Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/10/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-117/03.11.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург, № 502-02-33, внесен от Министерския съвет на 16.10.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 28 октомври 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург, № 502-02-33, внесен от Министерския съвет на 16.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи г-н Румен Александров – заместник-министър и г-жа Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Александров.
  С ратификацията на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи се цели облекчаване на работните методи и дейността на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Предвидените промени са свързани с условията за подаване на жалби, като срокът за депозиране на жалба пред ЕСПЧ се променя от шест месеца на четири, считано от датата на произнасяне на последната инстанция. Със законопроекта се въвежда пределна възраст на кандидатите за съдии в ЕСПЧ, като се поставя изискването кандидатите за заемане на длъжността да са до 65-годишна възраст и се извеждат принципите на „свободата на преценка“ при тълкуване и прилагане на Конвенцията от държавите – страни по нея и субсидиарността на системата по отношение на защитата на правата на човека на национално ниво.
  В обсъждането взеха участие народните представители Четин Казак и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си към законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург, № 502-02-33, внесен от Министерския съвет на 16.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума