Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/03/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-37/11.04.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Свилен Филипов Иванов, Петър Владиславов Славов и Ралица Тодорова Ангелова на 17.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 30 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Свилен Филипов Иванов, Петър Владиславов Славов и Ралица Тодорова Ангелова на 17.03.2016 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че необходимостта от въвеждането на административния договор произтича от приетия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е да се въведе института на административния договор в административното производство. Предложените изменения обхващат някои от най-основните понятия, свързани с административен договор - сключване, прекратяване, изменение, изпълнение, както и възможността за неговото оспорване по съдебен ред. Предложеният проект регламентира действието на административния договор спрямо трети лица и процедурата за допускане на предварително изпълнение. Той подчерта, че следва да се прецизира между първо и второ четене реда за определянето на държавните такси в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Христиан Митев.
  В хода на дискусията, г-н Попов посочи някои неясноти в законопроекта. В отговор, г-н Митев изрази становище, че в законопроекта ясно са определени приложимите правила за сключване на административния договор, неговия предмет, методите за събирането на документи от неучастващи в производството лица и редът и способите за правна защита. Народните представители се обединиха около становището, че част от предложените промени следва да се прецизират. Г-н Кирилов посочи, че предвид характера на административния договор право да обжалват сключването му ще имат и трети лица, чиито права и интереси са засегнати от договора.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Свилен Филипов Иванов, Петър Владиславов Славов и Ралица Тодорова Ангелова на 17.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума