Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-25/18.03.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 654-01-24, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Христиан Радев Митев, Явор Божилов Нотев, Димитър Николов Лазаров и Явор Илиев Хайтов на 25.02.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 16 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 654-01-24, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Христиан Радев Митев, Явор Божилов Нотев, Димитър Николов Лазаров и Явор Илиев Хайтов на 25.02.2016 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: г-н Александър Стефанов – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Съвет по законодателство”, от Министерството на финансите: г-жа Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна”, г-н Красимир Сивев – началник на отдел „Процесуално законодателство” и г-жа Анна Бъчварова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика”, от Агенция „Митници“: г-жа Цецка Дочева – началник на отдел „Административна дейност и разследващи органи”, от Националната агенция за приходите: г-жа Галя Димитрова – заместник-изпълнителен директор и г-н Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, от Върховния касационен съд: г-жа Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия.

  Със законопроекта се цели регламентиране на правилата, по които следва да се развие наказателното производство, когато се установи, че то е образувано за деяние, за което вече е наложено административно наказание. В редица случаи, въпреки невъзможността за кумулиране на наказателна и административнонаказателна отговорност, се образуват и наказателно, и административнонаказателно производство за едно и също деяние. Изричната уредба на правилата, по които да се избегне двойното наказване, е наложителна, предвид постановяването на Тълкувателно решение № 3 от 2015 г. на Върховния касационен съд, с което се разрешават проблемите, свързани с действието на принципа ne bis in idem, в съответствие с действащото към момента на постановяването му законодателство и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
  В становищата си представителите на Министерството на правосъдието и на Върховния касационен съд изразиха подкрепа за законопроекта. От името на Министерството на финансите, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите, г-н Росен Иванов изрази притеснения, че в резултат на предлаганите промени може да се стигне до невъзможност за наказване или за изпълнение на наказанията, наложени на извършителите на някои деяния, посочи, че няма яснота по въпроса кои административнонаказателни производства са с характер на наказателно производство и отбеляза, че е необходимо да се обсъдят в детайли предлаганите промени.
  В обсъждането взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Данаил Кирилов и Явор Нотев, които изразиха подкрепата си за законопроекта, като отбелязаха необходимостта от прецизиране на отделните разпоредби, както и от регламентиране на правила относно обезпеченията.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 654-01-24, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Христиан Радев Митев, Явор Божилов Нотев, Димитър Николов Лазаров и Явор Илиев Хайтов на 25.02.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума