Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/10/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-118/03.11.2015 г.
  ОТНОСНО: обсъждане на проект на решение за свикване на извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за разглеждане на политиката на Република България спрямо масовото преселение на бежанци и мигранти през границите на ЕС и България, № 554-02-75, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 25.09.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 7 октомври 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа предложението за приемане на проект на решение за свикване на извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за разглеждане на политиката на Република България спрямо масовото преселение на бежанци и мигранти през границите на ЕС и България, № 554-02-75, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 25.09.2015 г.
  От името на вносителите, проектът беше представен от нар.пр. Чавдар Георгиев, който отбеляза, че мотивите за предлаганото решение са ясни – Европа е залята от бежанска вълна, в съседна Турция има около 2,5 млн. бежанци, които във всеки един момент могат да се насочат към Европейския съюз и голяма част ще трябва да минат през нашата територия, а държавата трябва да е подготвена за адекватна реакция. Той изтъкна, че след затварянето на границите на някои европейски държави, единственият път остава територията на Република България. Г-н Георгиев посочи, че предвид голямата динамика в развитието на бежанските потоци, въпросът е актуален, свързан е с националната сигурност и затова в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност следва да се търси разумна, адекватна и навременна политика по въпросите, свързани с бежанците, вкл. и финансовото обезпечаване.
  В обсъждането на проекта взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Петър Славов, Лъчезар Никифоров, Емил Димитров, Чавдар Георгиев и Явор Нотев.
  Народният представител Данаил Кирилов аргументира становището си, че приемането от Народното събрание на решение с предложеното съдържание би било недопустимо, предвид конституционния принцип на разделение на властите. Той подчерта, че правомощията както на Народното събрание, така и на президента са конкретно определени в Конституцията и отбеляза, че Народното събрание няма компетентност да задължи президента да упражни свое конституционно регламентирано правомощие, което се предлага в проекта на решение. В подкрепа на становището си, г-н Кирилов се позова на решения на Конституционния съд № 3 от 2003 г., № 8 от 1996 г., № 10 от 1997 г., № 5 от 1995 г. и № 23 от 1998 г. Становището за недопустимост на предложеното решение бе подкрепено и от народните представители Петър Славов, Лъчезар Никифоров и Емил Димитров, който по същество изрази становище, че е необходимо да се обсъди дали да не се инициира свикването на Консултативен съвет за национална сигурност без президента, ако той не желае това. Г-н Никифоров предложи нова редакция на проекта на решение, в която да отпадне императивно предвиденото свикване, а именно: в правното основание думите „чл. 86, ал. 2 на“ да се заменят с „чл.100, ал. 3 от“; в текста преди т. 1 думата „президентът“ да се замени с „препоръчва на президента“, а думите „в срок до 7 дни от приемането на това решение да свика извънредно“ да се заменят със „спешно да свика“; в т. 1 думите „спрямо масовото преселение на бежанци и мигранти през границите на ЕС и България“ да се заменят с „по отношение на повишения бежански и миграционен натиск върху България и Европейския съюз“; в т. 2 след думата „осигуряване“ да се добави „от Република България и Европейския съюз“. Със 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се”, Комисията не подкрепи предложената от нар.пр. Лъчезар Никифоров редакция на обсъждания проект на решение.

  Г-н Чавдар Георгиев изрази категоричното си становище, че решението е допустимо, защото по Конституция президентът възглавява Консултативния съвет, но той не е президентски орган, в него се включват представители на трите власти. Той посочи, че съветът е формат за съгласуване на политическите позиции, на волята на политическите партии, а целта на това решение е именно да се свика съветът по въпрос, за изключителната важност на който всички са на едно мнение.
  След като обоснова наложителността на дебата по въпросите, свързани с бежанците и обръщайки внимание върху динамиката на процесите, г-н Явор Нотев посочи, че независимо от всички резерви от формално правно естество, подкрепя и двете предложения, защото пасивността в подобна ситуация не е обоснована и не е оправдана, което налага да се инициира активността на президентската институция.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” прие да отхвърли като недопустим проект на решение за свикване на извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за разглеждане на политиката на Република България спрямо масовото преселение на бежанци и мигранти през границите на ЕС и България, № 554-02-75, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 25.09.2015 г.;

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума