Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/11/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Доклад за първо гласуване
  № 553-03-119/04.11.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 502-01-65, внесен от Министерския съвет на 05.08.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 4 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 502-01-65, внесен от Министерския съвет на 05.08.2015 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров – заместник-министър и г-жа Елена Кременлиева – директор дирекция „Социално включване”.
  Законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров.
  Със законопроектa се цели прецизиране на нормативната уредба в областта на социалните услуги. Предлаганите промени са свързани с стимулиране на доставчиците на социални услуги и облекчаване на процедурите по регистрацията и лицензирането им в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Извежда се принципът на индивидуален подход към потребителите на социални услуги, като се подобрява достъпа до тях, включително правото на свободен избор. Законопроектът въвежда изготвянето на комплексна оценка на потребностите на потребителите на социални услуги, както и индивидуален план, разработен от специалисти, притежаващи специфични познания. При деца, лица с трайни увреждания и лица, поставени под запрещение, се предлага определянето на водещ социален работник.
  С изменението и допълнението на закона се предлага обменът на информация между Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане да се извършва по служебен път чрез поддържане на централизирана интегрирана информационна система. В съответствие с разпоредбите на законопроекта и лицензирането на доставчиците на социални услуги се предвиждат изменения и допълнения в Закона за закрила на детето.

  В обсъждането взе участие народният представител Лъчезар Никофоров, който изрази подкрепата си към законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 502-01-65, внесен от Министерския съвет на 05.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума