Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/03/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-29/28.03.2016 г.

  ОТНОСНО: общ законопроект на приетите на 11 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Общ проект!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за банковата несъстоятелност

  (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 59 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г.)

  §1. В чл. 12а, ал. 2, т. 12 се създава изречение второ: „Временният синдик е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“

  § 2. В чл. 19, ал. 1 думите „назначени от Централната банка“ се заличават.

  § 3. В чл. 25, ал. 1, т. 13 след думите „да не е бил“ се добавя „през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност“.

  § 4. В чл. 30, ал. 2 изречение първо се изменя така: „При назначаване на синдик управителният съвет на фонда определя първоначално месечно възнаграждение на назначените за синдик лица за срок до началната дата за започване на процедурата за осребряване, предвидена в одобрената програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността.“

  § 5. В чл. 31се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 17 се създава изречение второ: „Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите на процесуално представителство, защита и съдействие по дела от адвокати синдикът може да договаря адвокатски възнаграждения в размери, по-ниски от предвидените в наредбата на Висшия адвокатски съвет по чл. 36 от Закона за адвокатурата минимални размери на адвокатските възнаграждения.“

  § 6. В чл. 32, ал. 6, изречение първо думата „ежеседмични“ се заменя с „ежемесечни“.

  § 7. В чл. 35, ал. 5 се създава изречение второ: „В случаите на чл. 31, ал. 2, изречение второ отговорността се носи от лицата, които са осъществявали правомощията на синдик и със своите действия са задължили банката.“

  § 8. В чл. 39, ал. 1, т. 7 числото „3000“ се заменя с „10 000“.

  § 9. В чл. 40 ал. 6 се отменя.

  § 10. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „чл. 59, ал. 3 и 5 или чл. 60“ се заменят с „чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60 и чл. 60а и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите“.

  § 11. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 на края на изречение първо се поставя запетая и се добавя „като се обявяват и в търговския регистър.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, се считат връчени на заинтересованите страни от деня на обявяването им в търговския регистър.”

  § 12. В чл. 52, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Синдикът предоставя незабавно на фонда документите от инвентаризацията и оценката и ликвидационния баланс, както и доклад с обобщена информация от оценката и ликвидационния баланс по основни категории активи. Докладът се изпраща за сведение в Народното събрание в 3-дневен срок от получаването му.“

  § 13. В чл. 54 т. 5 се отменя.

  § 14. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. В ал. 9 думите „Със заповед на председателя“ се заменят със „С решение“.
  3. В ал. 10 думите „Заповедите на председателя“ се заменят с „Решенията“.

  § 15. В чл. 62, ал. 2, изречение второ след думата „страна“ се поставя запетая и се добавя „а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.“

  § 16. В чл. 66, ал. 7 след думата „състави” се добавя „и обяви в търговския регистър:”

  § 17. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „1. Съдът по несъстоятелността разглежда направените по чл. 66, ал.6 възражения срещу всяко прието и неприето вземане в отделно производство, в открито заседание с участие на синдика, кредитора с оспорено вземане и направилия възражение кредитор, като се произнася с решение.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За откритото съдебно заседание по ал.1 страните се призовават чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 18. В чл. 69, ал. 2 думите „по чл. 65, ал. 2“ се заменят с „по чл. 20, ал. 4, чл. 65, ал. 2“.

  § 19. В чл. 74, ал. 2 думата „продан“ се заменя с „продажба“.

  § 20. В чл. 78, ал. 1 думите „В 14-дневен срок от завършването на инвентаризацията по чл. 52“ се заменят с „В 2-месечен срок от изготвянето на оценката по чл. 80, ал.1“.

  § 21. Чл. 80 се изменя така:
  „Чл. 80 (1) Вещите и правата, които се описват по реда на чл. 79, се оценяват по тяхната пазарна стойност от специализирано одиторско предприятие, определено по реда на чл. 52, ал. 2, като синдикът може да използва оценката по чл. 52, ако тя е извършена от специализирано одиторско предприятие и отговаря на изискванията на чл. 80.
  (2) При извършването на оценка на отделни активи синдикът може да определи праг на същественост за конкретни позиции с обща балансова стойност до 0.5% от общата стойност на активите към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и с индивидуална стойност не по-висока от 2000 лв. Тези активи се отразяват в оценката по тяхната нетна балансова стойност.
  (3) Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, които са изцяло погасени с парични средства към по-късна дата, но преди завършване на оценката, се включват в оценката на стойност равна на събраните вземания.
  (4) Оценката на недвижимите вещи не може да бъде по-малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства - от застрахователната им оценка.
  (5) Заключението за оценката се изготвя в писмена форма и се представя на синдика най-късно на датата на извършване на описа на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните методи за оценка и да се сочат мотиви за посочената стойност на вещта или правото. Достъп до пълната информация и доклада с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите кредитори получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността.
  (6) Ако синдикът има възражения по оценката, той може в 3-дневен срок от получаването й да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Ако кредитор в производството по несъстоятелност има възражения по доклада по изр. четвърто на ал. 2, той може в 3-дневен срок от получаване на достъп до горепосочения доклад да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Достъпът на кредиторите до доклада по изр. четвърто на ал. 2 се осигурява от синдика. Синдикът, с одобрението на фонда, определя реда за запознаване с горепосочения доклад.
  (7) Ако намери искането по ал. 4 за основателно, управителният съвет на фонда насрочва нова оценка от друго специализирано одиторско предприятие, което отговаря на изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа от синдика.
  (8) Възнаграждението на оценителите на вещи и права се определя от синдика и се одобрява от фонда по реда на чл. 52 или 55.“

  §22. В чл. 82, ал. 1 думите „3-дневен“ се заменят със „7-дневен“.

  §23. В чл. 83 се правят следните изменения:
  1.В ал.1 думите „3-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
  2. В ал.3 думите „видно място в сградата по адреса на управление на банката“ се заменят с „място за съобщения, определено от синдика“.

  §24. В чл. 84 се правят следните изменения:
  1. В ал.4 думите „5-месечен“ се заменят с „9-месечен“.
  2. В ал.5 думите „9 месеца“ се заменят с „една година“.

  §25. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Други финансови и капиталови инструменти, които се търгуват на борса или на друг регулиран пазар, могат да бъдат осребрени, като бъдат предложени за търгуване на съответния пазар чрез продажба по борсови цени след разрешение на управителния съвет на фонда.“
  2. В ал. 7, т. 1 думите „вещи и права“ се заменят с „вещи, права и активи“.
  3. В ал. 8 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.
  4. В ал. 9 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.

  § 26. В чл. 89, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Жалбата се разглежда от съда по несъстоятелността в състав от трима съдии, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 435 – 438 от Гражданския процесуален кодекс.”

  § 27. В чл. 99, ал. 4 в изречение първо след думата „Съдът” се добавя „в състав от трима съдии, “, a изречение второ се изменя така: „Съдът се произнася с решение в 7-дневен срок от датата на заседанието, в което е разгледана жалбата.”

  § 28. В чл. 100 след думите „извършено разпределение“ се поставя запетая, а запетаята след думите „чл. 65, ал. 2“ се заличава.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 29. Законът се прилага за висящите производства по банкова несъстоятелност.

  § 30. Разпоредбите на този закон се отнасят и за заварени производства и сключени по тях договори

  § 31. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34, 61, 62, 95, 102 от 2015 г.) в чл. 119, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. дружеството е банка, за която е открито производство по несъстоятелност”.

  § 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума