Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-106/29.09.2015 г.
  ОТНОСНО: Проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 02.09.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 16 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2015 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: г-жа Карина Караиванова – заместник-министър на финансите, г-жа Цветанка Михайлова – и.д. директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, г-жа Милена Димитрова – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“; от Комисията за финансов надзор: г-жа Ралица Агайн-Гури – заместник-председател, г-жа Веселина Мандаджиева – началник отдел „Нормативна дейност” в дирекция „Правна” и г-н Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи” в дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор”; от Камарата на частните съдебни изпълнители: г-н Георги Дичев – председател и г-н Стоян Якимов – член на камарата; от Асоциацията на българските застрахователи: г-жа Антоанета Димоларова, г-жа Светла Несторова, г-н Орлин Пенев, г-н Константин Велев и г-н Коста Чолаков.
  Законопроектът беше представен от г-жа Караиванова. Проектът на Кодекс за застраховането е изцяло нов акт, който въвежда изискванията на Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане (Платежоспособност II), както и на последващите й изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС и 2014/51/ЕС.
  Директива 2009/138/ЕО установява нова рамка за определяне на капиталовите условия към застрахователите и презастрахователите в зависимост от техния рисков профил и въвежда изисквания за осъществяване на рисково-базиран надзор върху дейността им. С Директивата се усъвършенстват изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите, функциите по управление на риска, вътрешния одит и актюерските стандарти.
  С проекта на кодекс се въвеждат по-строги изисквания към документооборота на застрахователя, както и задължение за предоставяне на информация и периодични справки до Комисията за финансов надзор. Поставен е акцент върху разпоредбите на застрахователния договор, като се допълва уредбата на застрахователния период, чрез възможността за сключването на безсрочен застрахователен договор, на многогодишен застрахователен договор, както и на договор за застрахователен период по-кратък от една година.
  По отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” се въвежда изискването срещу единна премия да се осигурява покритието както в рамките на Република България, така и на територията на държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и на държавите, които членуват в системата „Зелена карта”. С проекта на Кодекс за застраховането се допуска договорът за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да може да бъде сключен за срок до три години и се предвижда разширяване на отговорността на застрахователя за определени случаи, в които липсва вина на водача.
  Г-жа Караиванова посочи, че задължението за транспониране на Директива 2009/138/ЕО е изтекло на 31 март 2015 г.
  В становището си Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители г-н Георги Дичев изрази подкрепа за законопроекта, като обърна внимание на разпоредбата на чл. 381 от проекта на Кодекс за застраховането, според която след влизане в сила на съдебно решение и осъждането на застрахователно дружество да заплати обезщетение, се забранява образуването на изпълнително производство срещу него, докато застрахователят не бъде поканен да заплати доброволно присъденото обезщетение в 7–дневен срок от получаване на поканата. Според него с това предложение се дерогира изпълнителната сила на съдебно решение, то противоречи на принципа, че всички длъжници са равни и ако се приеме, това изключение би могло да се пренесе и спрямо друг кръг длъжници, като общини, болници и социално слаби граждани.

  В обсъждането участие взеха народните представители Петър Славов, Явор Нотев, Десислава Атанасова и Данаил Кирилов.
  В хода на дискусията народните представители приветстваха усилията, положени в изготвянето на проекта на нов Кодекс за застраховането и изразиха подкрепата си към преуреждане на взаимоотношенията между застрахователите и потребителите на застрахователни услуги, както и от кодификацията на правилата, уреждащи условията на застрахователния договор.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 02.09.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума