Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/10/2015 първо гласуване

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-03-113/03.11.2015 г.
  Относно: Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-80, внесен от Красимир Любомиров Велчев, Борислав Любенов Великов, Михо Димитров Михов и Валери Симеонов Симеонов на 27.10.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 28.10.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-80, внесен от Красимир Любомиров Велчев, Борислав Любенов Великов, Михо Димитров Михов и Валери Симеонов Симеонов на 27.10.2015 г.
  От името на вносителите проектът за решение беше представен от народния представител Христиан Митев. С него се предлага промяна на срока, в който Народното събрание се произнася по постъпило искане за възбуждане на наказателно преследване, от 14 дни на 5 дни. Според вносителите на законопроекта, необосновано дългият срок препятства адекватната и своевременна реакция на парламента.
  В дискусията участие взеха народните представители Четин Казак, Свилен Иванов, Христиан Митев, Данаил Кирилов, Чавдар Георгиев, Явор Хайтов, Емил Димитров, Явор Нотев.
  В хода на дискусията, г-н Казак посочи, че липсват сериозни основания и аргументи за съкращаване на срока. Той подчерта, че институтът на имунитета е много стар и съществува в много държави, както и в Европейския парламент и напомни, че нормативните актове са създадени да уреждат обществените отношения, а не са intuitu personae. Според него трябва да има сериозен срок, в който народният представител да помисли и да вземе решение дали да се откаже от имунитета си, да бъде излъчена временна комисия, както и тя да има време детайлно да се запознае с всички материали и да разгледа всички документи и данни. Споделяйки аргументите на г-н Казак, г-н Георгиев отбеляза, че правилникът трябва да урежда един разумен срок, тъй като Народното събрание не е едноличен орган, който може да бъде свикан и да вземе решение в кратки срокове. В тази връзка той предложи алтернативно две редакционни изменения на проекта за решение, а именно: думите „14 дни”, се заменят с „5 работни дни” или с „10 дни”. Предложението не беше подкрепено от народните представители.
  Г-н Хайтов също изрази становище, че срокът е твърде кратък и би било невъзможно за 5 дни да се придобие пълна представа за всички данни при едно сложно престъпно деяние.
  Народният представител Христиан Митев посочи, че има случи, в които трябва да бъдат извършени процесуално-следствени действия и дългият срок може да препятства дейността на органите по разследването. Освен това той напомни, че се касае за момента, от който Народното събрание може да се произнесе като подчерта, че няма императивна норма относно крайния срок за произнасяне. Г-н Димитров допълни, че следва да се излезе от хипотезата, че Народното събрание винаги ще разрешава възбуждане на наказателно преследване.
  Г-н Кирилов се съгласи, че следва да бъде намерена трайна уредба, която да има превантивен ефект срещу продължаващи деяния и да се препятства повторността им. Той отбеляза, че Народното събрание не е правораздавателен орган и следва само да се запознае с искането на главния прокурор, което не включва всички доказателства, а интерпретацията им, за да прецени трябва или не да се допусне провеждане на наказателно преследване. Г-н Кирилов направи предложение за изменение на чл. 134, ал. 5 от ПОДНС, а именно думите „не по-рано от 14 дни след постъпване на искането” да отпаднат. Предложението не беше подкрепено от народните представители.
  Г-н Нотев посочи, че институтът на имунитета има хармонична уредба по отношение на нормите в правилника и не създава проблеми. Според него предложеният срок е твърде кратък, за да може народните представители да се запознаят с искането на прокурора, което обикновено е доста дълго. Той напомни, че при заварено тежко престъпление, разрешение за задържане не се иска.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, подкрепи проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-80, внесен от Красимир Любомиров Велчев, Борислав Любенов Великов, Михо Димитров Михов и Валери Симеонов Симеонов на 27.10.2015 г.
  Предвид проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния проект за решение:


  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е

  за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  (Обн. ДВ. бр.97 от 2014 г., доп. ДВ. бр.13 от 2015 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  § 1. В чл. 134, ал. 5 думите „14 дни”, се заменят с „5 дни”.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ………….2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума