Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-78/22.06.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-87, внесен от Методи Борисов Андреев и група народни представители на 08.05.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 19 юни 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 554-01-87, внесен от Методи Борисов Андреев и група народни представители на 08.05.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието - Александър Стефанов - държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“; г-жа Лиляна Друмева - председател на Съюза на репресираните от комунизма „Памет”, г-н Александър Александров - организационен секретар на Съюза на репресираните от комунизма „Памет”, г-н Неделчо Илинчев - член на Съюза на репресираните от комунизма „Памет” и г-н Сезгин Мюмюн - председател на Федерация „Справедливост - България”.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 554-01-87, беше представен от г-н Методи Андреев.
  Със законопроекта се предвижда отпадането на давността за наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на тежки престъпления против правата на човека, извършени след 9 септември 1944 г. от ръководни дейци на Българската комунистическа партия или от трети лица, на които са възложени длъжностни или партийни функции. Посочените в законопроекта престъпления са били инкриминирани към момента на тяхното извършване. В тази връзка със законопроекта не се въвеждат нови наказателни състави, а единствено се цели отпадане на давността за тези престъпления. Предвид високата степен на обществена опасност на съответните деяния, се предвижда отпадане на давността за тероризъм; за престъпления, извършени на радикална религиозна основа, както и за други тежки престъпления. Предвижда се давност да не тече през периода, през който извършителят на престъплението се укрива от правосъдието или се ползва с имунитет. Със законопроекта се въвеждат дефиниции на новите понятия, които са възприети в него.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Четин Казак, Петър Славов, Десислава Атанасова и Методи Андреев. Те се обединиха около необходимостта от приемането на предложените изменения и допълнения на Наказателния кодекс. Г-н Казак се изказа в подкрепа на законопроекта, като отбеляза, че той е правна форма за постигане на възмездие на пострадалите от комунистическия режим. Той посочи, че законопроектът подлежи на прецизиране по отношение на някои от използваните термини в „Допълнителните разпоредби“.
  В подкрепа на законопроекта се изказаха г-жа Лиляна Друмева - председател на Съюза на репресираните от комунизма „Памет”, г-н Александър Александров - организационен секретар на Съюза на репресираните от комунизма „Памет”, г-н Неделчо Илинчев - член на Съюза на репресираните от комунизма „Памет” и г-н Сезгин Мюмюн - председател на Федерация „Справедливост - България”.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-87, внесен от Методи Борисов Андреев и група народни представители на 08.05.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума