Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/10/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-115/03.11.2015 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., № 502-02-32, внесен от Министерския съвет на 15.10.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 28 октомври 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., № 502-02-32, внесен от Министерския съвет на 15.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите г-жа Карина Караиванова – заместник–министър, г-жа Ваня Ставрева – държавен експерт в дирекция „Национален фонд“ и г-жа Кремена Йорданова – главен експерт в дирекция „Национален фонд“.
  С подписването на настоящето споразумение се урежда предоставянето на техническа помощ от страна на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като се цели гарантирането на професионално и ефективно управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и използване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на частен в съответствие с европейското и националното законодателство.
  Със споразумението се възлага разработването на вътрешни правила и процедури на ръководните органи на Мениджъра на Фонда на фондовете, както и правила за работа на Инвестиционния съвет, изготвяне на схема за организационната връзка между Мениджъра, финансовите посредници и крайните получатели, разработване на Процедурен наръчник на Мениджъра, както и разработване на спецификации и технически изисквания към информационната система на Мениджъра. Също така на ЕБВР се възлагат и дейности, свързани с подкрепа при управление на Оперативна програма „Околна среда“ – разработването на инвестиционна стратегия, идентифициране на потенциални източници за съфинансиране, разработване на целевите резултати и индикатори за изпълнение на програмата, разработване на стратегия за продължаване или за излизане по отношение на финансовите инструменти.
  Дейностите по споразумението между Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие ще се финансират по проект по Оперативна програма „Техническа помощ“.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., № 502-02-32, внесен от Министерския съвет на 15.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума