Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/11/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 553-03-125/07.12.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерския съвет на 18.11.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 25 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерския съвет на 18.11.2015 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-н Антон Гинев – заместник-министър, г-жа Красимира Стоянова – изпълняващ длъжността началник на кабинета на министъра и директор на дирекция „Правна”; от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” – г-н Даниел Неделков – главен секретар.

  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Красимира Стоянова. Тя посочи, че със законопроекта се въвеждат в националното ни законодателство разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство и се предлага подобряване на разпоредби, свързани с осигуряване на лоялна конкуренция между железопътните предприятия, гарантиране на прозрачност и пълен достъп до предоставяните услуги. Предвижда се разширяване на правомощията на националния регулаторен орган – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”. Осигурява се изискването на директивата регулаторният орган да изпълнява функции по разглеждане на жалби, като на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” е възложено правомощието да упражнява контрол и да извършва проверки по своя инициатива и по жалба на заявители, които смятат, че са несправедливо третирани, дискриминирани или увредени. Проектът предвижда и подобряване на разпоредбите, регламентиращи изготвянето и съдържанието на референтния документ за железопътната мрежа, както и съдържанието на договора между държавата и управителя на железопътната инфраструктура. Доразвиват се и търговските принципи относно управлението на железопътните предприятия, а във връзка с въвеждането на електронния билет като превозен договор в железопътния транспорт при превоз на пътници, регламентиран в чл. 7, § 5 от Единните правила за международен железопътен превоз на пътници към Конвенцията за международни железопътни превози, се определя понятието билет, съответно електронен билет.

  Във връзка с поставения от народния представител Емил Димитров въпрос дали теснолинейките влизат в единното европейско железопътно пространство, г-жа Стоянова отговори че се включват в него, ако са част от републиканската инфраструктура, а г-н Неделков поясни, че теснолинейката е железопътна линия с различно междурелсие.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерския съвет на 18.11.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума