Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-34/04.04.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 30.03.2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12.03.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - г-жа Силвана Любенова, директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” и г-жа Десислава Георгиева, началник на отдел „Право на установяване и услуги” в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” и от Патентно ведомство - г-н Камен Веселинов, председател и г-жа Мариана Цветкова, директор на дирекция „Правна“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Силвана Любенова.
  Със споразумението се създава Единен патентен съд за решаване на спорове, свързани с европейски патенти и европейски патенти с единно действие, който е общ за договарящите държави-членки и който прилага правото на Европейския съюз и зачита неговото върховенство. Предвижда се съдът да се състои от Първоинстанционен съд, който заседава в състав от трима съдии, Апелативен съд, който заседава в състав от петима съдии и секретариат, като за обезпечаване на ефективното прилагане на споразумението се създават административен, бюджетен и консултативен комитет. Споразумението установява процедурни правила, приложими за производство пред всички отделени инстанции на съда и урежда критериите за подбор на съдии, както и рамка за обучение им.
  Ратифицирането на подписаното от България Споразумение за създаване на Единен патентен съд ще създаде условия за подобряване на инвестиционния климат в България, като осигури, както на местния, така и на чуждестранния бизнес у нас по-добри условия за защита на технологичните постижения и за извършване на иновационна дейност на територията на България. Към настоящия момент Споразумението е ратифицирано от девет държави-членки на Европекслия съюз - Австрия, Белгия, Дания, Франция, Люксембург, Малта, Португалия и Швеция.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12.03.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума