Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-80/29.06.2015 г.
  Относно: Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 23.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-жа Карина Караиванова – заместник-министър на финансите, г-жа Цветанка Михайлова – и.д. директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, г-жа Росица Петкова – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“; от Българска народна банка: г-н Димитър Костов – подуправител, управление „Банково”, г-н Атанас Иванов – съветник на подуправителя, ръководещ Управление „Банков надзор”, г-жа Мирослава Димова – началник отдел „Правно обслужване”, Управление „Банков надзор”; от Комисия за финансов надзор: г-жа Веселина Мандаджиева – началник отдел „Нормативна дейност”, дирекция „Правна”, г-жа Валентина Стефанова – началник отдел „Методология и жалби”, дирекция „Правна”, г-жа Десислава Димитрова – гл. експерт в отдел „ИППЦК” , Управление „НИД”, г-жа Мирена Маринова – държавен експерт в отдел „Нормативна дейност”, дирекция „Правна”; от Фонда за гарантиране на влоговете в банките: г-н Боян Колев – началник отдел „Трежъри”; от Асоциация на банките в България: г-жа Ирина Казанджиева.
  Законопроектът беше представен от г-жа Карина Караиванова.
  С предложения законопроект в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета с цел създаване на необходимата правна рамка за своевременно решаване на финансовите проблеми на отделни кредитни институции, така че да няма отражение върху цялата банкова система, както и да се избегне използването на публични средства за подпомагане на неплатежоспособни банки. Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение № 2015/0014 спрямо България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, тъй като срокът за транспониране на директивата е изтекъл.
  В хода на дискусията, народният представител Петър Славов постави въпрос дали законопроектът предвижда хипотеза, в която средствата от Фонда за гарантиране на влоговете в банките ще бъдат ползвани за подпомагане на банки в затруднено положение преди етапа,в който банката е поставена под специален надзор или респективно е обявена в несъстоятелност, както и предвиден ли е механизъм, в случай, че банката, въпреки подкрепата фалира и се наложи тези средства да бъдат изплатени втори път. В отговор, г-н Костов обясни, че с директивата такава възможност е предвидена при ясни правила. Той поясни, че при преструктуриране се постига състояние на банката, при което наличността на влоговете е гарантирана и Фондът за гарантиране на влоговете в банките не се ангажира със сума по-голяма от тази, с която би се ангажирал ако не се извърши преструктурирането и се пристъпи към несъстоятелност. Г-н Костов подчерта, че защитата е в цялата процедура по преструктуриране.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума