Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-94/27.07.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 03.07.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 15.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 03.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието и храните - г-н Стилиян Митев - директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация”, г-жа Магдалена Дакова - директор на Дирекция „Административно и правно обслужване” и г-жа Валентина Шишкова - държавен експерт в Дирекция „Поземлени отношения и комасация”.
  Законопроектът беше представен от г-н Стилиян Митев.
  Предвижда се без промяна на предназначението в земеделски земи да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, чиято застроена площ заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв. м. Въвежда се промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени, отдадени на концесия с решение на Министерския съвет, да се извършва, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Създава се правна възможност Комисията за земеделски земи при необходимост да отложи промяна на предназначението на земеделска земя за даден обект. Със законопроекта се въвежда санкция за лице, извършило строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението й, като съответно се дава възможност ако строителството е върху държавна или общинска земя по смисъла на чл. 10б, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи да може да придобива собствеността върху нея по пазарна цена.
  В обсъждането участие взеха народните представители Емил Димитров, Чавдар Георгиев, Десислава Атанасова и Данаил Кирилов.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 03.07.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума