Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/04/2016 второ гласуване

  Доклад на Комисия - част I
  ДОКЛАД
  Вх.№ 653-03-49/20.04.2016 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на 10 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-74, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Проект!
  Второ гласуване
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Гласуването е задължително и се извършва лично от избирателя.” и се създават изречения трето и четвърто: „За избиратели, които се предвижват несамостоятелно, придружителят се допуска в помещението за гласуване само докато осигури достъп на избирателя с увреждане до бюлетините, след което излиза докато последният изразява волята си. За избирателите със зрителни и/или слухови увреждания гласуването се осъществява с помощта на придружителя или посредством тълковник.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Избирател, който не е гласувал, без уважителна причина, се санкционира по реда, предвиден в чл. 242а.
  (4) Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор - кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.”

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  §1. Параграф 1 се отменя.
  Параграфи §2, §3, §4, §5, §6 се преномерират съответно на §1, §2, §3,§4, §5.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  В §1 в чл. 3, ал. 3 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 1. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 1, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „и изпълнение на
  гражданския им дълг".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. В § 1 изречение второ се изменя така: „Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.“
  2. В т. 2 ал. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор - кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.”

  § 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Дистанционното електронно гласуване се провежда в период от не по-малко от 4 и не повече от 7 дена, определен от Централната избирателна комисия. Дистанционното електронно гласуване приключва 4 дни преди изборния ден по ал. 1.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 2 се изменя така:
  „§ 2. В чл. 5 се създава изречение второ: „Не се допуска произвеждането на избор и гласуване по национален референдум в един и същ ден.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 6, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Централната избирателна комисия обнародва незабавно изменението в „Държавен вестник”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.


  § 4. В чл. 7, ал. 1 след думите „територията на страната” се добавя „и чужбина”, а думите „се разделя” се заменят със „се разделят”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 4, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на” се заменят със „се образуват”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 7, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на” се заменят със „се образуват”.

  § 5. В чл. 8, ал. 4 думите „районната или общинската избирателна комисия, която” се заменят с „областния управител, който”, изречение трето се изменя така: „Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд.” и се създават изречения четвърто, пето и шесто: „Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на заинтересованите страни. Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 8, ал. 2 думите „не по-късно от 50 дни" се заменят с „на петдесетия ден“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.

  Предложение от нар. пр. Илия Илиев, Митхат Метин и Александър Методиев:
  В чл. 9 се създава нова ал. 10,
  „(10) При представено искане, придружено с ЕГН и подписи на повече от 400 български граждани с избирателни права пред кмета на съответната община за създаване на нова секция или преместване на съществуваща секция в съответствие с постоянната им адресна регистрация, кметът е длъжен да се съобрази с искането.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 6. В чл. 10 се създава ал. 3:
  „(3) На видно място пред всяка от изборните секции се поставя информационно табло с телефоните за връзка и подаване на сигнали до районното управление на Министерството на вътрешните работи и до дежурния районен прокурор.”

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  В §6 т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.

  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Условия и ред за образуване на секции”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В държавите-членки на Европейския съюз избирателни секции могат да бъдат образувани за провеждането на избори за народни представители, за президент и за представители на Европейския парламент по реда, предвиден в ал. 1. В останалите държави гласуването може да бъде извършвано само в секции, образувани в дипломатическите представителства на България.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение от Искрен Веселинов и група народни представители:
  Параграф 7, т. 2 от Общия законопроект на Изборния кодекс добива следната редакция:
  „Създава се нова алинея 2
  (2) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите представителства на Република България."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 13, ал. 3, изречение второ накрая се добавя „и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 6.

  § 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1” се заличават.
  2. В т. 3 след думите „на местата” се добавя „и прогнозният брой секции във всяко място” и се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;”.
  3. В т. 4 се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз.”
  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 9 се правят следните изменения :
  1.В чл. 14, т. 3 след думата „избиратели" се добавя „при
  условията на чл. 21".
  2.Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1."
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 14, т. 3 в началото се добавя „при
  условията на чл. 21".
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. В чл. 14 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 в началото се добавя „при
  условията на чл. 21", след думите „на местата” се добавя „и прогнозният брой секции във всяко място” и се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;”.
  2. В т. 4 се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз.”

  § 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „или телефон за контакт” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Подаването на заявление по ал. 1 има последиците на заявление за регистрация за включване в избирателните списъци по постоянен адрес и спрямо него се прилагат правилата на чл. 25а.”
  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 10, т. 1, в изречение второ накрая се добавя „и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 10 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В чл. 16, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава“, а в изречениие трето думите „или телефон за контакт” се заличават.

  § 11. В чл. 17, ал. 3, изречение четвърто думите „или телефон за контакт” се заличават и се създава изречение пето „Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 11 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.

  § 12. В чл. 18 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „машинното” се добавя „и дистанционното електронно” и се създава изречение второ: „Органите на власт определят конкретни длъжностни лица, които отговарят за обезпечаването на работата на изборните комисии с необходимата техника и консумативи.”
  2. В ал. 2 след думата „машинното” се добавят „и дистанционното електронно”.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборната кампания”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 12 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Подготовката и организирането на изборите се осъществява от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции, в съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на изпълнителната власт и другите институции подпомагат избирателните комисии при осигуряването на изборните книжа и други материали, както и на дейности с организационен и технически характер. Осигуряването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
  § 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Подготовката и организирането на изборите се осъществява от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции, в съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на изпълнителната власт и другите институции подпомагат избирателните комисии при осигуряването на изборните книжа и други материали, както и на дейности с организационен и технически характер. Осигуряването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборната кампания”.

  § 13. В чл. 19 се създава ал. 3:
  „(3) Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Петър Славов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 13, накрая се добавя „освен в определените в него случаи.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
  § 11. В чл. 19 се създава ал. 3:
  „(3) Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса, освен в определените в него случаи.“

  § 14. В чл. 23 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Списъците по ал. 1 се съставят въз основа на писмено заявление, до съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето, депозирано лично или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се депозира не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
  (4) Обновяването на списъците се извършва на основата на подадените от граждани заявления и документи.
  (5) Заличаването от списъците се извършва служебно от общинската администрация при смърт или загубване на българско гражданство.”

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  §14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 14. В чл. 23 се създава нова ал. 4 със следния текст:
  „(4) Всеки избирател след първоначалната си регистрация и вписването му в избирателните списъци, съгласно чл. 23 (3) от Изборния кодекс получава уникален идентификационен номер-УИН, който е предназначен единствено и само за употреба при провеждане на избори и референдуми, който номер се нанася в издадената за целта избирателна карта.
  Следващите алинеи на чл. 23 стават съответно ал. (5) и ал. (6)."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  §14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

  § 15. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „имат право да гласуват” се заменят със „са се регистрирали за гласуване”.
  2. В ал. 2, изречение второ думите „имат право да гласуват” се заменят със „са се регистрирали за гласуване”.

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  §15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 15 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. Създават се чл. 25а, 25б, 25в, 25г и 25д:
  „Кампания за регистрация за гласуване
  Чл. 25а. (1) На всеки 10 години се провежда кампания за регистрация за гласуване, която продължава не по-малко от 3 месеца и в следствие на която се актуализират избирателните списъци по чл. 25, като избирателите, които не са се регистрирали по предвидения в настоящия кодекс ред, не се включват в избирателните списъци.
  (2) Българските граждани, които имат право да избират, заявяват желанието си да бъдат част от избирателните списъци с подаване на заявление по образец до органите по чл. 23, ал. 1, кметовете на кметства или до българско дипломатическо или консулско представителство в периода на кампания за регистрация за гласуване, или по реда на чл. 25б, ал. 3 и 4.
  (3) Кампанията за регистрация се обявява от Централната избирателна комисия с решение, което се обнародва в „Държавен вестник". Началото на кампанията не може да е по-рано от 7 дена от обнародване на решението. Кампанията приключва не по-късно от 15 дена преди изборния ден.
  (4) С обявяването на нова кампания за регистрация по ал. 3, всички регистрации, направени до този момент, се заличават.
  (5) Заявленията по ал. 2 се подават:
  1. лично от гражданина или чрез лице, упълномощено с пълномощно с нотариална заверка на подписа;
  2. чрез пощенска услуга в писмена форма с нотариална заверка на подписа;
  3. по електронен път след попълване на трите имена на избирателя, единен граждански номер, собственото име на майката и пощенски код по постоянния му адрес във формуляр на специална страница в интернет, създадена от Централната избирателна комисия. За избирателите с неизвестна майка се предвижда специално поле за отбелязване на това обстоятелство във формуляра.
  (6) При изпращане по електронен път избирателят е длъжен да посочи електронен адрес за получаване на съобщения, на който се извършва уведомяването по ал. 7. Избирателят се смята за уведомен за отказа с изпращането на съответното електронно съобщение.
  (7) Отказите за регистрация се съобщават и обжалват по реда на чл. 45.

  Регистрация за гласуване извън кампанията
  Чл. 25б. (1) Лица, които не са се регистрирали за включване в избирателните списъци в рамките на кампанията по предходния член, могат да подадат заявление за регистрация до органите по чл. 25а, ал. 2 в срок до 15 дена преди изборния ден.
  (2) Регистрацията по ал. 1 е валидна до провеждане на следващата кампания за регистрация по предходния член.
  (3) Българските граждани, които имат право да избират, се регистрират за гласуване и когато при получаване на личните си документи от компетентните органи подпишат заявление за регистрация за гласуване.
  (4) Български граждани, които навършват пълнолетие след датата на обнародване на акта за насрочване на изборите, но не по-късно от изборния ден, се регистрират служебно за гласуване само за конкретния избор.
  (5) За регистрацията по този член се прилагат съответно чл. 25а, ал.
  5-7.

  Заличаване на незаконна регистрация
  Чл. 25в. (1) Когато се установи, че регистрацията на избирател за гласуване е извършена без наличие на заявление, подадено от него, или когато заявлението е подадено от лице без представителна власт, регистрацията се заличава служебно с акт на кмета на общината или района, на длъжностни лица, определени от директора на Главна дирекция
  „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или на длъжностни лица, определени с решение на Централната избирателна комисия.
  (2) Заличаването по ал. 1 се съобщава на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Заличаването подлежи на оспорване по реда на чл. 45, ако е извършено не по-малко от един месец преди изборния ден.

  Задължение за информиране за изискването за регистрация
  Чл. 25г. (1) Кампанията по чл. 25а, ал. 3 се обявява по подходящ начин в печатните и електронните медии всеки ден от деня на обявяването й до деня на приключването й, включително и по Българското национално радио и Българската национална телевизия поне три пъти в часовия пояс между 17:00 ч. и 22:00 ч.
  (2) В помещенията, в които органите на местната администрация; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; българските дипломатически и консулски представителства, и пощенските оператори, които имат лиценз за универсална пощенска услуга, обслужват граждани, задължително се поставя плакат с информация за кампанията за регистрация за гласуване, последиците от неизвършването й, както и адреса на страницата за регистрация в интернет.
  (3) Материалите по ал. 1 и 2 задължително съдържат думите „Регистрира ли се за участие в изборите? Ако не си, няма да можеш да гласуваш!”, изписани с шрифт, позволяващ лесно четене, или произнесени ясно и високо в звукозаписа.”

  Определяне на правила за регистрация за изборите
  Чл. 25д. Образците на документи за регистрация, редът и сроковете за регистрация, начините за информиране и съобщаване за регистрацията на избирателите и проверката на регистрацията се утвърждават с акт на Централната избирателна комисия.”

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  §16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  § 16. чл. 25а (7) се променя и добива следния вид:
  „(7) Отказите за регистрация и/или издаване на уникален идентификационен номер-УИН се съобщават и обжалват по реда на чл. 45.
  Останалите текстове в § 16 остават същите."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 16 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  § 17. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „имената на гражданите, които имат право да
  гласуват, но са пропуснати” се заменят с „имената на гражданите, които
  имат право да гласуват и са се регистрирали за гласуване, но са били
  пропуснати”.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Дописване се извършва в изборния ден от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) само за лицата, които представят удостоверение от органите по чл. 23, ал. 1 или акт на съда, от което е видно, че:
  1. не са се регистрирали в сроковете по чл. 25а, ал. 3 и 25б, ал. 1;
  2. не са вписани в избирателния списък поради пропуск, или
  3. е отпаднало основанието, на което са били заличени.”

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  §17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 17 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.

  § 18. В чл. 28 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „след представяне на” се добавя „документ, от който е видно, че е бил настанен в някое от местата по ал. 1”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 2 е приет в лечебното заведение, дома или друга специиализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 12:
  § 12. В чл. 28 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „след представяне на” се добавя „документ, че е бил настанен в някоя от институциите по ал. 1”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 2 е приет в лечебното заведение, дома или друга специиализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”

  § 19. В чл. 29 се създава ал. 5:
  „(5) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 3 е задържан в място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 13.

  § 20. В чл. 30, ал. 3 след думите „след представяне на” се добавя „документ от капитана на плавателния съд”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 14.

  § 21. В глава четвърта наименованието на раздел III се изменя така: „Списъци за гласуване извън страната”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 21 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 15.

  § 22. В чл. 31, ал. 1 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 5”.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се уводно изречение: „§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:"
  2. досегашният текст на § 22, при съответната редакционна промяна в неговото начало, става т. 1.
  3. създават се т. 2 и 3:
  „т. 2. създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  „(2) Списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната се съставят по държави и места, при наличие на не по-малко от 40 избиратели за гласуване в съответното населено място и служат за целите за образуване на избирателни секции по реда на чл.14, т.2 и т.4 от ИК.".
  „(3) При наличие на поне 20 заявления за гласуване на територията на една държава, независимо, че не са налице изискванията на чл.14, т.2 от ИК се създава една обща избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство на Република България в тази държава."
  „т. 3. досегашната ал. 2 става ал. 4.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 16.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. Създава се чл. 32а:
  „Чл. 32а (1) Когато за държава или място се създава само една секция - по реда на чл.14, от избирателите, подали заявление по чл.16, ал.1, се съставя избирателен списък. Избирателите, включени в този списък при гласуване в тази избирателна секция не подават декларация по чл. 16, ал. 3. Секционните избирателни комисии получават формуляр на избирателен списък, по образец, приет от ЦИК.”.
  (2) За секциите по чл.14, т. 3 не се създава избирателен списък.
  (3) Избирател, включен в избирателния списък по ал. 1, се заличава от избирателния списък по постоянния му адрес в Република България и се вписва в списъка на заличените лица, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден в тази избирателна секция.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, които не са вписани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд София-град по реда на чл. 58.”
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „При избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори.”, създава се ново изречение трето: „Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.”, а изречение трето става изречение четвърто.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Дописването по ал. 2 има последиците на заявление за регистрация за включване в избирателните списъци по постоянен адрес.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 23 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 23, т. 2 след думите „ал. 2” се добавя: „изречение първо се изменя така: „Всеки избирател, който не е вписан в списъка по чл.32а. се дописва от секционната избирателна комисия в изборния ден в допълнителната страница на списъка или се вписва във формуляра на избирателния списък след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 17:
  § 17. В чл. 33, ал. 2 изречение второ се изменя така: „При избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори.”, създава се ново изречение трето: „Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.”, а изречение трето става изречение четвърто.

  § 24. В чл. 34, ал. 1, т. 3 думите „и общинските” се заличават.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 18.

  § 25. В чл. 36, ал. 1 думата „Избирател” се заменя с „Регистриран по реда на чл. 25а избирател”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 25. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 25 се изменя така:
  „§ 25. В чл. 36, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Вписването в избирателния списък по настоящия му адрес е условие за упражняването на правото на избирателя да гласува в съответните видове избори, произвеждани на територията на секцията.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да бъде отхвърлен.

  § 26. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „Избирателите” се заменя с „Регистрирани по реда на чл. 25а избиратели”, числото „20” се заменя с „14”, а след думите „саморъчно и” се добавя „подадено от упълномощено лице или”.
  2. В ал. 2 думата „Избирателите” се заменя с „Регистрирани по реда на чл. 25а избиратели”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 26 се изменя така:
  „§ 26. В чл. 37, ал. 3, в края на текста, след думите „ТЕЛК (НЕЛК) се добавя „или медицинска епикриза, издадена от лечебно заведение, която сочи че лицето е с физически увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да упражни правото си на глас в изборно помещение.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 19:
  § 19. В чл. 37, ал. 1 числото „20” се заменя с „14”, а след думите „саморъчно и” се добавя „подадено от упълномощено лице или”.

  § 27. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Решението за изключване от списъка на заличените лица има последиците на заявление за регистрация за включване в избирателните списъци по постоянен адрес.”
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 27. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.

  § 28. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото „40” се заменя с „30”.
  2. В ал. 2 думите „като в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях” се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато преди изборите е обявена кампания за регистрация за гласуване по чл. 25а, списъците се обявяват не по-късно от 7 дена преди изборния ден.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 28 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 28 т. 3 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 28 т. 1 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 20:
  § 20. В чл. 41, ал. 2 думите „като в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях” се заличават.

  § 29. В чл. 42 се създава ал. 4:
  „(4) Когато преди изборите е обявена кампания за регистрация за гласуване по чл. 25а, списъците се публикуват не по-късно от 7 дена преди изборния ден.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 29 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 29 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен.


  § 30. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата „списък” се добавя „допуснати спрямо него”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Искане за отстраняване на непълноти и грешки при регистрация на избирателите не може да се прави по време на кампанията за регистрация. В този случай се подава ново заявление по чл. 25а, ал. 2.”.
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3” се заменят с
  „ал. 4”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 30 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 21:
  § 21. В чл. 43, ал. 1, изречение първо след думата „списък” се добавя „допуснати спрямо него”.


  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова:
  Създава се нов чл.43а. със следното съдържание:
  Кметовете на общини и областните управители са длъжни да извършат проверки по чл.99б. от Закона за гражданската регистрация за всички избиратели, вписани в избирателните списъци в едногодишен срок от влизане в сила на настоящата разпоредба.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 405а.

  § 31. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Когато след проведени последващи избори за народни представители или за членове на Европейския парламент има нови парламентарно представени партии и коалиции или нови членове на Европейския парламент, съставът на ЦИК се допълва с по един член, предложен от тях.
  (4) Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 1. Останалите членове на комисията се назначават от президента на републиката въз основа на предложение по чл. 47, ал. 3, т. 2”.
  2. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
  „(10) Всички предложения за нови членове на ЦИК се правят в срок не по-късно от 2 месеца преди изтичане на текущия мандат. Предложенията са придружени от мотивирано предложение от вносителя, автобиографична справка, декларация за имуществено състояние на кандидатите, по образец утвърден от ЦИК, които се обявяват на страницата на Народното събрание в интернет.”
  „(11) В десетдневен срок от изтичане на срока по горната алинея, народните представители и неправителствените организации могат да задават писмени въпроси към кандидатите, които се публикуват на страницата на Народното събрание в интернет и се предоставят на кандидатите.”
  „(12) В четиринадесетдневен срок от изтичане на срока по ал. 10 се насрочва изслушване на кандидатите, което е публично и по време на което даден кандидат отговаря на всички зададени към него въпроси с изключение на тези, засягащи недопустимо интимната сфера на кандидата. В случай, че някой от отговорите налага това, кандидатът може допълнително да предостави и писмен отговор, който се публикува на страницата на Народното събрание в интернет.
  „(13) При осъществяване на правомощията си по ал. 4, Президентът може еднократно да откаже да назначи лице, предложено за член на ЦИК по реда на чл. 47, ал. 2, т. 2, когато представянето му при публичното изслушване поставя под съмнение квалификацията, нравствените или морални качества на кандидата.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 31. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в преходните и заключителните разпоредби.

  § 32. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието се създава изречение трето: „Избор и назначаване“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Публичната процедура се провежда чрез изслушване на предложените кандидати за членове на ЦИК в правната комисия на Народното събрание. На изслушването могат да присъстват и представители на президента, на обществени организации и граждански сдружения.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) След провеждане на процедурата по ал. 2:
  1. парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар;
  2. парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложение до президента на републиката за назначаване на останалите членове на комисията при спазване изискването на чл. 46, ал. 8”.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато изборите за Европейски парламент се провеждат след избирането на членове на ЦИК, представителите на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, се назначават с указ на президента съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 4, изречение второ”.

  Предложение от нар. пр. Велизар Енчев:
  § 32. Чл. 47 се изменя така:
  Чл. 47. Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, няма право да гласува.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 32 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в преходните и заключителните разпоредби.


  Предложение от нар. пр. Велизар Енчев:
  § 32. Чл. 49 (1) се изменя така:
  Чл. 49. (1) При провеждане на избори за общински съветници и кметове, народни представители, президент и вицепрезидент на републиката удостоверения за гласуване на друго място не се издават.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 33. В чл. 51, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „установено по ред, определен от комисията”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 33 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 22.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 33а:
  § 33а. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 изречение 2 се заличава.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове."
  3. Досегашните ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 стават ал.6, ал. 7,ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 33а със следното съдържание:
  В чл. 53, ал.4 от ИК се добавя трето изречение:
  „При обжалване на решения за отхвърляне ВАС се произнася по същество или връща преписката със задължителни указания по прилагане на материалния закон".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  § 23. В чл. 53, ал. 4 се създава изречение трето: „При обжалване на решения за отхвърляне Върховният административен съд се произнася по същество или връща преписката със задължителни указания по прилагане на материалния закон.”

  § 34. В чл. 55, ал. 1 думата „като” се заменя със „с”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 24.


  § 35. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „от членовете на комисията” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) За обучението на членовете на избирателните комисии извън страната може да се провеждат и дистанционни форми на обучение.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В § 35 т. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 25.

  § 36. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 2а:
  „2а. одобрява правилниците на районните и общинските избирателни комисии;”.
  2. В т. 5 след думите „и общинските избирателни комисии” се добавя „и комисията за дистанционно електронно гласуване”.
  3. Създава се т. 9а:
  „9а. определя образците на документи за регистрация на избирателите, информационните материали за регистрацията, както и техническите правила за регистрацията и за информационен обмен и подаване на жалби във връзка с нея;”.
  4. Създава се т. 18а:
  „18а. одобрява техническите характеристики, вида и изискванията за съвместимост на машините за преброяване на бюлетините така, че да гарантират сигурно и вярно отразяване на изборния резултат, както и визуализация на подадените гласове;”.
  5. Точка 19 се изменя така:
  „19. утвърждава не по-късно от 30 дена преди изборния ден техническия образец и защитата на бюлетината така, че те да бъдат машинно читаеми; утвърждава образец на кочан с хартиени бюлетини; ”.
  6. Точка 21 се отменя.
  7. В т. 26 думите „решения и” се заличават.
  8. Създава се т. 26а:
  „26а. разглежда всички жалби срещу решения на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;”.
  9. В т. 27 накрая се добавя „и ги публикува на интернет страницата
  на комисията”.
  10. В т. 32 думите „информация, организира” се заменят с
  „информация; организира”, а след думата „машинното” се добавя „и дистанционното електронно”.
  11. В т. 34 след думата „машинното” се добавя „и дистанционното електронно”.
  12. В т. 39 думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.
  13. Създава се т. 39а:
  „39а. да спира или прекратява електронното гласуване за някои избирателни секции или в цялата страна; да обявява, че дистанционно електронно гласуване няма да се провежда, както и да анулира гласовете от електронното гласуване в случаите и при условията по чл. 214ж.”
  14. В т. 41 след думата „машинното” се добавя „и дистанционното електронно”.
  15. В т. 42 след думата „машинното” се добавя „и дистанционното електронно”.
  16. Създават се т. 48 и 49:
  „48. определя условията и реда за провеждане на дистанционно електронно гласуване и утвърждава системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2, по предложение на комисията за дистанционно електронно гласуване;
  49. приема правила по прилагането на кодекса.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 36. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 36 се правят следните изменения:
  В чл. 57, ал. 1, т. 21 след думите „вицепрезидент на
  републиката" се добавя „поредните номера в бюлетината на партиите и
  коалициите и поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за общински съветници и кметове".
  В чл. 57, ал. 1 се създава т. 27а:
  „27а. довършва започнатите административнонаказателни производства след изтичане на срока на пълномощията на районната избирателна комисия"
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 10 – 15, вкл. – отпадат.
  2. т. 16 става т. 10 и се изменя така:
  „т. 16. Създават се т. 48 – 54:
  „т. 48. възлага на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверката на списъците за допълнително вписване на придружители, дали едно лице е придружавало повече от двама избиратели в една и съща избирателна секция и определя реда за извършване на проверката;”
  „т. 49. осъществява контрол и методическо ръководство на РИК и ОИК при произвеждане на референдуми и други граждански инициативи по спазване на ЗПУГДВМС и по кодекса;”
  „т. 50 приема методически указания за дейността на РИК и ОИК при произвеждане на референдуми и други граждански инициативи по реда на ЗПУГДВМС по приложението на този закон и на кодекса. Изготвя образци на книжа по произвеждане на национални референдуми и национални граждански инициативи и примерни образци на книжа за произвеждане на местни референдуми и местни граждански инициативи;”
  „т. 51. определя формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа на искането с въпроса или въпросите на националния или местния референдум, както и на подписките чрез които се осъществяват националните и местните граждански инициативи;”
  „т. 52. утвърждава образците на декларациите по този кодекс;”
  „т. 53. утвърждава образците на регистрите, водени от избирателните комисии;”
  „т. 54. осъществява и други правомощия по подготовката и произвеждането на изборите, референдумите и другите граждански инициативи по ЗПУГДВМС и по ЗМСМА.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 26:
  § 26. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 21 след думата „България“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „вицепрезидент на републиката” се добавя „и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове”.
  2. В т. 26 думите „решения и” се заличават.
  3. Създава се т. 26а:
  „26а. разглежда всички жалби срещу решения на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;”.
  4. В т. 27 накрая се добавя „и ги публикува на интернет страницата на комисията”.
  5. Създава се т. 27а:
  „27а. довършва започнатите административнонаказателни производства след изтичане на срока на пълномощията на районната избирателна комисия;”.
  6. В т. 32 думите „информация, организира” се заменят с
  „информация; организира”.
  7. В т. 39 думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.
  8. Създава се т. 48:
  „48. приема правила по прилагането на кодекса.”

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 36а:
  § 36а. Чл.58, ал.1 се изменя така:
  „(1) Решенията на Централната избирателна комисия по чл.57, ал.1, т.5, т.6, т.10, т.11, т.12, т.14, т.15, т.17, т.25, т.34, т.45, може да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  § 27. В чл. 59, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на многомандатния изборен район „Извън страната““.

  Предложение от нар. пр. Велизар Енчев:
  § 36. В чл. 60 алинея 2 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 60 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3“.
  2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 28:
  § 28. В чл. 60 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3“.
  2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3“.


  § 37. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а) в т. 1 числото „13” се заменя с „12”;

  Вариант:
  а) в т. 1 числото „13” се заменя със „17”;

  б) в т. 2 числото „17” се заменя със „16”.

  Вариант:
  б) в т. 2 числото „17” се заменя с „21”.

  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Във всяка районна избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 4, Централната избирателна комисия назначава и по един член, който не членува в политическа партия и е участвал вече в провеждането на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент или за президент и вицепрезидент на републиката.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 37. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 37- отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 37 да бъде отхвърлен.

  § 38. В чл. 62 се създава ал. 4:
  „(4) Районната избирателна комисия приема правилник за дейността си, който се одобрява от централната избирателна комисия.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 38. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен.

  § 39. В чл. 65 се създава ал. 3:
  „(3) Не може да бъде член на районна избирателна комисия лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление."

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 39. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 29.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 39а:
  § 39а. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 изречение 2 се заличава.
  2. Създава се нова ал.5:
  „(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове."
  3. Досегашните ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 стават ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 40. В чл. 72, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 след думите „изборния район (района)” се добавя „както и на техническите помощници”.
  2. Създава се т. 6а:
  „6а. назначава технически помощници към секционните избирателни комисии;”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 40. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 40, т. 2 в началото на текста на създаваната т. 6а се поставя „при необходимост,“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен.

  § 41. В чл. 73 ал.1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия“.
  2. В ал. 2 думите „пред Върховния административен съд“ се заличават.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 41. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.

  Предложение от нар. пр. Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 75 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3“.
  2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  § 30. В чл. 75 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3“.
  2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3“.

  §42. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а) в т. 1 числото „11” се заменя с „10”;
  б) в т. 2 числото „13” се заменя с „12”;
  в) в т. 3 думите „17 членове” се заменят с „по 13 членове за всеки район”;
  Вариант:
  в) в т. 3 числото „17” се заменя с „35”;

  г) в т. 4 числото „19” се заменя с „50”.

  Вариант:
  г) в т. 4 числото „19” се заменя с „61”.

  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Във всяка общинска избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 4, Централната избирателна комисия по свое предложение назначава и по един член, който не членува в политическа партия и е участвал вече в провеждането на избори за общински съветници и кметове.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова:
  В чл. 76, ал. 4, в т. 4 числото 19 се заменя с 39.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Димитър Лазаров по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 76, ал. 4, т.3 думите „17 “ се заменя с „27“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на §42, който става§ 31:
  § 31. В чл. 76, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. В т. 3 числото „17” се заменя с „27”.
  2. В т. 4 числото „19” се заменя с „39”.

  § 43. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „на пълномощията на общинския съвет” се заменят с „до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Общинската избирателна комисия приема правилник за дейността си, който се одобрява от централната избирателна комисия.”
  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В § 43 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 32:
  § 32. В чл. 77, ал. 1 думите „на пълномощията на общинския съвет” се заменят с „до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.”

  § 44. В чл. 80 се създава ал. 3:
  „(3) Не може да бъде член на общинска избирателна комисия лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 44. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя на вносителя за § 44, който става § 33.


  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „следващите избори за общински съветници и за кметове“ се заменят с „назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове”.
  2. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Разпоредбата на чл. 97, ал. 4 се прилага и за членовете на общинските избирателни комисии за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до назначаването на съответната общинска избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.”
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 44а:
  § 44а. В чл.85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 изречение 2 се заличава.
  2. Създава се нова ал.5:
  „(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Общинската избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове."
  3. Досегашните ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 стават ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал.10.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 45. В чл. 87, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 след думите „изборния район” се добавя „както и на техническите помощници”.
  2. Създава се т. 7а:
  „7а. назначава технически помощници към секционните избирателни комисии;”.
  3. Точка 10 се отменя.
  4. В т. 25 думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.
  5. В т. 30 след думите „пълномощията на кмет" се добавя „или на общинския съвет”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 45. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 45 т.3- отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр., Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 45а със следното съдържание:
  В чл. 87, в ал. 1, т. 10 и т. 12 се заличават. В т. 13 думите „и местните коалиции" се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, които става § 35:
  § 35. В чл. 87, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 10 се отменя.
  2. В т. 13 думите „и местните коалиции” се заличават.
  3. В т. 25 думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.
  4. В т. 30 след думите „пълномощията на кмет” се добавя „или на общинския съвет”.

  § 46. В чл. 88, ал. 1 думите „Върховния административен съд” се заменят с „тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 46. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.

  § 47. В чл. 89 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Условия за назначаване на секционната избирателна комисия”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Районните или общинските избирателни комисии назначават секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция в страната не по-късно от 25 дни преди изборния ден. За председател, заместник-председател, секретар или член на секционна избирателна комисия може да бъде назначавано само лице, което не е осъждано за тежко умишлено престъпление. За председател, заместник-председател или секретар могат да бъдат назначавани само лица със завършено средно образование, а за член на комисията само лице със завършено основно образование.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 47. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.


  § 48. В чл. 90, ал. 1 се създава изречение трето: „При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-малко от 10 заявления в съответния район.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 36.

  § 49. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. писмено предложение за лицата, които да бъдат включени в състава на съответните секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, за каква длъжност в комисията се предлагат, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага. Към писменото предложение се прилага и саморъчно подписана декларация по образец, че не е осъждано за тежко умишлено престъпление;”.
  2. В ал. 5 се създава изречение трето: „Във всяка секционна избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 4, районната или общинската избирателна комисия назначава и по един член, който не членува в политическа партия и е участвал вече в провеждането на съответния вид избор.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 49. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.

  § 50. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар е 5.”
  2. В ал. 5 думите „до 7 членове, но не по-малко от 5” се заменят с „5”.
  3. В ал. 8 думата „(района)” се заличава.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В § 50 т. 1 и т. 2 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 50 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, които става § 37:
  § 37. В чл. 92, ал. 8 думата „(района)” се заличава.

  § 51. Създава се чл. 92а:
  „Технически сътрудници на секционната избирателна комисия
  Чл. 92а. (1) Към всяка секционна избирателна комисия районната, съответно общинската избирателна комисия назначава по един технически помощник, който подпомага комисията при работата й с машината за преброяване на гласовете.
  (2) Техническият сътрудник е лице със завършено висше или средно специално образование в областта на компютърните технологии.
  (3) Техническият сътрудник не е член на секционната избирателна комисия и не може да работи с бюлетините или да извършва други функции на секционната избирателна комисия.
  (4) Техническият сътрудник получава възнаграждение за времето, през което е зает с провеждане на изборите. Размерът на възнаграждението се определя от Централната избирателна комисия.
  (5) За техническите сътрудници се прилагат ограниченията по чл. 66. Те не могат да бъдат членове на политическа партия или да получават възнаграждение от политическа партия, коалиция, кандидати или инициативен комитет.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 51. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 51 да бъде отхвърлен.

  § 52. В чл. 93 думите „чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6” се заменят с „чл. 282, ал. 7 или чл. 441, ал. 7”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 52. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и и предлага § 52 да бъде отхвърлен.

  § 53. В чл. 95 съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „български език” се добавя „имат завършено средно или еквивалентно образование и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 53. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В§53 текстът след думите „общ характер" до края на изречението се заличават.
  Добавя се ново изречение със следния текст: „Лицата удостоверяват обстоятелствата по преходното изречение със саморъчна декларация.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да бъде отхвърлен.

  § 54. В чл. 97, ал. 1 след думите „работата си” се добавя „в деня преди изборния ден”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 54. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  § 54 се изменя така:
  В чл. 97 се правят следните допълнения:
  1. Създават се нови ал. 4 и ал.5:
  „(4) Изплащането на възнаграждение по ал.1 на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.
  (5) Разпоредбата на ал.4 се прилага и за членове на общинските избирателни комисии за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори."
  2. Сегашната ал.4 става ал.6.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 38:
  § 38. В чл. 97 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „работата си” се добавя „в деня преди изборния ден”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Изплащането на възнаграждение по ал. 1 на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


  § 55. В чл. 98 се създава изречение трето: „Изречение второ не се прилага за членовете на секционните избирателни комисии извън страната, командировани от министъра на външните работи. Заповедта за командировка се представя на работодателя, съответно органа по назначаване на командированото лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 39.

  § 56. В чл. 99, ал. 4 се създава изречение второ: „Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.”

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  § 56 се изменя така:
  § 56. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 изречение 2 се заличава.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Секционната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове."
  3. Досегашните ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават ал. 5, ал. 6 и ал. 7.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56 който става § 40.

  § 57. В чл. 100, ал. 1, т. 7 думите „чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6” се заменят с „чл. 282, ал. 7 или чл. 441, ал. 7”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да бъде отхвърлен.

  § 58. В чл. 102 се създава ал. 8:
  „(8) Незаетите места, след консултациите по ал. 2, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 58 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 41.


  § 59. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 цифрата „5” се заменя със „7”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Предложенията от
  организациите на българските граждани се публикуват незабавно на
  интернет страницата на съответните дипломатически и консулски
  представителства”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 59. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 42.

  § 60. В чл. 108, ал. 1, т. 8 думите „чл. 282, ал. 6” се заменят с „чл. 282, ал. 7”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.

  § 61. В глава пета се създава раздел VI с чл. 110а -110м:
  „Раздел VI
  Комисия за дистанционно електронно гласуване
  Назначаване
  Чл. 110а. (1) Централната избирателна комисия назначава членовете на комисията за дистанционно електронно гласуване след провеждане на публична процедура с изслушване на кандидатите.
  (2) Организации на гражданското общество и браншовите организации в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да предлагат на Централната избирателна комисия кандидати за назначаване в комисията за дистанционно електронно гласуване.

  Състав
  Чл. 110б. (1) Комисията за дистанционно електронно гласуване се състои от 7 члена, в това число председател и заместник председател.
  (2) Председателят и заместник председателят се избират от комисията.

  Статут
  Чл. 110в. (1) Комисията за дистанционно електронно гласуване е постоянно действащ орган към Централната избирателна комисия.
  (2) При изпълнение на своите правомощия членовете на комисията са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

  Подпомагане дейността на комисията
  Чл. 110г. Комисията за дистанционно електронно гласуване може да създава работни групи от специалисти. Възнагражденията на специалистите се определят от Централната избирателна комисия с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.

  Печат
  Чл. 110д. (1) Комисията за дистанционно електронно гласуване комисия има печат.
  (2) При работа с електронни документи, комисията за дистанционно електронно гласуване използва електронен печат по смисъла на Регламент 910/2014 (ЕС).

  Изисквания към членовете
  Чл. 110е. (1) За член на комисията за дистанционно електронно гласуване се назначава лице, което:
  1. не е поставено под запрещение;
  2. притежава висше образование в областите информатика,
  компютърни науки, математика, информационни науки или право;
  3. има професионален опит не по-малко от 7 години;
  4. притежава добра професионална репутация и се ползва с обществен авторитет и доверие.
  (2) Не може да бъде член на комисията лице, което е:
  1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;
  3. съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително с друг член на комисията или с член на Централната избирателна комисия;
  4. кандидат за съответен вид избор;
  5. в ръководството на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет;
  6. за което е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в петте години преди избора.
  (3) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности или прекратяват дейностите, несъвместими с изискванията на ал. 2, т. 2 и 7, в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването им.

  Мандат
  Чл. 110ж. (1) Мандатът на членовете на комисията е 4 години. Изборът, съответно назначаването на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват правомощията си и след изтичането на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
  (2) За предсрочно прекратяване на пълномощията на членовете на комисията се прилагат правилата по чл. 51, ал. 2 и 3.

  Възнаграждение
  Чл. 110з. (1) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение, равно на месечното възнаграждение на министър.
  (2) Възнаграждението на заместник-председателите и секретаря е в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.
  (3) Възнаграждението на останалите членове е в размер 85 на сто от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.

  Заседания
  Чл. 110и. Заседанията на комисията се провеждат по реда на чл. 53.

  Прозрачност
  Чл. 110к. (1) Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
  (2) Записите от излъчванията по ал. 1 се качват на интернет страницата на Централната избирателна комисия до 24 часа след провеждане на заседанията.
  (3) Резултатите от работата на работните групи и специалистите по чл. 110г се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия до 24 часа след приемането им.
  (4) Историята на достъпа на длъжностни лица до всички сървъри, използвани от системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2, се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия ежедневно в рамките на периода по чл. 5, ал. 2.

  Правомощия на комисията
  Чл. 110л. Комисията за дистанционно електронно гласуване:
  1. подготвя и провежда дистанционното електронно гласуване;
  2. изгражда системата за дистанционно електронно гласуване по
  чл.214а, ал.2;
  3. разрешава всички проблеми при функционирането на
  дистанционното електронно гласуване;
  4. следи за правилното функциониране на системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2;
  5. предоставя данни за гласувалите по електронен път избиратели на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии;
  6. проверява валидността на гласовете, подадени дистанционно по
  електронен път;
  7. извършва процедурите по броене на гласовете, подадени
  дистанционно по електронен път;
  8. предлага на Централната избирателна комисия да спре временно, да прекрати или да не стартира процеса на дистанционно електронно гласуване, в случаите по чл. 214ж;
  9. подпомага Централната избирателна комисия в провеждането на разяснителната кампания за дистанционното електронно гласуване, включително като осигурява възможност на избирателите за запознаване с потребителския интерфейс за дистанционно електронно гласуване;
  10. осъществява други правомощия, предвидени в този кодекс.

  Оспорване на решенията на комисията
  Чл. 110м. (1) Решенията на комисията за дистанционно електронно гласуване може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  (2) При обжалване на решенията на районната избирателна комисия пред Върховния административен съд се прилага чл. 58.“

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 61. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 61 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.

  § 62. В чл. 111 се създава ал. 5:
  „(5) Не може да бъде регистрирано за наблюдател лице, осъждано за умишлено престъпление от общ характер”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 62 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  §62 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 62 да бъде отхвърлен.

  § 63. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думата „движения" се заменя с „неправителствени организации”.
  Вариант:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:
  1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в сферата на политическите права на гражданите;
  2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати - когато е поискано и е договорено по съответния ред тези представители и/или лица да наблюдават произвеждането на даден вид избор или референдум.
  (2) Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, а именно сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в сферата на политическите права на гражданите, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.“

  2. В ал. 4:
  а) в т. 3 накрая се добавя „за страната, съответно извън страната" и се създава изречение второ: „Изрично упълномощените представители на организацията подават декларации, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели, които са неразделна част от списъка;”
  б) създава се т. 5:
  „5. свидетелство за съдимост за лицата, за които се иска регистрирането им като наблюдатели.”
  3. В ал. 5 думата „движения" се заменя с „неправителствени организации”.
  4. В ал. 7 след думата „наблюдателите" се добавя „за страната, съответно извън страната”.
  5. В ал. 8 накрая се добавя „в което се посочва дали наблюдателят е регистриран за страната или извън страната”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 63. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  §63, т. 2, буква „б“ във вр. с ал. 4, т. 5 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  §63 се изменя и допълва така :
  В чл. 112, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;
  2. В чл. 112 се създава нова алинея 9 със следното съдържание:
  „(9) Централната избирателна комисия може да отправя покана за участие като наблюдатели на членове на други органи за управление на избори."
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 63, който става § 43:
  § 43. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;”
  б) в т. 2 думата „движения” се заменя с „неправителствени организации”.
  2. В ал. 4 т. 3 накрая се добавя „за страната, съответно извън страната” и се създава изречение второ: „Изрично упълномощените представители на организацията подават декларации, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели, които са неразделна част от списъка;”.
  3. В ал. 5 думата „движения” се заменя с „неправителствени организации”.
  4. В ал. 6 думата „движение” се заменя с „неправителствена организация”.
  5. В ал. 7 след думата „наблюдателите” се добавя „за страната, съответно извън страната”.
  6. В ал. 8 накрая се добавя „в което се посочва дали наблюдателят е регистриран за страната или извън страната”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 63а със следното съдържание:
  Създава се нов чл. 112а:
  „Чл. 112а. Наблюдателите трябва да отговарят на определени от Централната избирателна комисия критерии."
  Предложението е оттеглено.

  § 64. В чл. 114, ал. 1 се създава т. 13:
  „13. присъстват в информационните центрове, обслужващи системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2, както и при преброяване на резултатите от електронното дистанционно гласуване, по ред определен от комисията за дистанционно електронно гласуване.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 64. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 64 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 64 да бъде отхвърлен.

  § 65. В чл. 117, ал. 3 съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §6 с текст:
  §6. В чл. 117 ал. 6 след текста „Една кандидатска листа" се поставя запетая и се добавя „без представител в секционна избирателна комисия, предложен от партия или коалиция в нейния състав,"
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 65. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 44.


  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В чл. 118 накрая се добавя текста „и декларация от лицата, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 45.
  § 45. В чл. 118 накрая се добавя „и декларация от лицата, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3“.


  § 66. В чл. 119 думите „независим кандидат” се заменят с „кандидатска листа”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 46.

  § 67. В чл. 120 се създават т. 9 и 10:
  „9. присъства в информационните центрове, обслужващи системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2, както и при преброяване на резултатите от електронното дистанционно гласуване, по ред определен от комисията за дистанционно електронно гласуване;
  10. подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 67. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 67 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 67, който става § 47:
  § 47. В чл. 120 се създава т. 9:
  „9. подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.”


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 67а със следното съдържание:
  В чл. 127, ал. 3 думите „или в различни местни коалиции" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 48:
  § 48. В чл. 127, ал. 3 думите „или в различни местни коалиции” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 67б със следното съдържание:
  1. В чл. 128, ал. 1 се създава ново изречение със следното
  съдържание :
  „Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци."
  2. В чл. 128, ал. 2 се допълва и придобива следната редакция :
  „(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 49:
  §49. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „включително на местна коалиция“ се заличават и се създава изречение второ: „Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци."
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група.”

  § 68. В чл. 133, ал. 3, т. 5 след думите „подкрепящи регистрацията” се добавя „положен пред упълномощени от партията лица”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 68. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 68 се прави следното изменение и допълнение:
  „§ 68. В чл. 133, ал. 3, т. 5 след думите „подкрепящи регистрацията" се добавя „положен пред упълномощени от партията лица" и „единния граждански номер" се заменя с „уникален идентификационен номер-УИН"."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 50.

  § 69. В чл. 135, ал. 1 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 69. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 51.

  § 70. В чл. 138 в началото се добавя „При избори за народни представители и за общински съветници и за кметове”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 70. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 52.

  § 71. В чл. 140, ал. 3, т. 6 след думите „подкрепящи регистрацията” се добавя „положен пред упълномощени от коалицията лица”, след думата „България” се добавя „и за общински съветници и за кметове”, а думата „партията” се заменя с „коалицията”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 71. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 71 се прави следното изменение и допълнение:
  § 71. В чл. 140, ал. 3, т. 6 след думите „съдържащ имената," „единния граждански номер" се заменя с „уникален идентификационен номер-УИН", след думите „подкрепящи регистрацията" се добавя „положен пред упълномощени от коалицията лица", след думата „България" се добавя „и за общински съветници и за кметове", а думата „партията" се заменя с „коалицията", след думите „като съдържа имената и" „единния граждански номер" отпада и се заменя с „уникален идентификационен номер-УИН".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 53.


  § 72. В чл. 142, ал. 1 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 72. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 54.

  § 73. В чл. 146 в началото се добавя „При избори за народни представители и за общински съветници и за кметове”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 73. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 55.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 73а със следното съдържание:
  Заглавието на раздел IV в глава IX се изменя така: „Регистриране на партии и коалиции в общинските избирателни комисии."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 56:
  § 56. В глава девета в наименованието на раздел IV думите „коалиции и местни коалиции“ се заменят с „и коалиции“.

  § 74. В чл. 147, ал. 5 т. 1 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 74. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 57.


  § 75. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 т. 5 се отменя.
  2. В ал. 8 се създава изречение второ: „Когато съдът отмени
  обжалваното решение, общинската избирателна комисия незабавно
  регистрира местната коалиция за участие в изборите за общински
  съветници и за кметове, независимо дали срокът по ал. 6 е изтекъл, но не
  по-късно от 32 дни преди изборния ден.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В § 75 т. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  § 75 се изменя и придобива следната редакция :
  Чл. 148 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 58:
  § 58.Член 148 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 75а:
  Чл. 149 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 59.
  § 59. Чл. 149 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 75б:
  Член 150 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § 75б:
  В чл. 150 думите „коалициите и местните коалиции“ се заменят с „и коалициите“, думите „коалиция или местна коалиция“ се заменят с „или коалиция“, а думите „ съответно местната коалиция“ и „съответно коалициите“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 60.
  § 60. В чл. 150 думите „коалициите и местните коалиции“ се заменят с „и коалициите“, думите „коалиция или местна коалиция“ се заменят с „или коалиция“, а думите „ съответно местната коалиция“ и „съответно коалициите“ се заличават.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 75а:
  В чл. 151, ал. 2 думите " Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели" се заменят с "Инициативният комитет се образува от не по-малко от 50 избиратели".
  В чл. 151, ал. 3 думите "инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели" се заменят с "инициативен комитет с не по-малко от 100 избиратели".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61.
  § 61 . В чл. 151 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели” се заменят с „Инициативният комитет се образува от не по-малко от 50 избиратели”.
  2. В ал. 3 числото „21“ се заменя със „100”.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  Създава се нов § 75а със следния текст:
  „§ 75а . В чл. 153 (3) т. 1 думите „единния граждански номер" се заменя с „уникален идентификационен номер-УИН".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 76а със следното съдържание:
  В чл. 157, ал. 3 се заличава. Досегашната алинея 4 става алинея 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 62.
  § 62. В чл. 157 ал. 3 се отменя.

  § 76. В чл. 154 се създава ал. 5:
  „(5) Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия, съответно районната или общинската избирателна комисия незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 63.

  Предложение от нар. пр. Велизар Енчев:
  § 76. В чл. 159, в ал. 4 числото 15 се заменя с числото 30.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 77. В чл. 161, ал. 1 думите „заема държавна служба” се заменят със „е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 64.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се §77а със следното съдържание:
  В чл. 163, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:
  „(3) Общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 65.
  § 65. В чл. 163, ал. 3 думите „на местните коалиции и” и „коалицията или” се заличават.

  § 78. В чл. 172, ал. 6 накрая се добавя „в 6-месечен срок от изтичането на срока по ал. 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 66.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 78а със следното съдържание:
  В чл. 172, ал. 1 и 2 думите „30 дневен срок" се заменят със „срок от 30 работни дни".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §78, който става § 67.
  § 67. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „30 дневен срок” се заменят със „срок от 30 работни дни”.
  2. В ал. 6 накрая се добавя „в 6-месечен срок от изтичането на срока по ал. 1”.


  § 79. В чл. 175 числото „30” се заменя с „21”.

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  §79 отпада
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 79 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 68.


  § 80. В чл. 178, ал. 1 се създава изречение второ: „На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на броя на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 80. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 80. В чл. 178, ал. 1 думата „броя” да се замени с „дела”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 69.
  § 69. В чл. 178, ал. 1 се създава изречение второ: „На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.”


  § 81. В чл. 179 думите „визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин” се заменят с „визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 70.


  Предложение от нар. пр. Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 180 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „договорите“ се добавя „в т.ч. безвъзмездните договори“.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думата „Информацията“ се добавя „за възмездните и безвъзмездните договори“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „за възмездните договори“.
  3. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 след думата „Информацията“ се добавя „за възмездните и безвъзмездните договори“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „за възмездните договори“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 71.
  § 71. В чл. 180 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „договорите“ се добавя „в т.ч. безвъзмездните договори“.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думата „Информацията“ се добавя „за възмездните и безвъзмездните договори“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „за възмездните договори“.
  3. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 след думата „Информацията“ се добавя „за възмездните и безвъзмездните договори“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „за възмездните договори“.

  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  В чл. 181, ал. 2 се създава ново изречение - второ, със следното съдържание:
  В отделни случаи и при задължително осигурен превод на български език се допуска ползване и на друг език.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § 190 със следното съдържание:
  „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език"
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 82. В чл. 182 се създава ал. 5:
  „(5) Не се допуска извършване на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 82. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 72.

  § 83. В чл. 183 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ: „В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.”
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) По време на предизборната кампания се забранява раздаването на подаръци, награди и други, с изключение на знамена, печатни и агитационни материали с пазарна стойност до 2 лв.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 83. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 83, в чл. 183, в новата ал. 6, т. 2: „Числото 2 се заменя с числото 5."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 83, който става § 73:
  § 73. В чл. 183, ал. 4 се създава изречение второ: „В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.”

  § 84. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Печатните медии и онлайн новинарските услуги може да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.”

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  § 84 се допълва така :
  В чл. 187 се създава нова алинея 3 със следното съдържание :
  „(3) Цените по алинея 1 не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца, преди началото на предизборната кампания .“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се ал. 4:
  „(4) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 84, който става § 74:
  § 74. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) Печатните медии и онлайн новинарските услуги може да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
  (3) Цените по ал. 1 не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца, преди началото на предизборната кампания.
  (4) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.“


  § 85. В чл. 188 се създава ал. 3:
  „(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато от публикувания материал са засегнати държавни или местни органи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 75.


  § 86. В чл. 197 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „предизборните предавания” се заменят с „платените форми”.
  2. В текста думите „Предизборните предавания” се заменят с „Платените форми”, а думата „предаването" се заменя с „предизборното предаване”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  §86. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 76.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се §86а със следното съдържание:
  В чл. 198 се създава нова алинея 4:
  „(4) Цените по алинея 3 не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца, преди началото на предизборната кампания."
  Останалите алинеи се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 77.
  § 76. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Цените по ал. 3 не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6т месеца, преди началото на предизборната кампания.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 86а:
  § 86а. В глава дванадесета се създава раздел Va:
  Раздел Va
  Провеждане на разяснителна кампания
  „Чл. 199а. За провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на Централната избирателна комисия безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в периода на подготовка и произвеждане на изборите.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 78.
  § 78. В глава дванадесета се създава раздел Va с чл. 199а:
  „Раздел Va
  Разяснителна кампания

  Провеждане на разяснителната кампания
  Чл. 199а. За провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на Централната избирателна комисия безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в периода на подготовка и произвеждане на изборите.“

  § 87. В чл. 201 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна или общинска избирателна комисия“.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 87. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 87 да бъде отхвърлен.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 87а със следното съдържание:
  В чл. 205 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „изборния ден" се заменят с „до началото на
  предизборната кампания".
  2. Алинея 5 се изменя така:
  (5) Резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин от началото на предизборната кампания до обявяване на края на изборния ден не се огласяват под каквато и да е форма."
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 79.
  § 79. В чл. 205 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „изборния ден” се заменят с „до началото на
  предизборната кампания".
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин от началото на предизборната кампания до обявяване на края на изборния ден не се огласяват под каквато и да е форма."

  § 88. В чл. 206 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Членовете на избирателната комисия са длъжни да предложат на избирателя да гласува машинно, а ако откаже това - да му предоставят хартиена бюлетина за гласуване.”
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Избирателят има право да гласува и дистанционно по електронен път с електронна бюлетина, по ред определен в този кодекс.
  (6) Дистанционното електронно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 88. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 88 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 88 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 89. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава ново изречение второ: „При избори за общински съветници и за кметове броят на бюлетините в кочан се определя от Централната избирателна комисия.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Във всеки отпечатан кочан с бюлетини редът на отпечатване на
  имената на партиите, коалициите и независимите кандидати има поне четири варианта.”

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 89, т. 1 след думите „ал. 2” се поставя запетая и се добавя „изречение първо, след числото „100” се поставя запетая и се добавя „50 или 30”, след което се поставя запетая и след нея думите „се създава” се заменят със „създава се”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В § 89 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става § 80:
  § 80. В чл. 209, ал. 2 се създава ново изречение второ: „При избори за общински съветници и за кметове броят на бюлетините в кочан се определя от Централната избирателна комисия.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.

  § 90. В чл. 212, ал. 4 думата „получава” се заменя с „отпечатва”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 81.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §7а с текст:
  §7а. В чл. 213 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2 с текст:
  Електронни средства за осъществяване на машинното гласуване се поставят в секциите в населените места с над 20 000 души с право на глас.
  2. Съществуващите в проекта ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 91. В глава четиринадесета се създава раздел IIIа с чл. 214а -214з:
  „Раздел IIIа
  Дистанционно електронно гласуване

  Основни принципи на дистанционното електронно гласуване
  Чл. 214а. (1) Електронното дистанционно гласуване се провежда от комисията за дистанционно електронно гласуване.
  (2) Електронното дистанционно гласуване се извършва чрез система за електронно дистанционно гласуване, наричана за кратко „системата”, администрирана от комисията за дистанционно електронно гласуване.
  (3) Системата е съвкупност от софтуерни и хардуерни компоненти и
  трябва:
  1. да гарантира тайната на вота чрез технически средства, включително чрез анонимизиране на вота на избирателя след приключване на изборния ден;
  2. да гарантира преброяването на не повече от един глас за всеки избирател;
  3. да не позволява подаване на недействителни бюлетини освен на празна бюлетина;
  4. да позволява независимо преброяване на гласовете;
  5. да позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени лица;
  6. да позволява на избирателите да проверяват дали гласът им е отчетен правилно, без това да разкрива тайната на вота;
  7. да не позволява добавяне, премахване или подменяне на гласове извън стандартния изборен процес по чл.214в и чл.214г;
  8. да предоставя възможност на избирателя да сигнализира по неявен начин за посегателство срещу избирателните му права и за неотчитане на гласа му в тези случаи;
  9. да предоставя технологична възможност за идентифициране на потенциални нарушения на този кодекс при използване на приложението по чл. 214в, ал.1;
  10. да бъде с публично достъп изходен код;
  11. да отговаря на изискванията за мрежова и информационна
  сигурност, определени в наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление;
  12. да бъде сертифицирана по международен стандарт за информационна сигурност, определен в наредбата по чл. 214з;
  13. да бъде одитирана преди всеки избор, като резултатите от одита да бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 10 дни преди началото на дистанционното електронно гласуване;
  14. да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 214з.
  (4) Избирателите гласуват единствено от свое име.
  (5) Забранява се обявяването на междинни резултати от дистанционното електронно гласуване преди края на изборния ден.

  Подготовка за дистанционно електронно гласуване
  Чл. 2146. (1) Комисията за дистанционно електронно гласуване подготвя системата и въвежда избирателните списъци и списъците с кандидати не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
  (2) Ако е необходимо, комисията за дистанционно електронно гласуване създава частни ключове за функционирането на системата не по-късно от 24 часа и не по-рано от 2 дни преди началото на периода за дистанционно електронно гласуване по чл. 5, ал. 2.

  Процедура за дистанционно електронно гласуване
  Чл. 214в. (1) Избирателят може да подаде гласа си не по-рано от 3 дни след извършването на предварителна регистрация на интернет страницата по чл. 25а, ал. 1, т. 3. Регистрацията се извършва след успешна електронна идентификация по ред, определен в закон.
  (2) Избирателите гласуват дистанционно електронно чрез приложение, достъпно на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Устройствата, на които работи приложението, се определят с наредбата по чл. 214з.
  (3) Дистанционното електронно гласуване се извършва в периода по чл. 5, ал. 2.
  (4) Избирателите се идентифицират електронно пред системата. Редът за електронна идентификация се определя в закон. Допуска се използването на допълнителни средства за потвърждаване на извършената електронна идентификация.
  (5) След успешна електронна идентификация, приложението по ал. 2 представя на избирателите една или няколко електронно бюлетини в зависимост от вида на избора. Електронната бюлетина трябва да бъде с еквивалентни вид и съдържание на хартиената бюлетина за съответния избирателен район.
  (6) Системата дава възможност на избирателя да потвърди и поправи своя вот, ако е сгрешен, преди да го отчете гласа. Подаването на гласа се потвърждава след идентификация по реда на ал. 4.
  (7) След успешно подаване на гласа, избирателят получава потвърждение, без това да разкрива тайната на вота.

  Промяна на гласа
  Чл. 214г. Избирателите имат право да променят гласа си, когато той е подаден дистанционно по електронен път:
  1. чрез повторно дистанционно гласуване по електронен път, в периода по чл. 5, ал. 2.
  2. чрез гласуване с хартиена бюлетина или чрез машинно гласуване в изборния ден.

  Проверка на отчитането на гласа
  Чл. 214д. (1) Избирателите имат право да проверяват дали гласът им е приет и преброен правилно от системата по чл. 214а, ал. 2, без това да разкрива тайната на вота.
  (2) Редът, сроковете и техническите средства за проверката по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 214з.

  Отчитане на гласовете, подадени дистанционно по електронен път
  Чл. 214е. (1) В случай на няколко гласа, подадени дистанционно по електронен път от един избирател, се отчита само последният избор.
  (2) След приключване на периода за дистанционно електронно гласуване по чл. 5, ал. 2, комисията за дистанционно електронно гласуване подготвя списък с избирателите, които са гласували дистанционно по електронен път и го изпраща до районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии, не по-късно от 24 часа преди изборния ден.
  (3) Районните избирателни комисии, съответно общинските избирателни комисии, отбелязват гражданите, гласували по електронен път в избирателните списъци и уведомяват секционните избирателни комисии.
  (4) В случай, че избирател е гласувал както по електронен път, така и с хартиена бюлетина или бюлетина за машинно гласуване, се отчита само хартиената бюлетина или бюлетината за машинно гласуване.
  (5) Редът за гласуване с хартиена бюлетина или бюлетина за машинно гласуване, след като избирателят е гласувал по електронен път, се определя с наредбата по чл. 214з.

  Временно спиране, прекратяване и отказ от стартиране на дистанционно електронно гласуване
  Чл. 214ж. (1) Временно спиране, прекратяване или отказ от стартиране на дистанционното електронно гласуване се извършва с решение на Централната избирателна комисия, по предложение на комисията за дистанционно електронно гласуване, в случаите, когато е нарушена сигурността или отказоустойчивостта на системата, или когато е налице технологична невъзможност да се гарантират основни избирателни права.
  (2) В случай на временно спиране на дистанционното електронно гласуване, Централната избирателна комисия уведомява избирателите за причините за спирането и за часа на подновяване на гласуването.
  (3) В случай на прекратяване или отказ от стартиране на дистанционно електронно гласуване, Централната избирателна комисия уведомява избирателите за причините и за възможните методи за гласуване.
  (4) В случай на анулиране на резултатите при прекратяване на дистанционното електронно гласуване, Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че трябва да подадат отново гласа си с хартиена бюлетина.
  (5) Не по-късно от 24 часа след всяко временно спиране, прекратяване или отказ от стартиране на дистанционно електронно гласуване, комисията за електронно дистанционно гласуване публикува подробен отчет за причините.
  (6) Уведомяването по ал. 2, 3 и 4 се осъществява чрез обществените медии и интернет.

  Наредба
  Чл. 214з. Техническите параметри, стандарти и процедури за реализиране на дистанционното електронно гласуване се определят с наредба, приета от Централната избирателна комисия по предложение на комисията за дистанционно електронно гласуване.”

  Предложение от нар. пр. Искрен Веселинов и Емил Димитров:
  1.В параграф 91 създава нова алинея 2 на член 214а със следния текст: "Електронно дистанционно гласуване се допуска само от територията на страни с функционираща демокрация, в които нивото на гражданската свобода е с висока оценка. Списък със страните, отговарящи на горните условия, който се базира на авторитетни международни индекси на свободата и демокрацията в отделните държави, се изготвя от Министерство на външните работи в началото на всяка календарна година."
  2. Параграфи 2, 3, 4, 5 се преномерират на 3, 4, 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 91. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 91 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 91 да бъде отхвърлен.


  § 92. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 накрая се добавя „или списък за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1”;
  б) точка 7 се изменя така:
  „7. един оригинален формуляр на протокола на секционната избирателна комисия; като фабричният номер на протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; а ако има разлика във фабричните номера на отделните листа на оригинала на протокола, това обстоятелство се описва. Формулярът на оригиналния протокол се предава в запечатан в плик по начин, който позволява да се видят само фабричните номера на отделните листа на протокола. Запечатаният плик, в който се предава оригиналът от протокола на секционната комисия има идентичен номер с този на формуляра на оригиналния протокол и трябва да е подпечатан от районната или общинската избирателна комисия и подписан от специално определени за това трима нейни членове от три различни партии или коалиции, които имат най-много членове в съответната комисия. Пликът с оригиналния формуляр на протокола на секционната избирателна комисия се съхранява запечатан до приключване на изборния ден и се отпечатва, за да бъде попълнен, след преброяване на гласовете и попълване на черновата на протокола. Пликът с оригиналния формуляр на протокола на секционната избирателна комисия се разпечатва без да се унищожават подписите на членовете на районната или общинската избирателна комисия и се предава, заедно с единствения формуляр на оригиналния протокол;”.
  2. В ал. 2 след думата „гласуване” се добавя „и машинното преброяване”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 92. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 92 да бъде отхвърлен.


  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 217 след думите „ал. 1“ се добавя „включително списъка за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1”.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 82.
  § 82. В чл. 217 след думите „ал. 1“ се добавя „включително списъка за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1”.


  § 93. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „гласуване” се добавя „и прегради за гласуването с машини”, създава се ново изречение второ: „Кабините не трябва да дават възможност да се използват незабелязано мобилни телефони или фотоапарати.“, а досегашното изречение второ става изречение трето и в него след думата „Кабините” се добавя „и преградите".
  2. В ал. 3 думите „е указано” се заменят със „се указва начина на гласуване с преференция и”.
  3. В ал. 4, изречение първо думите „и номерата” се заличават.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 93, който става § 83:
  § 83. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „гласуване” се добавя „и прегради за гласуване с машини”, а в изречение второ след думата „Кабините” се добавя „и преградите”.
  2. В ал. 3 думите „е указано” се заменят със „се указва начина на гласуване с преференция и”.


  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов чл. 218а със следното съдържание:
  „(1) В помещенията на всяка секционна избирателна комисия се поставят по две камери за он лайн наблюдение като първата от тях покрива входа на помещението, а втората покрива работното място на членовете на секционната комисия."
  „(2) Разполагането на камерите е по начин, който не нарушава тайната на вота и обхвата им не покрива кабините за гласуване."
  „(3) Централната избирателна комисия осигурява и обезпечава технически он лайн наблюдение през целия изборен ден включително изброяване на бюлетините и оформяне на съответните протоколи."
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 219 накрая се добавя „и прегради за гласуване с машини“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 84.
  § 84. В чл. 219 накрая се добавя „и прегради за гласуване с машини“.

  § 94. В чл. 220 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 навсякъде думите „6.00 ч.” се заменят със „7.00 ч.”, а думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”.
  2. В ал. 2 думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 94. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 94. В чл. 220, ал. 2 думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 85:
  § 85. В чл. 220 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 навсякъде думите „6.00 ч.” се заменят със „7.00 ч.”, а думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”.
  2. В ал. 2 думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”, а думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.

  § 95. В чл. 236 ал. 1 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 95. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 95 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 236 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. За избирател, който се предвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза докато избирателят гласува.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става § 86:
  § 86. В чл. 236 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. За избирател, който се предвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза докато избирателят гласува.“


  § 96. В чл. 238 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „с номера” се заличават.
  2. В ал. 5, изречение първо накрая се добавя „или предпочитанието (преференцията)”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 96. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става § 87:
  § 87. В чл. 238, ал. 5, изречение първо накрая се добавя „или предпочитанието (преференцията)”.


  § 97. В глава четиринадесета се създава раздел XII с чл. 242а:
  „Раздел XII
  Последици при неподаване на вот
  Чл. 242а. (1) На неупражнилите избирателното си право лица, без уважителни причини се налагат санкции, които могат да бъдат:
  а) лишаване от социални помощи за срок от три месеца.;
  б) глоба в размер на 50 лева, освен в случаите, когато лицето влиза в категорията социално слаби лица с право на подпомагане.
  (2) Санкцията по ал. 1, б. „а” се налага с мотивирана заповед на кмета или на упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, която се връчва на адресата, а ако същият не може да бъде намерен на адреса, записан в избирателния списък три поредни пъти, се обявява по подходящ начин в сградата на общината или кметството.
  (3) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Актът за установяване на административно нарушение по ал. 1, б. „б” се съставя от председателя на Общинската или Районната избирателна комисия, а наказателното постановление се издава от Областния управител при спазване на реда и условията предвидени в Закона за административните нарушения и наказания.
  (5) Наказателното постановление може да бъде обжалвано по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (6) Санкция не се налага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да подаде вота си. Не се налага санкция и на лицата с трайни увреждания, както и на лицата на над 80-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.
  (7) За удостоверяване наличието на причините по ал. 6, избирателят следва да представи пред органа по ал. 2 и 4: справка за инцидентно отсъствие от страната за периода на провеждането на избора; болничен лист за същия период; смъртен акт на роднина или документ за учебна/служебна заетост - уверение от учебното заведение за учебни занятия или изпити, или за командировка от работодателя за същия период.”

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  §97 отпада
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 97. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В §97, в чл. 242а:
  1. Ал. 1 се изменя така: „На лицата, упражнили избирателното си право, могат да се предоставят стимули.”
  2. В ал. 1, б. „а" се изменя така:
  „отстъпка в размер на 5 на сто от дължимия данък върху облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за годината, в която е проведен избора, при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.”
  В ал. 1, б. „б" се изменя така:
  „До въвеждане на дистанционно електронно гласуване, за българските граждани, живеещи в чужбина се счита, че е налице уважителна причина при неупражняване на избирателното право."
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  §97 се изменя и придобива следната редакция:
  В глава четиринадесета се създава раздел XII с чл. 242а и 2426: „Раздел XII
  Последици след гласуване
  „Чл. 242а. Избирателите, които са изпълнили гражданския си дълг и са гласували придобиват право да участват в томбола с парични и предметни награди. Правото за участие се удостоверява със специален билет, издаден от Министерството на финансите, който се предава на избирателя от член на секционната комисия след гласуване. Преди получаване на билета избирателят го подписва пред член на секционната избирателна комисия. Размерът и видът на паричните и предметни награди се определя с решение на Министерския съвет. Наградите не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Томболата се извършва след произвеждане на съответния вид избор при условия и по ред, определени с решение на Министерски съвет.
  Чл. 2426. (1) Неупражнилите избирателното си право лица, без уважителни причини се заличават от избирателния списък за следващите избори и се включват в списъка на заличените лица при условия и ред, определени от Централната избирателна комисия.
  (2) Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответната общинска администрация по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
  (3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.
  (4) Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са инцидентно отсъствие от страната за периода на произвеждането на избора; болничен лист; учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.
  (5) За удостоверяване наличието на причините по ал. 4,
  избирателят трябва да представи пред органа по чл.23, ал.1 съответните
  документи.
  (6) Алинея 1 не се прилага за българските граждани пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 242б:
  1. В ал. 2 думите „ съответната общинска администрация“ се заменят със „съответния орган по чл. 23, ал. 1“.
  2. В ал. 4 думите „болничен лист“ се заменят със „заболяване“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 97 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става § 88:
  § 88. В глава четиринадесета се създава раздел XII с чл. 242а и 2426: „Раздел XII
  Последици след гласуването

  Стимули
  Чл. 242а. На лицата, упражнили избирателното си право, може да се предоставят стимули.Методът, видът и размерът на стимулите се определя с решение на Министерския съвет.

  Последици при неупражняване на избирателното право
  Чл. 2426. (1) Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и ред, определени от Централната избирателна комисия.
  (2) Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40. .
  (3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.
  (4) Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са инцидентно отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.
  (5) За удостоверяване наличието на причините по ал. 4,
  избирателят трябва да представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи.
  (6) Алинея 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума