Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/11/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-122/24.11.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерски съвет на 12.11.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 19 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерски съвет на 12.11.2015 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Карина Караиванова – заместник-министър на финансите и г-жа Гергана Беремска – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите.

  Законопроектът беше представен от г-жа Карина Караиванова. Тя посочи, че съгласно Споразумението държавите членки на Европейския съюз поемат задължение да бъдат гаранти на Европейската инвестиционна банка по заемните споразумения, сключени от банката за предоставяне на заеми от нейните собствени средства в рамките на Споразумението от Котону, а за целите на гаранцията се сключва и споразумение за администриране на просрочията, регламентиращо процедурите за плащане и възстановяване, съгласно гаранциите, дадени от държавите членки в полза на Европейската инвестиционна банка. Гаранцията е ограничена до 75 на сто от общата сума на кредитите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка от собствените й средства по финансови договори със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии. Предвид обстоятелството, че общата сума на заемите не може да нахвърля 2500 милиона евро за страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и 100 милиона евро за отвъдморските страни и територии, общата сума на гаранцията, която поемат държавите членки, възлиза на 1950 милиона евро. Делът на всяка държава членка в общата сума на гаранцията се определя в зависимост от размера на участието й в акционерния капитал на Европейската инвестиционна банка, който за България е 0,177 на сто – делът на България в общата сума на гаранцията за периода 2014 – 2020 г. възлиза на 3 451 500 евро. При активиране на гаранцията, плащането се извършва не по-късно от 3 години след депозиране от страна на Европейската инвестиционна банка на уведомлението за активиране.

  Във връзка с поставените от народния представител Чавдар Георгиев въпроси дали гаранцията представлява увеличение на държавния дълг и какво се гарантира – абсолютна сума като рамка на отговорността или заем, даден на друга държава, заедно с главница и лихви, г-жа Караиванова поясни, че не се поема ангажимент като абсолютна стойност, а в случай че се активира гаранцията при необходимост, тя ще бъде за сумата, която е в просрочие и трябва да се поеме и разпредели между всички държави членки, които в рамките на три години трябва да предоставят ресурса на Европейската инвестиционна банка. Г-жа Караиванова посочи, че в момента не се поема ангажимент в абсолютна стойност, която да се отрази на дефицита, а принципен ангажимент, че такива средства ще бъдат предоставени.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерски съвет на 12.11.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума