Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/07/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-81/02.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект на изменение и допълнение на Наказателния кодекс на приетите 25 юни 2015 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс:
  - № 454-01-26, внесен от ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и група народни представители на 27.10.2014г.
  - № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 09.12.2014г.
  - № 454-01-71, внесен от ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА и група народни представители на 19.12.2014 г.
  - № 554-01-1, внесен от ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ на 05.01.2015 г.
  - № 502-01-27, внесен от Министерски съвет на 07.04.2015 г.
  - № 554-01-87, внесен от МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ и група народни представители на 08.05.2015 г.,
  изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание.

  Общ проект!

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

  (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.)


  § 1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от непълнолетно лице, пострадало от престъпление по чл. 155, 156, 158а и чл. 188, ал. 2, или от непълнолетно лице, използвано за създаването на порнографски материал, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество.”

  § 2. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
  1. престъпления против мира и човечеството;
  2. тежки престъпления против правата на човека по глава II, III и IV от Особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от ръководните дейци на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции, от които са настъпили последиците, посочени в чл. 2 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен;
  3. престъпления по чл. 108а, чл. 233, чл. 313б, чл. 353а, чл. 354а, чл. 354б и чл. 354в;
  4. престъпления, мотивирани и извършени на база на радикална религия;
  5. даване на разрешение или одобряване на дейности, чрез които се предоставят в нарушение на закона финансови средства, както и контрабанда на специална продукция (оръжие, боеприпаси и техника) и на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, в полза на диктаторски или терористични режими или организации от лица, представляващи свой или чужд интерес, както и от такива, които заемат или са заемали отговорно партийно и/или служебно положение, или са свързани или са били свързани със съвременните служби за разузнаване и сигурност и/или с тези на Народна Република България;
  6. престъпления по глава V и глава VI от Особената част на Наказателния кодекс във връзка с дейността на банки, задгранични и външнотърговски дружества, както и на пенсионни, здравноосигурителни или гаранционни фондове, извършени от лица, представляващи свой или чужд интерес, както и от такива, които заемат или са заемали отговорно партийно и/или служебно положение, или са свързани или са били свързани със съвременните служби за разузнаване и сигурност и/или с тези на Народна Република България.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV, раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ, раздел ІІІ; глава пета, раздел ІІІ; глава шеста, раздел І, раздел ІІІ; глава девета, глава десета, глава единадесета, раздел ІІІ, извършени по политически причини, от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес“.“

  § 3. В чл. 81 се създава ал. 3:
  „(3) Давност не тече през периода, през който деецът се укрива или се ползва с имунитет. В тези случаи ал. 3 не се прилага.“

  § 4. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 15 се създава буква „г”:
  „г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;”.
  2. Точка 28 се изменя така:
  „28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;”.
  3. Създават се т. 29-33:
  „29. „Порнографско представление” е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на дете или на участието на дете в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм;
  30. „Големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от седемдесет минимални работни заплати към момента на извършване на деянието;
  31. „Особено големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от сто и четиридесет минимални работни заплати към момента на извършване на деянието;
  32. По смисъла на чл. 418а:
  а) „нападение срещу гражданското население“ е поведение, свързано с многократното извършване на деяния измежду изброените в чл.418а срещу всяко гражданско население, вследствие или в резултат на държавна или организационна политика за извършването на такова нападение;
  б) „физическо унищожение“ е всяко умишлено налагане на условия за живот, насочено към изтребване на част от населението, включително
  лишаване от достъп до храна и медицинско обслужване;
  в) „поробване“ е упражняването на някое или всички правомощия, свързани с правото на собственост над едно лице, и включва упражняването на такава власт при търговия с хора, особено жени и деца;
  г) „депортиране или насилствено преместване на население“ е насилственото преселване на съответните лица чрез експулсиране или други принудителни действия от областта, в която те присъстват правомерно, без основание по международното право;
  д)“изтезание“ е умишленото причиняване на тежка физическа или душевна болка или страдание на лице, което се намира под властта или контрола на обвиняемия; с изключение на това, изтезанието не включва болката или страданието, които са причинени или са присъщи, или са резултат единствено на правомерни санкции;
  е)“насилствено забременяване“ означава неправомерното раждане от жена, чиято бременност е предизвикана насилствено, с намерение да се повлияе на етническия състав на определено население или да бъдат извършени други тежки нарушения на международното право; това определение в никакъв случай не се тълкува като засягащо националните закони, свързани с бременността;
  ж) „преследване“ е умишленото и тежко лишаване от основни права в противоречие с международното право поради причини, свързани с идентичността на групата или общността;
  з) “престъплението апартейд“ означава нечовешки деяния с характер, аналогичен на посочените в чл.418а, извършени в контекста на институционализиран режим за систематично потискане и господство на една расова група над друга расова група или групи, и предприети с цел поддържане на този режим;
  и) „насилствено изчезване на лица“ е арестуването, задържането или отвличането на лица от или с разрешението, подкрепата или съгласието на държава или политическа организация, последвано от отказ да се признае това лишаване от свобода или да бъде дадена информация за съдбата или местонахождението на тези лица, с цел те да бъдат лишени от правна защита за продължителен период от време.
  й) терминът „пол“ означава двата пола - мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.
  33. „Радикална религия“ е религия, която се използва за постигане на политически цели чрез тероризъм.“

  § 5. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 319б-319г“ и се поставя запетая.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Който пряко или косвено събира или предоставя финансови или други средства по какъвто и да е начин, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани изцяло или частично:
  1. за извършване на деяние по ал. 1;
  2. от организация или група, която си поставя за цел извършване на деяние по ал. 1 или 3;
  3. от лице, извършило деяние по ал. 1,
  се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години.“
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Който се съгласи да участва в престъпление по ал. 1 или в обучение с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до осем години.”
  4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Деецът по ал. 4 не се наказва, ако доброволно се разкрие на властта преди да е извършено престъпление по ал. 1.
  (6) Български гражданин, който излезе през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1-4, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
  (7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с цел да участва в престъпление по ал. 1-4 влезе през границата на страната или незаконно пребивава в нея.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8.

  § 6. В чл. 109, ал. 3 думите „престъпление по“ се заменят с „престъпления по“.

  § 7. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Чужденец, който на територията на страната се подготвя да извърши в чужбина престъпление по чл. 108а, ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до десет години, но не повече от наказанието, предвидено в чл. 108а, ал. 1.“

  § 8. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За блудство наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, когато е извършено:
  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
  3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
  4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  5. по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция.“
  2. В ал. 4 се създава нова т. 2:
  „2. ако е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;”.

  § 9. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който извърши деянието по ал. 1 по отношение на непълнолетно лице, което се занимава с проституция.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „В особено тежки случаи” се заменят с „Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното, или деянието представлява особено тежък случай” и се поставя запетая.

  § 10. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  2. по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция;
  3. от две или повече лица,
  наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  § 11. В чл. 152, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. ако изнасилената не е навършила 18-годишна възраст и се занимава с проституция;”.
  2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

  § 12. В чл. 154а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „като даде или обещае облага” и запетаите пред и след тях се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно или от две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.“

  § 13. Член 155а се изменя така:
  „Чл. 155а. (1) Който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин предоставя или събира информация за лице, ненавършило 18-годишна възраст, за да се установи контакт с него за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, проституция, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин установи контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст, с цел извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление.”

  § 14. В чл. 155б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „лишаване от свобода до три години или с пробация” се заменят с „лишаване от свобода до пет години”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  3. от две или повече лица, сговорили се предварително;
  4. повторно,
  наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.”

  § 15. Създава се чл. 155в:
  „Чл. 155в. Който чрез употреба на сила или заплашване, или чрез използване на положение на зависимост или надзор склонява непълнолетно лице да участва в действително, виртуално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и за похотливо показване на човешки полови органи, се наказва с лишаване от свобода до пет години.“

  § 16. Член 157 се изменя така:
  „Чл. 157. (1) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като употреби за това сила или заплашване или използва положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на непълнолетно лице, което се занимава с проституция, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
  (3) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години.
  (4) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
  (5) Когато деянието по ал. 4 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция, наказанието е от две до осем години.
  (6) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
  (7) Когато деянието по ал. 1-6 представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години.”

  § 17. Член 158а се изменя така:
  „Чл. 158а. (1) Който по какъвто и да е начин набира, подпомага или използва лице, ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица да участва в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Който принуждава лице, ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица да участва в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
  (4) Когато от деянието е получена имотна облага, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 или 2 - лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева;
  2. в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (5) Който наблюдава порнографско представление, в което участва лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до три години.”

  § 18. Създава се чл. 158б:
  „Чл. 158б. За престъпление по чл. 149-157 или чл. 158а съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”

  § 19. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „интернет” се заменя с „информационна или съобщителна технология”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За деянието по ал. 1-3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, когато:
  1. за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова;
  2. за създаването на порнографския материал е използвано лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;
  3. е извършено от две или повече лица;
  4. е извършено повторно.”
  3. В ал. 6 думите „компютърна система” се заменят с „информационна или съобщителна технология” и думите „или глоба” се заменят с „и с глоба”.
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология съзнателно осъществи достъп до порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова.”
  5. Създава се ал. 8:
  „(8) В случаите по ал. 1-7 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 9.

  § 20. В чл. 164, ал. 1 след думите „който проповядва“ се добавя „или подбужда към дискриминация, насилие или“.

  § 21. Член 188 се изменя така:
  „Чл. 188. (1) Който склонява лице, ненавършило 18-годишна възраст, към извършване на престъпление чрез принуда или чрез използване на положение на зависимост или надзор, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който склонява лице, ненавършило 18-годишна възраст, към проституция чрез принуда или чрез използване на положение на зависимост или надзор.
  (3) Когато от деянието по ал. 1 или 2 са настъпили вредни последици за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия, когато деянието не представлява по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и обществено порицание.
  (4) Когато деянието по ал. 2 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.
  (5) В случаите по ал. 1-4 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”

  § 22. В чл. 251 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който не изпълни задължение за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната, когато тя се явява външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или с глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението.“

  § 23. Член 303 се отменя.

  § 24. Създава се чл. 304в:
  „Чл. 304в. Наказанията по предходните членове на тази глава се налагат и когато със съгласие на длъжностното лице, чуждото длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.”

  § 25. В чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди б. „а“, в края, след думите „или на пешеходна пътека“ се поставя запетая и се добавя следният текст: „или на площи, предназначени само за пешеходци, или в паркове, градини и детски площадки в населените места, на територията на които движение на МПС не е разрешено”.
  2. В б. „а“ думите „пет години“ се заменят с „шест години“, а думата „осем“ се заменя с „десет“.
  3. В б. „б“ думите „десет години“ се заменят с „петнадесет години“, а думите „петнадесет години“ се заменят с „двадесет години“.

  § 26. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до една година“ се заменят с „от една до три години“, а накрая се добавя „и с глоба от двеста до хиляда лева“.
  2. В ал. 2 думите „две години“ се заменят с „от една до пет години“, а думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
  3. В ал. 3 думите „до две години“ се заменят с „от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“.

  § 27. В чл. 343в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до две години“ се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Който управлява моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.“

  § 28. В глава четиринадесета от Особената част се създава раздел IV с чл. 418а и 418б:
  „Раздел IV
  Престъпления срещу човечеството
  Чл. 418а. Който с цел извършване на широко или систематично съзнателно нападение срещу гражданското население причини:
  1. убийство;
  2. физическо унищожение;
  3. поробване;
  4. депортиране или насилствено преместване на население;
  5. лишаване от свобода или друго тежко лишаване от физическа
  свобода в нарушение на основните правила на международното право;
  6. изтезания;
  7. изнасилване, сексуално робство, насилствена проституция, насилствено забременяване, насилствена стерилизация или всяка друга форма на сексуално насилие с подобна тежест;
  8. преследване на определена група или общност поради политическа, расова, национална, етническа, културна, религиозна принадлежност или пол в съответствие с определението в чл. 93, т. 32, подточки „б" и „й" или поради други основания, които са общопризнати за недопустими по международното право във връзка с всяко действие, посочено в този член, или всяко престъпление от компетентността на Международния наказателен съд;
  9. насилствено изчезване на лица;
  10. престъплението апартейд;
  11. други нечовешки деяния със сходно естество, които умишлено причиняват голямо страдание или тежко увреждане на тялото или на душевното или физическото здраве,
  се наказва за престъпление срещу човечеството с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.

  Чл. 418б Който извърши деяние, обявено за престъпление против мира и човечеството от международен договор, влязъл в сила за Република България, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор."

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 29. Този закон въвежда Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OB, L 335/1 от 17 декември 2011 г.).

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 30. Този закон влиза в сила петнадесет дни след обнародването му в „Държавен вестник“.

  § 31. Параграфи 2, 3, 4 относно чл. 93, т. 32 и 33 и § 28 се прилагат и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.

  § 32. Наказателните дела за престъпления по § 2, които са прекратени поради изтекла давност, се възобновяват с влизането в сила на този закон.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума