Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/04/2015

  Становище на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-03-50/21.04.2015 г.
  Относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 8 април 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г.
  Докладът за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г. беше представен от г-н Данаил Кирилов поради отсъствието на омбудсмана.
  Докладът съдържа шестнадесет глави, в които се разглеждат проблемите, с които гражданите са сигнализирали омбудсмана, неговата дейност във връзка с решаването на проблемите, включена е статистическа информация за постъпилите индивидуални жалби и сигнали, анализирано е влиянието на действащата нормативна уредба върху правата на човека, посочена е дейността във връзка с международното сътрудничество на омбудсмана и са отчетени разходите му за 2014 година. В съответните глави са включени данни относно броя на постъпилите и приключени през 2014 г. жалби и сигнали на граждани, групирани съобразно естеството на засегнатото право, данни относно установените нарушения и броя на жалбите и сигналите, разглеждането на които е извън компетентността на омбудсмана, данни относно броя на дадените препоръки към държавни органи, съответно съвети към гражданите, както и относно изпълнените и неизпълнените препоръки.
  В глава първа е обобщена информацията за дейността на омбудсмана във връзка със защитата на правата на хората с увреждания. През 2014 г. са приключили проверките по 104 жалби на граждани с увреждания, по 27 от които са установени нарушения и са предприети действия за защита на правата на хората с увреждания. По 15 от жалбите е осъществено успешно посредничество, 7 от жалбите са извън правомощията на омбудсмана, а в случаите, в които не е установено нарушение, са дадени препоръки на гражданите относно необходимите действия за упражняването на правата им.
  Глава втора е посветена на дейността на омбудсмана по защита на правата на детето. През 2014 г. са извършени проверки по 132 жалби, по 24 от които са установени нарушения в действията на органите за закрила и са отправени препоръки за отстраняване на пропуските. Отправени са 11 препоръки, от които 7 са изпълнени, 2 са изцяло неизпълнени и 2 са частично изпълнени. В 4 случая е осъществено успешно посредничество, а по 9 случая е предоставено становище за преодоляване на пропуските и подобряване на работата на администрацията. По всички случаи, в които не е установено нарушение, са дадени съвети на жалбоподателите за възможните действия, които могат да предприемат за защита на правата си.
  В глава трета е направен анализ на дейността по защита на правата в здравеопазването. През 2014 г. постъпилите в тази сфера жалби са 168, голяма част от които съдържат по повече от едно оплакване, като преписките са приключени по 164 жалби. При 39 от извършените проверки са установени нарушения. Към отговорните за решаване на съответния проблем органи и институции са отправени препоръки в 31 от случаите, при които е установено нарушение, и в 29 от случаите, в които не е констатирано нарушение, с оглед подобряване работата на администрацията. По 4 от случаите е осъществено успешно посредничество.
  Във връзка с дейността по опазване на околната среда и общественото здраве, описана в глава четвърта от доклада, през 2014 г. са приключени проверките по 69 от постъпилите 72 жалби. Отправени са 45 препоръки, от които 41 са взети предвид, а 4 са частично изпълнени.
  В глава пета е обобщена дейността на омбудсмана като национален превантивен механизъм, въведен в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. През 2014 г. са извършени проверки на 100 обекта, включени в различни структури: Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, държавни психиатрични болници и центрове за психично здраве, домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, възпитателни училища – интернати и социално-педагогически интернати, домове за деца с увреждания, домове за възрастни с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост, места за задържане към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието. Двадесет и пет от проверките са извършени след предизвестие, а останалите 75 са извършени внезапно. В интернет страницата на омбудсмана е публикуван докладът му като национален превантивен механизъм с подробно отразяване на констатациите, изводите и препоръките към съответните държавни и общински органи и информация за реакциите им по тях.
  Във връзка с дейността по защита на основните права и свободи, обобщена в глава шеста от доклада, през 2014 г. са постъпили 657 жалби и са приключили проверките по 662 жалби. Разгледани са: 381 жалби и сигнали относно правото на справедлив съдебен процес, основната част от които са във връзка със забавено съдопроизводство, с нарушения в изпълнителното производство, с неизпълнение на съдебни решения; 61 жалби и сигнали във връзка със засягане на граждански и политически права, множество сигнали по повод прояви на нетолерантност и ползване на език на омразата.
  Глава седма съдържа информация за дейността на омбудсмана по защита на социалните права на гражданите. В тази област през 2014 г. са постъпили 589 жалби и сигнали, а са приключили проверките по 638. Основната част от жалбите и сигналите съдържат оплаквания за засегнати трудови права, право на достъп до заетост, право на осигуряване и обезщетения, право на пенсия, право на социална подкрепа и помощ за жилище. Отправени са препоръки в съответствие със законовите правомощия на омбудсмана, а в случаите, в които са установени нарушения, но липсва правна възможност за намеса на омбудсмана, са дадени съвети на гражданите за начина, по който могат да защитят правата си.
  В глава осма се съдържат данните относно дейността на омбудсмана по защита на правото на собственост и икономическата свобода на гражданите. През 2014 г. са постъпили 754 жалби и сигнали, разгледани са 765 жалби по проблеми относно собствеността и по 291 от тях са установени нарушения. Отправени са 243 препоръки, в 45 случаи е осъществено посредничество, а 214 от жалбите са извън правомощията на омбудсмана. Предоставени са съвети на гражданите относно начина за защита на правата им по 383 случая.
  Глава девета е посветена на дейността по защита на правото на достъп до качествено образование. В тази област през 2014 г. са постъпили 129 жалби и сигнали, 63 от които са в сферата на предучилищното и училищното образование, 30 – в сферата на висшето образование, и 36 – други. Приключени са проверките по 134 жалби и сигнали. Отправени са 18 препоръки, представени са 73 становища, дадени са 19 съвета, по 12 случая е осъществено посредничество, а по 2 от 12 недопустими жалби е отправен съвет.
  В Глава десета е обобщена информацията относно дейността на омбудсмана по защита на правата на потребителите на обществени услуги. През 2014 г. в Народното събрание е внесен специален доклад от омбудсмана за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана през 2013 и 2014 г. Постъпилите жалби в тази област са 1483 – 30 % от всички жалби и съдържат оплаквания основно относно топлоснабдяване, електроснабдяване, финансови услуги, телефонни услуги, ВиК-услуги, интернет и телевизия, рекламации, сметосъбиране и сметоизвозване, обществен транспорт, застрахователни услуги, газоснабдяване и пощенски услуги. През 2014 г. са приключени проверките по 1479 жалби, по 10 % от които са установени нарушения, а 30 % са извън правомощията на омбудсмана.
  Глава единадесета съдържа информация относно дейността на омбудсмана във връзка със защита на правото на гражданите на добро управление и добра администрация. През 2014 г. са приключени проверките по 338 жалби, в 155 от които се съдържат оплаквания срещу органи на държавната власт, а по 167 – срещу органи на местната власт. По 79 от проверките е установено нарушение, а 42 от жалбите са извън правомощията на омбудсмана.
  В глава дванадесета е представена обща информация за дейността на омбудсмана, включително за срещи с гражданите, както и статистическа информация. През 2014 г. е осъществено съдействие и защита на 17 818 граждани, постъпили са 5 010 оплаквания, приключени са проверките по 5 114 жалби и сигнали, по 17 % от които са установени нарушения, а в 1480 случая е констатирана липса на законово основание за разглеждане.
  В глава тринадесета е анализирана действащата нормативна уредба и са посочени изводите на омбудсмана относно влиянието й върху правата на човека. Пропуските в нормативната уредба, относно които е сигнализиран омбудсмана, са систематизирани в три категории: (1) разпоредби, които нарушават правата на гражданите (в Семейния кодекс и Кодекса за социално осигуряване); (2) разпоредби, които създават предпоставки за нарушаване правата на човека (в Наказателния кодекс, Изборния кодекс и Закона за местните данъци и такси) и (3) непълнота и противоречие в нормативната уредба (в Закона за здравното осигуряване, Кодекса за социалното осигуряване и Кодекса на труда). През отчетния период омбудсманът е сезирал два пъти Конституционния съд – с искания за обявяване за противоконституционни на разпоредби от Закона за лицата и семейството и от Закона за електронните съобщения. С оглед преодоляването на противоречива съдебна практика, омбудсманът е сезирал Върховния касационен съд и Върховния административен съд с 5 искания за приемане на тълкувателни решения. Докладът съдържа резюме на решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България и на решенията на Съда на Европейския съюз, свързани с правата на човека.
  Глава четиринадесета съдържа информация относно международно сътрудничество и стандартите в областта на правата на човека.
  В глава петнадесета е отразена дейността на омбудсмана по популяризиране на правата на човека като превенция срещу нарушаването им.
  Глава шестнадесета съдържа отчет на разходите на омбудсмана на Република България за 2014 г.
  В съответните глави са посочени конкретни примери за проблемите, за решаването на които гражданите са сигнализирали омбудсмана. Приложени са писма на граждани, изразяващи благодарност за реакцията на омбудсмана по повод на техните сигнали и жалби. Докладът завършва с резюме, в което е изведена основната информация по отделните глави.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” подкрепи внесения от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., № 539-02-2 и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана, във връзка с чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г.
  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на
  Народното събрание:
  Цецка Цачева  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума