Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/03/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-23/16.03.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерския съвет на 03.02.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 16 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерския съвет на 03.02.2016 г.
  На заседанието присъстваха г-н Фейзи Бекир - зам. министър на финансите и г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ в Министерство на финансите.
  Законопроектът беше представен от г-н Фейзи Бекир.
  Изготвянето на законопроект в областта на кредитите за недвижими имоти на потребители е продиктувано от необходимостта за систематизиране на уредбата на ипотечното кредитиране в самостоятелен нормативен акт, който да урежда основните принципи и правила и с който да бъдат въведени разпоредбите на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 („Директива 2014/17/ЕС”). Срокът за въвеждане на разпоредбите й в българското законодателство е 21 март 2016 г.
  В обхвата на законопроекта са включени кредитите за недвижими имоти, обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение и кредитите, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. С него се предвижда постигане на по-добра информираност на потребителите, въвеждат се по-строги правила за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите и се определят компетентните органи, които да извършват контрол, като се предвижда Комисията за защита на потребителите да следи за спазване на правилата в областта на защита на потребителите, а на Българската народна банка се възлага контрола по спазване на изискванията за компетентност и познания на служителите на кредиторите и кредитните посредници, за оценка на кредитоспособността на потребителите, за политиките на възнагражденията на кредитори и кредитни посредници и други. С цел постигане на по-високо ниво на професионализъм се въвеждат някои изисквания за кредиторите и кредитните посредници при изпълнението на задълженията им.
  В хода на дискусията народният представител Емил Димитров изрази подкрепа си за законопроекта, като посочи, че по този начин ще се подобри дейността в този ресор. Г-н Кирилов акцентира върху важността на законопроекта и развиването в него на редица класически правни институти.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерския съвет на 03.02.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума