Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
29/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-56/05.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите № 502-01-29, внесен от Министерския съвет на 21.04.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 29 април 2015 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите № 502-01-29, внесен от Министерския съвет на 21.04.2015 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката: г-н Емил Алексиев - Началник на отдел ,,Политика за потребителите“, Дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“, г-жа Цвета Караилиева- главен експерт в Дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“, г-жа Людмила Пеовска- младши експерт в Дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“. От Комисия за защита на потребителите: г-н Димитър Маргаритов – председател, Константин Райков и Константин Арабаджиев – членове на комисията.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Емил Алексиев. Законопроектът има за задача да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО и да създаде условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители).
  Законопроектът урежда възможността за отнасяне на всички спорове между потребители и търговци до орган за алтернативно решаване на спорове, като поставя конкретни изисквания, регламентира процедурни правила за работа на органа и въвежда принципите за независимост, безпристрастност, експертност, прозрачност, ефективност, справедливост, свобода и законосъобразност.
  Предвижда се министърът на икономиката да изпълнява функциите на орган, компетентен да извърши преценка доколко органите, които желаят да бъдат признати за органи за алтернативно решаване на спорове, отговарят на изискванията, посочени в Директива 2013/11/ЕС, и да следи дали тези органи спазват задълженията, предвидени в Регламент № 524/2013 г. за онлайн решаване на спорове.
  С предложения проект на закон се доразвива и усъвършенства структурата, обхватът на действия и начинът на работа на помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, за да могат те да бъдат признати като органи за алтернативно решаване на спорове, като се вменява задължението на министъра на икономиката, органите за алтернативно решаване на спорове и Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите да публикуват на своите интернет страници списъка на признатите органи за алтернативно решаване на спорове.
  Предвидено е създаването на пет секторни помирителни комисии, които ще разглеждат спорове между потребители и търговци в областта на енергетиката, водоснабдителни и канализационни услуги, електронните съобщения и пощенските услуги, транспорта и финансовия сектор.
  Със законопроекта е предвидено министърът на икономиката да определя със заповед седалището и района на действие на общите и секторни помирителни комисии, а председателят на Комисията за защита на потребителите да одобрява със заповед списък на председателите, заместник-председателите и останалите членове на общите и секторните помирителни комисии.
  Г-н Алексиев обърна внимание, че разпоредбите на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на спорове трябва да бъдат въведени в националното законодателство не по-късно от 9 юли 2015 г., а самите помирителни комисии следва да заработят 6 месеца по-късно, т.е. от 9 януари 2016 г.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Емил Димитров.
  На поставения от народния представител Хамид Хамид въпрос относно възможността посоченото в § 1 словосъчетание „прекалено отдалечен от дата” да бъде заменено с конкретен срок или да бъде въведена легална дефиниция на този термин г-н Алексиев отговори, че терминът „прекалено отдалечен от дата” е коректен превод на директивата, като в случая тълкуването и оценката му следва да се предостави на съда, защото е трудно да се даде една легална дефиниция, която да е общо универсално приложима за всеки индивидуален случай.
  Народният представител Данаил Кирилов постави въпроси относно подхода, който е възприет при уреждането на достъпа до възможността да бъдеш орган за алтернативно решаване на спорове и относно наличието на достатъчно гаранции за конкуренция. На поставените въпроси г-н Алексиев и г-н Райков отговориха, че законопроектът е отворен към всеки способ и метод за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, достатъчно е организацията да отговаря на изискванията на Директивата. Посочиха също, че в § 6 относно чл. 181а, ал. 3 от законопроекта изрично се предвижда възможността орган за алтернативно решаване на спорове да бъдат: физическо лице, юридическо лице, орган на държавна власт или друга публична институция.
  В хода на дискусията народният представител Димитър Делчев изрази подкрепата си към законопроекта и надеждата наистина да бъде приложен в действие в най-кратки срокове.
  Г-н Маргаритов изрази подкрепата си към така предложения законопроект и готовност Комисията за защита на потребителите да съдейства тези производства да станат наистина припознати и ефективни способи за уреждане на възникнали спорове между потребители и търговци.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите № 502-01-29, внесен от Министерския съвет на 21.04.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума