Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-32/30.03.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, № 602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 30 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, № 602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17.03.2016 г.
  На заседанието присъства от Министерството на външните работи г-н Светослав Станков – главен експерт в дирекция „Права на човека“.
  Законопроектът беше представен от г-н Станков, който посочи, че с подписаните на 9 октомври 2016 г. споразумение и допълнителна договореност се предвижда нова политика на децентрализация на Международната организация на франкофонията, чрез създаването на структури на регионален принцип, като промените целят засилване на присъствието на организацията чрез участието на страните членки в пълния набор от програми.
  Със споразумението се определя създадената в София структура на организацията да е на пряко подчинение на Регионалното бюро за Централна и Източна Европа със седалище в Букурещ, Румъния. Предвижда се Международната организация на франкофонията, нейните имущества, активите и лицето, което ги държи, да се ползват с имунитет на територията на Република България, като в това си качество те са свободни от всякаква форма на претърсване, реквизиция, конфискация, поставяне под обезпечителен залог, експроприация, както и от всякаква форма на административна, изпълнителна, законодателна или съдебна принуда.
  В изпълнение на Споразумението и допълнителната договореност към него правителството на Република България учредява в полза на Международната организация на франкофонията за срок от 10 години безвъзмездно право на ползване върху третия етаж от сграда, находяща се в гр. София, ул. „Леополд Седар Сенгор“, № 1, като средствата за издръжка на лицата и разходите за поддържане на сградата са за сметка на организацията.
  Ратификацията на Споразумението и допълнителната договореност се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 2, 5, 7 и 8 от Конституцията.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев и Емил Димитров.
  В отговор на поставените въпроси г-н Станков посочи, че Международната организация на франкофонията е една от най-големите международни организации, в която членуват над 80 държави – членки. Република България е пълноправен член в организацията и членува в нея от 1991 г. С цел развиване на двустранните отношения между Република България и Република Франция, популяризирането на френската държавност и езиково присъствие МОФ предвижда да се изразходват средства в Република България в размер на 1 014 264 Евро.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, № 602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума