Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-18/08.03.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 1 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г.
  На заседанието присъства г-н Борислав Стратев, член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките .
  Мотивите на законопроектите бяха представени от г-н Данаил Кирилов.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност № 654-01-15 цели превенция и последваща защита на интересите на гражданите, чрез осветляване на факти и обстоятелства, отнасящи се до обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка, както и на други кредитни институции. С проекта на закон се предлага вменяването на задължение върху синдика за публикуване на доклада за състоянието на активите на кредитната институция, независимо от договорени клаузи за конфиденциалност.
  С предложените изменения и допълнения на Закона за банковата несъстоятелност № 654-01-23 се цели усъвършенстване на правната рамка на производството по банкова несъстоятелност, чрез уеднаквяване на сроковете и процедурите между Гражданския процесуален кодекс и тези на Закона за банковата несъстоятелност. Уреждат се правата и задълженията на синдика, неговото възнаграждение, периода на отчетност, начина на призоваване на страните и връчването на съобщения в съдебното производство, както и възможността синдикът да може да договоря размера на адвокатски възнаграждения по-ниско от размера на възнаграждение, определен по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата във връзка с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет.
  Г-н Стратев изрази становище, че е обичайно в договорите за консултантски услуги да има клауза за конфиденциалност и изрази резерва по отношение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност № 654-01-15 и подкрепи законопроекта за изменения и допълнения на Закона за банковата несъстоятелност № 654-01-23.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Димитър Делчев, Филип Попов, Емил Димитров, Чавдар Георгиев и Димитър Лазаров.
  Народните представители изразиха подкрепата си и по двата законопроекта и се обединиха около становището, че някои от текстовете следва да се прецизират. Те приветстваха предложените законодателни мерки, целящи публичност и прозрачност на фактите, установени преди започване на работата на синдиците, целящи разкриване пред обществото на отговорните лица за изпадане в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов на 19.02.2016 г.;
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума