Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-31/30.03.2016 г.

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерския съвет на 21.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 30 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерския съвет на 21.03.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика; от политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация: г-н Антон Герунов – началник на политическия кабинет и г-жа Калина Константинова – съветник; от администрацията на Министерски съвет: г-н Красимир Божанов – директор на дирекция „Модернизация на администрацията на Министерски съвет”, г-жа Ваня Новакова – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията на Министерски съвет” и г-жа Диана Дончева – главен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията на Министерски съвет”.
  Законопроектът беше представен от г-н Ивайло Калфин.
  Основните цели на законопроекта са подобряване на обективността и качеството при подбора на служители, както и осигуряване на открита и прозрачна процедура при преминаването на служителите на държавна служба в друга администрация и при преназначаване.
  Регламентира се провеждането на два етапа на конкурса за постъпване на държавна служба – централизиран и специализиран. Предлага се централизираният етап на конкурса да бъде организиран от Института по публична администрация и да включва провеждането на тестове за определяне нивото на общата компетентност и основните познания, необходими за заемане на държавна служба, валидността на резултатите от които да бъде три години. Специализираният етап е предвидено да се провежда от конкурсна комисия, определена от органа по назначаването, и цели определяне на нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретна длъжност в съответната администрация.
  Предвижда се разпоредбите относно новата процедура за провеждане на конкурса (централизиран и специализиран етап), да влязат в сила от 1 януари 2018 г., за да бъдат осигурени необходимите технологични и организационни предпоставки за провеждането й.
  С цел преустановяване на злоупотребите с правни възможности, чрез които се заобикаля конкурсът, е предвидено изискване при назначаване по заместване и при преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, съответните лица да са преминали успешно централизирания етап на конкурса. Предвижда се и забрана за преназначаване на лица, назначени на непълно работно време на длъжности, които са определени за заемане на пълно работно време, както и за назначаване на ръководна длъжност на непълно работно време.
  Със законопроекта са направени и допълнителни предложения в Закона за държавния служител, чрез които се цели повишаване на ефективността на нормативната уредба и създаване на повече възможности за намиране на професионалисти в малките населени места, развитие на младите професионалисти в държавната администрация (чрез въвеждане на стипендиантска програма), въвеждане на приемствеността при напускането на ключови служители, както и прецизиране на някои разпоредби по отношение на различното третиране на служителите, назначени по трудово и по служебно правоотношение.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерския съвет на 21.03.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума