Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/06/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-72/16.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 502-01-8, внесен от Министерски съвет на 30.01.2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за допълнение на Закона за държавната собственост

  (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г. бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 40, 98 и 105 от 2014 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Параграф единствен. В чл. 57а се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Правилата по ал. 1 и 2 за избор на частен партньор не се прилагат, когато държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват договори за съвместна дейност или участват в граждански дружества, в случаите на:
  1. когато това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, друга процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство;
  2. участие в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от финансиращата институция.
  (5) Договорите за съвместна дейност по ал. 4 се сключват и дружествата по ал. 4 се създават със срок - до изпълнение на целта или до прекратяването на договора за възлагане на съответната услуга, строителство или доставка, като публичният партньор няма право да участва с непарична вноска.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф единствен:

  Параграф единствен. В чл. 57а се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Правилата по ал. 1 и 2 за избор на частен партньор не се прилагат, когато държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват договори за съвместна дейност или участват в граждански дружества, в случаите:
  1. когато това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, друга процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство;
  2. на участие в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от финансиращата институция.
  (5) Договорите за съвместна дейност по ал. 4 се сключват и дружествата по ал. 4 се създават със срок - до изпълнение на целта или до прекратяването на договора за възлагане на съответната услуга, строителство или доставка, като публичният партньор няма право да участва с непарична вноска.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума