Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/02/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-6/08.02.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 554-01-163, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 3 февруари 2015 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 554-01-163, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” в Министерството на правосъдието; г-жа Благородна Макева – заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция” в Министерството на вътрешните работи, г-н Бойко Рановски – началник на „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и г-н Красимир Калайджиев – заместник-директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 554-01-163, беше представен от г-н Димитър Лазаров. Със законопроекта се предвиждат няколко групи изменения. Предлага се промяна в правната уредба на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, като се изключва възможността за прилагане на института, когато с деянието на непълнолетно лице са причинени тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.
  Предвижда се въвеждане на нови състави на престъпления, свързани с нарушаването на правилата за движение по пътищата. В тази насока се предлага въвеждането на квалифициран състав на хулиганство, чрез който се завишава наказанието за това престъпление, когато е извършено при управляване на моторно превозно средство и се предвижда кумулативно налагане на наказанието лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. С предлаганите промени в чл. 343, ал. 2 от Наказателния кодекс се цели изключване на възможността за прекратяване на наказателното производство по искане на пострадалия, когато в резултат на деянието е настъпила тежка или средна телесна повреда и през последните пет години на това основание вече е прекратявано наказателно производство срещу дееца. Предлага се инкриминиране на превишаването на максимално разрешената скорост с повече от 60 км/ч. Със законопроекта се предвижда и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с което да се регламентира нова мярка за процесуална принуда – временно отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, както и процедурата за налагането й.
  Председателят на Комисията г-н Кирилов представи постъпилите становища по законопроекта.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Филип Попов, Петър Славов, Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Емил Димитров. Народните представители Филип Попов и Чавдар Георгиев представиха своите аргументи срещу обсъждания законопроект. Останалите народни представители обосноваха необходимостта от принципна подкрепа на законопроекта, като отбелязаха възможността за прецизиране на част от предложените разпоредби.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 554-01-163, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума