Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/03/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-22/16.03.2016 г.

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 16 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г.
  С предлаганото изменение се цели усъвършенстване на правната уредба, като промените са обосновани от необходимостта от сключване на срочни трудови договори, с които да бъдат назначавани лица в хипотезата на чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда в администрацията на изпълнителната власт, за дейности по проекти и програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Тези трудови правоотношения ще бъдат сключвани в рамките на наличното финансиране по проекти и програми. Предвижда се назначаването на служителите да е извън числеността на персонала, предвидена в устройствените актове на съответните администрации. Основен мотив за предложението е липсата на административен капацитет за едновременното изпълнение на основните задължения и на допълнителните дейности по оперативните програми.
  В обхвата на предложената със законопроекта промяна се предвижда назначаването на служителите да се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества, по ред определен във вътрешните правила на административната структура.
  Срочността на трудовото правоотношение, предвидена в разпоредбата на Кодекса на труда, отговаря изцяло на временните и специфични нужди, произтичащи от управлението и изпълнението на проекти по оперативните програми.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 3 гласа „за”, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума