Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/06/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-73/16.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 554-01-82, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 29.04.2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за търговския регистър
  (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Предложение на нар. представител Петър Славов:
  Създава се § 0а: В чл. 3 се създава нова ал. 5:
  „(5) За осъществяване на функциите си, агенцията има право на безплатен достъп до данните в регистъра на населението, поддържан на национално ниво – Национална база данни „Население“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 3 се създава ал. 5:
  „(5) За осъществяване на функциите си агенцията има право на безплатен достъп до данните в регистъра на населението, поддържан на национално ниво – Национална база данни „Население“.“

  Предложение на нар. представител Петър Славов:
  Създава се § 0б: В чл. 19, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение първо: „Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5.“
  2. Досегашният текст на ал. 3 става изречение второ.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 19, ал. 3 се създава ново изречение първо: „Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5“, а досегашното изречение първо става изречение второ.

  § 1. В чл. 22, ал. 5 след думите „не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър“ се добавя ново изречение със следния текст: „В случаите когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по предходното изречение“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3:
  § 3. В чл. 22, ал. 5 се създава ново изречение трето: „В случаите когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ“, а досегашните изречения трето и четвърто стават съответно изречения четвърто и пето.

  § 2. В чл. 22 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
  „Указанията до търговеца за отстраняване на нередовности по заявление за обявяване на годишен финансов отчет по чл. 19, ал. 3, когато са обявени по електронната му партида след изтичане на повече от месец от постъпване на заявлението, се изпращат на търговеца и на електронната му поща, ако е обявил такава, а когато липсва – по пощата с обратна разписка на адреса му на управление. Срокът за изпълнение на указанията тече от момента на уведомяването му.“

  Предложение на нар. представител Петър Славов:
  § 2. се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  Предложение на нар. представител Петър Славов:
  Създава се § 0в: в чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието „Отговорност при грешки и непълноти“ се заменя с „Отговорност“;
  2. Досегашният текст става ал. 1.
  3. Създава се ал. 2“
  „(2) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на длъжностни лица по регистрация по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. представител Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“ с § 4:
  „Заключителна разпоредба
  §4. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с § 1, 2 и 3 не по- късно от 4 месеца от влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде заключителна разпоредба с § 4:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  §4. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с този закон не по-късно от 4 месеца от влизането му в сила.“

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума