Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
22/04/2015

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-03-53/28.04.2015 г.
  Относно:Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г., № 520-00-18, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 31.03.2015г.

  На свое заседание, проведено на 22.04.2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г., № 520-00-18, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 31.03.2015г.
  На заседанието присъстваха членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество: г-н Пламен Георгиев – председател, г-н Иво Иванов – заместник-председател, г-жа Стоянка Николакова и г-жа Антоанета Цонкова - членове на комисията.
  Докладът за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г., наричана по-нататък „комисията”, беше представен от г-н Пламен Георгиев. Той отбеляза, че целта на доклада е да представи организацията на работата на комисията, постигнатите резултати в дейността й по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъщественото от нея през същия период институционално и международно сътрудничество.
  През 2014 г. численият състав на комисията е 182 служители, като основна причина да не бъдат заети нормативно определените щатни бройки е намаленият финансов ресурс.
  От започването на работата на комисията са събрани повече от 55 000 000 лева.
  През 2014 г. са събрани над 13 000 000 лева, като дейността на комисията обхваща довършване на неприключилите проверки и производства при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, който предвиждаше да има влязла в сила присъда, както и образуваните проверки и производства по сега действащия закон.
  Съгласно параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на отменения закон през 2014 г. комисията е взела 15 решения за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. В тази връзка комисията е взела и 19 решения за внасяне на мотивирани искания за допускане на обезпечителни мерки по доклади на директорите на териториалните дирекции. Общата стойност на реално обезпеченото имущество през 2014 г. е в размер на 2 856 142,42 лева.
  Анализът на престъпните състави, по които е налице привличане на лицата като обвиняеми и респективно постановените осъдителни присъди, показва, че като основание за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки са послужили общо 19 отделно повдигнати обвинения за извършени престъпления, попадащи в обхвата на чл. 3 от отменения закон. Най-голям е делът на престъпленията по чл. 321 от НК (организирана престъпна група) - в 11 случая, по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) - в 4 случая, по чл. 339 от НК (придобиване, държане или предаване другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без надлежно разрешение) - в 4 случая.
  На основата на мотивирани заключения на директорите на териториалните дирекции, през 2014 г. комисията е взела 20 решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по отменения закон. Образуваните граждански дела са на обща стойност 10 103 676,23 лева.
  През 2014 г. са влезли в сила 28 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 13 006 194,06 лева.
  В териториалните звена на комисията са получени 2 244 уведомления за 2 516 лица. Всички уведомления са получени на основание чл. 25 от новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от съответните наблюдаващи прокурори.
  По постъпилите уведомления са образувани 2 292 проверки.
  Анализът на престъпленията показва, че с най-голям относителен дял от 25 на сто от общия брой уведомления са престъпленията, свързани с наркотичните вещества и техните аналози (чл. 354а - 354в от НК); следвани от измамата (чл. 209 - чл. 211 от НК) с 12 на сто; трафика на хора по чл. 159а от НК - 12 на сто и престъпленията по чл. 321 - чл. 321а от НК (образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група) -11 на сто.
  През отчетния период комисията е образувала 31 производства по чл. 21, ал. 1 от новия закон. Комисията е приела решения за внасяне в съдилищата на искания за обезпечение на бъдещи искове за отнемане на имущество на обща стойност 14 122 636, 97 лева.
  Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка, в резултат на която са образуваните производства и наложените обезпечителни мерки, показва, че през 2014 г. - с най-голям относителен дял - 23 на сто от общия брой, са престъпленията по чл. 253 от НК (т.н. „изпиране на пари“), следвани от престъпленията по служба (чл. 282 от НК) - 19 на сто и избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери (чл. 255 от НК)-19 на сто.
  През 2014 г. комисията е приела решения за предявяване на 23 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като общата стойност на внесените в съдилищата искове е 25 530 502,39 лева.
  Стремежът на комисията е чрез осигуряване на електронен достъп до базата данни на повечето институции в страната да се постигне бързина при обработването на информационния поток с цел приключване на проверките в по-оптимални срокове от законоустановените. Към момента има изграден достъп до база данни на: Агенция „Митници“, Национална база данни „Население“, Централния регистър за особените залози, „ПрокредитБанк“ АД, Национална агенция за приходите и „Интерпол“.
  По искане на комисията са извършени 57 проверки за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от незаконна дейност в чужбина. Получени са 54 искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави.
  В Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка оценката за работата на комисията е висока, като се правят препоръки за намаляване размера на несъответствието между имуществото и нетния доход като критерий за образуване на производство, който е 250 000 лева.
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители: Валери Симеонов, Филип Попов, Явор Нотев, Петър Славов, Емил Димитров, Данаил Кирилов и заместник-министърът на правосъдието г-н Петко Петков.
  Г-н Явор Нотев и г-н Филип Попов поставиха въпроса има ли съпоставима практика и какъв е размерът на несъответствието между имуществото и нетния доход като критерий за образуване на производство в други държави - членки на Европейския съюз.
  В отговор на поставения въпрос г-н Георгиев отговори, че във Великобритания размерът на несъответствието е 10 000 паунда и е на становище, че оправдан праг на несъответствие според социално-икономическите условия в Република България е 120 000 лева за проверявания период. Той предложи също така отнетите имоти да се използват за социални цели, тъй като практиката сочи, че много трудно се продават на публична продан имоти отнети от комисията от граждани с криминално минало.
  Заместник-министърът на правосъдието г-н Петко Петков заяви, че следва да се намери алтернативна форма на проверка за степента на обществена опасност, за да се ограничат случаите за образуване на проверки пред комисията за деяния, които са малозначителни.
  Председателят на комисията г-н Кирилов счита, че са необходими законодателни промени в тази насока и отправи молба към народните представители да се запознаят с предложените през месец март законодателни предложения, и да ги приемат и подкрепят

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г., № 520-00-18, внесен на 31.03.2015г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:
  Приема доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума