Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-69/11.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 11.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът, беше представен от г-жа Десислава Атанасова.
  Със законопроекта се създава правна възможност след обявяване на банка в несъстоятелност да се разкрие банковата тайна по отношение на физическите и юридическите лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия или които са извършвали разпоредителни сделки, както и прехвърляне на вземания и прихващания след поставяне на банката под специален надзор. Предвижда се разкриване на банковата тайна на влоговете, сметките и кредитите на политическите партии и на лицата и техните семейства по чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и на консултантските договори, договорите за наем и други възмездни и безвъзмездни договори между банката и лицата и техните семейства, заемащи висши държавни и други длъжности.
  С предлаганите промени се въвежда процедура в Закона за банковата несъстоятелност по предоставянето на достъп до данните в платежната система за брутен сетълмент в реално време по реда на чл. 103 от Закона за платежните услуги и платежните системи на временните синдици, синдиците, членовете на управителния съвет на фонда и на лицата, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, които извършват действия по проследяване и за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.
  Мотивите на законопроекта обединяват становището на всички парламентарни групи, че следва да има разкриване на банкова тайна за банка в несъстоятелност. Това се налага от интереса на обществеността за изясняване на обективната истина относно влогове, сметки и кредити на физически и юридически лица, предоставени в отклонение от обявените от банката условия.
  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов и Десислава Атанасова.
  Г-н Попов изрази подкрепа към така предложения законопроект с цел осигуряване на публичност и прозрачност по отношение на сделки, които касаят масата на несъстоятелност.
  Г-н Кирилов подчерта, че е необходимо да се прави ясно разграничение между банкова тайна, която защитава информация за съответното лице, и класифицирана информация, която пази държавния ред. Той отбеляза, че тъй като данните за финансовото и икономическото състояние на личността са лични данни, би могло да се помисли за евентуално отпадане на предложението за създаване на ал. 14 в чл. 62 от Закона за кредитните институции.
  Г-жа Атанасова изрази необходимост от прецизиране на срока за обявяване на сведения от страна на синдиците или от въвеждане на автоматизъм при обявяването на информацията.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържал се", предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума