Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
29/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-58/05.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, № 502-02-11, внесен от Министерския съвет на 20.04.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 29 април 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, № 502-02-11, внесен от Министерския съвет на 20.04.2015 г.
  На заседанието присъства г-жа Силвия Филипова – старши експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Силвия Филипова – старши експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието. Целта на подписания на 14 ноември 2014 г. Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция е осигуряване на необходимата нормативна основа за развитието на правното сътрудничество между двете държави и на възможност за по-ефективно противодействие на престъпността с транснационален характер. В договора се предвижда задължение за екстрадиране на лица, които се намират на територията на съответната държава, с цел привличане към наказателна отговорност за престъпления, даващи основание за екстрадиция или за изпълнение на присъда във връзка с такива престъпления. Уредени са основанията за отказ, като е предвидена и забрана за предаване на собствени граждани. В случай, че в молещата държава се предвижда смъртно наказание за престъплението, за което се иска екстрадиция, е предвидено тя да се допуска само след предоставяне на достатъчно гаранции, че същото няма да бъде наложено или че няма да бъде изпълнено ако вече е наложено. Определени са централните органи на страните и редът за осъществяване на контактите между тях, както и езиците на които се осъществява комуникацията. Уредени са съдържанието на молбата за екстрадиция и придружителните документи, както и въпросите относно задържането на лицето до получаването на молбата и фактическото предаване на исканото лице. Предвидени са специални разпоредби по въпросите на екстрадицията, включително задължение за образуване на наказателно производство в замолената държава в случай на отказ от екстрадиране и прилагане на принципа на особеността. Изрично е предвидено, че договорът подлежи на ратификация и влиза в сила на тридесетия ден след размяната на ратификационните документи. Предвиден е неопределен срок на действие на договора и възможност за едностранно прекратяване на договора, което настъпва шест месеца след датата на получаване на писменото уведомление от другата страна по дипломатически път.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, № 502-02-11, внесен от Министерския съвет на 20.04.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума