Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-77/22.06.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерския съвет на 11.06.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 17.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерския съвет на 11.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – заместник-министър и г-жа Нина Чимова –директор на дирекция „Правна”.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерския съвет на 11.06.2015 г., беше представен от г-н Красимир Ципов.
  Със законопроекта се предлагат промени, насочени към допълване на приетите в националното законодателство мерки за борба с тероризма в контекста на нарастващото му разпространение като риск за международния мир и сигурност.
  Основен акцент в приетата Резолюция 2178 от 2014 г. на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации е поставен върху заплахата, наложена от чуждестранните бойци терористи, дефинирани като лица, които пътуват до държава, различна от държавата на произход или в която те пребивават с цел извършване, подготовка, планиране, участие в обучение за извършването на терористични актове.
  Необходимите наказателноправни мерки са включени в проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в който се предвижда инкриминиране на деяния, свързани с терористични действия.
  С обсъждания законопроект се предлагат административни мерки и мерки на административна принуда, които да способстват за ограничаване на влизането, транзитното преминаване и напускането на страната на лица, за които има данни, че са съпричастни към терористична дейност. В тази насока са предлаганите законодателни изменения в Закона за българските лични документи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за чужденците в Република България и в Закона за убежището и бежанците.
  С предлаганите разпоредби в Закона за чужденците в Република България се допълват и основанията за отказ от издаване или продължаване на разрешението за пребиваване в страната, основанията за отнемане на правото на пребиваване в страната, експулсиране и основанията за подаване на сигнал за целите на отказ за влизане в Шенгенската информационна система спрямо посочената категория лица.
  В обсъждането участие взеха народните представители Явор Нотев и Хамид Хамид, който се изказа в подкрепа на законопроекта, като отбеляза, че за някои от текстовете е необходимо прецизиране.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерския съвет на 11.06.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума