Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/04/2016

  Доклад на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 653-03-48/19.04.2016 г.

  Относно: Проект за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание и за откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 06.04.2016 г. и Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 13.04.2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание и за откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 06.04.2016 г. и проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.
  Проектът за решение, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители, беше представен от вносителя Петър Славов. С него се предлага отмяна на решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народно събрание, както и откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията. Г-н Славов отбеляза, че наред с този проект е внесен и проект за решение за приемане на процедурни правила, като целта е да се открие нова процедура и по това проектът се различава от внесения от Делян Добрев и група народни представители проект.
  Проектът за решение, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители, беше представен от Данаил Кирилов. Той предвижда два диспозитива: (1) прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, и (2) Комисията по икономическа политика и туризъм в едномесечен срок от приемане на решението да внесе проект за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично опповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народно събрание. Г-н Кирилов аргументира предложеното решение с това, че процедурата за подбор се открива с приемането на процедурните правила, а те според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се изготвят в съответната водеща комисия.
  В обсъждането взеха участие народните представители Четин Казак, Данаил Кирилов, Петър Славов, Димитър Лазаров, Митхат Метин, Филип Попов, Емил Димитров и Чавдар Георгиев.
  В хода на дискусията, след обсъждане на причините, предизвикали необходимостта от прекратяване на започналата процедура, народните представители се обединиха около становището, че е необходимо провеждането и приключването на процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията. Г-н Филип Попов обоснова решението си да се въздържи от подкрепа на двата проекта, а г-н Чавдар Георгиев отбеляза, че и двете решения са непълни. Г-н Петър Славов аргументира подкрепата си за внесения от него и група народни представители проект, а мнозинството от народните представители заявиха подкрепата си за проекта, внесен от Делян Добрев и група народни представители.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 3 гласа „за”, 0 „против” и 14 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да отхвърли Проект за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание и за откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 06.04.2016 г.;
  - с 16 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума