Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/11/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 553-03-123/24.11.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерския съвет на 16.04.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 19 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерския съвет на 16.04.2015 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на правосъдието г-н Андрей Янкулов – заместник-министър, г-жа Екатерина Тодорова и г-жа Биляна Белякова – държавни експерти в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“.
  Законопроектът беше представен от г-н Андрей Янкулов.
  С предлаганите допълнения се цели въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.
  Законопроектът урежда условията и реда за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранно съдебно решение, като се предвижда първоинстанционен съд да бъде окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна или по местоизпълнението.
  С цел ефективно уреждане на наследяването при дела с международен елемент, се въвежда възможността за издаване на европейско удостоверение за наследство в полза на наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследствено имущество, като компетентен за издаването му е районният съд по постоянен адрес на починалия.
  В съответствие с Регламента е предвиден инстанционен контрол на актовете, свързани с издаването на европейското удостоверение за наследство и признаването и допускане на изпълнението на чуждестранното съдебно решение.
  В обсъждането взеха участие народните представители Явор Нотев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си към законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерския съвет на 16.04.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума