Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-76/22.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерския съвет на 08.06.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 17.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерския съвет на 08.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-н Петко Петков – заместник министър, г-н Александър Петров – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“, от Агенция по вписванията – г-жа Елена Маркова - изпълнителен директор, г-н Владимир Трифонов – директор на Главна дирекция „Регистри“ и г-н Златозар Златев – длъжностно лице по регистрация.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерския съвет на 08.06.2015 г., беше представен от заместник – министъра на правосъдието г-н Петко Петков.
  Със законопроекта се въвеждат мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез изграждането на цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ. Предложените изменения и допълнения целят осигуряването на единна, публично достъпна и безплатна база данни, като същевременно се урежда отпадането на изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица и създаването на дело в електронна форма за всеки регистриран субект.
  Конкретизират се подлежащите на вписване обстоятелства, като се регламентира реда на приемането от Агенция по вписванията на заявления и искания, подавани по електронен път и на хартиен носител, сроковете за произнасянето по тях и компетентността на служителите на регистъра. Предвижда се и възможност за оспорване на отказите за вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  С предлаганите промени се урежда взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и електронни информационни системи, както и задължението за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на банките, да проверяват служебно вписаните в регистъра обстоятелства.
  Произтичащите от законопроекта разходи ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ и предлаганите законодателни промени няма да се отразят на бюджета.
  Народните представители Петър Славов и Христиан Митев изразиха подкрепата си към законопроекта и приветстваха инициативата за намаляване на административната тежест.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерския съвет на 08.06.2015 г.;


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума