов.
  В хода на дискусията се поставиха въпроси за целта на законопроекта, сроковете в които трае процедурата за избор на публично-частен партньор и пречките, които досегашният режим създава.
  Г-жа Стоянова посочи, че срокът за избор на публично-частен партньор е около два месеца, ако няма обжалване. По повод на споменатите затруднения, тя изтъкна, че към момента процедурата не е съобразена със сроковете за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 502-01-8, внесен от Министерския съвет на 30.01.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума