Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-19/08.03.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 554-01-168, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 21.10.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 654-01-17, внесен от Стефан Георгиев Кенов на 19.02.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 1 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 554-01-168, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 21.10.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 654-01-17, внесен от Стефан Георгиев Кенов на 19.02.2016 г.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, внесен от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, предвижда при извършване на промени в действащ нормативен акт, в Държавен вестник да се изписва и пълният текст на изменените разпоредби. Предложението е обосновано от вносителите със затрудненията, свързани с проследяване на съдържанието на отделните разпоредби през отделните периоди от време, предвид техните многократни промени.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, внесен от народния представител Стефан Кенов, предвижда промяна на разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, която установява изискване разпоредбите на нормативните актове да се формулират на общоупотребимия български език. Предлага се разпоредбите да се формулират не на общоупотребимия, а на книжовния български език. Предложението е обосновано от вносителя с различието в значението, което имат словосъчетанията „общоупотребим български език“ и „книжовен български език“.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 0 гласа „за”, 5 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 554-01-168, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 21.10.2015 г.
  - с 0 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 654-01-17, внесен от Стефан Георгиев Кенов на 19.02.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума