Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/04/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия - част II
  Продължение!
  ДОКЛАД
  Вх.№ 653-03-50/25.04.2016 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на 10 март 2016 г. на първо гласуванезаконопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-74, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.;законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Проект!
  Второ гласуване
  § 98. Член 243 се изменя така:
  „Чл. 243. Право да избират народни представители имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под пълно запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода за тежки престъпления.”

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  §98 отпада
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 98 да бъде отхвърлен.

  § 99. В чл. 247, ал. 1, т. 1 накрая се добавя: „както и определя мандатите в многомандатните избирателни райони в чужбина, на база данни от Държавната агенцията за българите в чужбина“.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 99 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  В § 99 се прави следното допълнение:
  § 99 В чл. 247 се създава ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и т. 3 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 99 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова, направено по реда на чл. 80, ал .4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 247 се създава нова т. 2:
  „2. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатен изборен район “Извън страната“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 89:
  § 89. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони по методика съгласно приложение № 1;“.
  2. Създава се нова т. 2:
  „2. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатен изборен район “Извън страната“;“.
  3. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.

  § 100. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1 числото „31” се заменя с „32”, а думите „и два в област Пловдив” се заменят с „два в област Пловдив и един район „Чужбина”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) За произвеждане на изборите извън територията на страната /в чужбина/, се образуват 3 многомандатни изборни района, както следва:
  1. МИР „Европейски съюз, ЕИЗ и Балкански полуостров”, обхващащ страните от ЕС, Европейската икономическа зона, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония;
  2. МИР „Северна, Южна Америка, Австралия и Япония”, обхващащ страните от „Северна, Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия, Океания, Малайзия и Япония” и
  3. МИР „Останалата част от Европа, Азия и Африка”, обхващащ всички останали държави, невключени в предходните МИР-ове по т.1 и т.2.“

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 100. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 100 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 100. В чл. 249 думите „територията на страната се разделя на” се заменят със „се образуват”, думата „Чужбина“ се заменя с „Извън страната“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 90:
  § 90. В чл. 249, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на” се заменят със „се образуват”, числото „31” се заменя с „32”, а думите „и два в област Пловдив” се заменят с „два в област Пловдив и един район „Извън страната ” “.

  § 101. В чл. 250 ал. 2 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 101. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 101 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  § 101. В чл. 250 се създава ал. 3:
  „(3) Броят на мандатите в многомандатен изборен район „Извън страната“ съгласно данните за гласувалите българи извън страната не може да бъде по-голям от 4, съответно от 7 за Велико Народно събрание.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става § 91:
  § 91. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2.Създава се ал. 3:
  „(3) Броят на мандатите в многомандатен изборен район „Извън страната“ съгласно данните за гласувалите българи извън страната не може да бъде по-голям от 4, съответно от 7 за Велико Народно събрание.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 101а със следното съдържание:
  В чл. 255, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 или 4 от този кодекс;"
  Точки 4 и 5 се заличават, а точка 6 става съответно точка 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 92:
  § 92. В чл. 255, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 или 4;“.
  2. Точки 4 и 5 се отменят.

  § 102. В чл. 257, ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 93:
  § 93. В чл. 257 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
  2. В ал. 4 думите „3, 4 и 5“ се заменят с „и 3“.


  § 103. В чл. 258 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 изречение трето се заличава.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 103. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 94.


  § 104. В чл. 259, ал. 1 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 104. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става § 95.

  § 105. В чл. 261 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет” се заличават.
  Вариант:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „избирателя, в което е изписан поредният номер на” се заменят с „избирателя - срещу името на”.

  2. Алинея 6 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 105. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  § 105. В чл. 261, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1 и го подкрепя по т. 2. Комисията предлага следната редакция на § 105, който става § 96:
  § 96. В чл. 261 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1се създава т. 5:
  „5. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.“
  2. В ал. 3 думите „и 3“ се заменят с „3 и 5“, а изречение трето се отменя.
  3. Алинея 6 се отменя.


  § 106. В чл. 262, ал. 3 думите „не се изписва номерът и” се заличават;

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 106. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 106 да бъде отхвърлен.

  § 107. В чл. 264, ал. 4 след думата „гласува” се добавя „след проверка в списъка на заличените лица” и се създават изречения второ и трето: „Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 107, който става § 97.

  § 108. В чл. 265, ал. 3, т. 1 думите „с номера” се заличават.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 108. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 108 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 108а:
  „§ 108а. В чл. 270 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) След обявяването на гласуването за приключило и преди отваряне на избирателната кутия председателят на секционната избирателна комисия наранява повторно печата на комисията, поставя три отпечатъка от повторно наранения печат в протокола с първичното му нараняване. Под отпечатъците с повторното нараняване се подписват всички членове на комисията. Всички останали книжа и материали, върху които се предвижда поставяне на печата на комисията се подпечатват с двойно наранения печат.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 109.В чл. 274 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в оригиналния формуляр на протокола бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват реалните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. При допусната грешка/грешки при попълване на установените изборни резултати секционната избирателна комисия съставя и отделен протокол за допуснати грешки, в който се отбелязва номера на секцията и фабричният номер на протокола на секционната комисия, каква е грешка е допусната и какви са реално установени резултати, и се подписва от всички членове, като върху подписите се полага и печата на СИК. Не се допускат поправки в протокола за допуснати грешки. Протокола за допуснати грешки се предава заедно с протокола на секционната комисия. При предаване на протокола на секционната избирателна комисия с резултатите от гласуването фабричният номер на протокола се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4. Ако протоколът е с поправена грешка, при предаването се отбелязва, че е предаден протокол с грешка.”

  Предложение на нар. пр. Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  § 109. В чл. 274ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в оригиналния формуляр на протокола бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват реалните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 109, който става § 98:
  § 98. В чл. 274 се създава ал. 3:
  „(3) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в протокола по ал. 2 бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.“

  § 110. В чл. се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 5, 15 и 16 се отменят.
  2. В ал. 2 числото „16” се заменя с „14”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 110. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 110 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110, който става § 99.

  § 111. В чл. 277, ал. 1 думите „бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят” се заменят със „след вписване в протокола на всички данни по предходния член.”

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 111 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 111 да бъде отхвърлен.

  § 112. В чл. 278 ал. 5 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 112. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 112 се изменя така:
  „§ 112. В чл. 278, ал. 5 след думите „в листата” се поставя нова запетая и се добавя „според решението за нейната регистрация”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 112 В чл. 278, ал. 2 се създава т. 9:
  „9. в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „не подкрепям никого.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „§ 112. В чл. 278, ал. 5 думите „освен в случаите по чл. 261, ал. 6“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 112, който става § 100:
  § 100. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 9:
  „9. в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“.“
  2. В ал. 5 думите „освен в случаите по чл. 261, ал. 6“ се заличават.

  § 113. Създават се чл. 278а, 278б и 278в:
  „Машинно преброяване на резултатите от гласуването
  Чл. 278а. (1) След отваряне на избирателната кутия машината за преброяване на бюлетините се включва от техническия сътрудник, който проверява изправността й.
  (2) След установяване на изправността на машината за преброяване председателят на секционната избирателна комисия изважда бюлетините една по една от избирателната кутия, прочита волята на избирателя, изразена в бюлетината, и я поставя в машината.
  (3) Машината отчита вота на избирателя и визуализира получените данни на екран, видим от всички членове на секционната избирателна комисия и присъстващите в помещението лица.
  (4) Ако някой от членовете на секционната избирателна комисия не възрази, председателят потвърждава отчетения от машината за преброяване вот и той се записва в паметта на машината.
  (5) При постъпило възражение председателят на секционната избирателна комисия натиска бутон, с който изтрива отчетения в машината вот. Оспорената бюлетина се оставя на отделна купчинка от одобрените бюлетини. По същия начин се постъпва и когато бюлетината не може да бъде разчетена от машината.
  (6) След изтриване на неправилно прочетения вот по реда на ал. 5 или отбелязване, че бюлетината не може да бъде прочетена, машината за преброяване не допуска въвеждане на нова бюлетина в системата. В този случай секционната избирателна комисия взима решение по неправилно прочетената или непрочетената бюлетина. Решението се въвежда ръчно в паметта на машината за преброяване от председателя на секционната избирателна комисия.
  (7) След края на преброяването на хартиените бюлетини машината визуализира на екран броя на недействителните гласове, както и броя на получените от всяка партия, коалиция или независим кандидат гласове, включително и броя на получените преференции.

  Приключване на машинното броене. Отчитане на резултата.
  Чл. 278б. (1) След преброяването на хартиените бюлетини в машината за преброяване се поставя записващото техническо устройство от машинното гласуване, като данните от преброените бюлетини се сумират с получените гласове от машинното гласуване.
  (2) След приключване на преброяването на гласовете от машината за преброяване се отпечатва електронен протокол, който съдържа броя на недействителните гласове, както и броя на получените от всяка партия, коалиция или независим кандидат гласове, включително и броя на получените преференции. Електронният протокол съдържа и уникален номер, както и уникалния регистрационен номер на машината за преброяване.
  (3) Всички данни за гласовете се изписват в електронния протокол с думи и числа.
  (4) Всяка оспорена бюлетина заедно с данните за ръчно въведения вот се отбелязва в електронния протокол на отделен ред, на който членовете на секционната избирателна комисия задължително се подписват при подписване на протокола.
  (5) В електронния протокол се съдържа и машинно читаема част, която съдържа данните по ал. 2, записани във формат, който се определя от централната избирателна комисия.

  Ръчно преброяване при непреодолими външни обстоятелства
  Чл. 278в. При невъзможност за извършване на машинно преброяване, както и в избирателните секции извън страната се извършва ръчно преброяване на гласовете по реда чл. 279 - 281. В избирателните секции извън страната се извършва машинно преброяване на гласовете при наличие на техническа възможност.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 113 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 113а:
  „§ 113а. Чл. 279 се изменя така:
  „Преброяване на гласовете
  „Чл. 279 (1) След отварянето на избирателната кутия, бюлетините се изваждат, установява се общият брой на намерените в нея бюлетини и се вписва в черновата на протокола с думи и цифри.
  (2) След установяване на общия брой на намерените в избирателната кутия бюлетини се пристъпва към установяване на броя на действителните и недействителните гласове, като бюлетините се подреждат на купчинки както следва:
  1. купчинка с бюлетини: по чл. 278, ал. 3, бюлетини, които не отговарят на изискванията за действителност на гласа съгласно чл. 278, ал. 2 и бюлетини, върху които не е отразен вотът на избирателя - недействителни гласове;
  2. купчинка с бюлетини, които отговарят на изискванията на чл. 278, ал. 2 – действителни гласове.
  (3) Всяка купчинка се брои поотделно и полученото число се вписва в черновата на протокола, след което се пристъпва към преброяване на броя на подадените действителни и недействителни гласове, поотделно за всяка от листите. Бюлетините се подреждат на купчинки действителни и недействителни гласове по листи.
  (4) След преброяването на действителните и недействителните гласове по листи се пристъпва към преброяване на преференциите/предпочитанията подадени за кандидатите от листите на партии и коалиции, и техният брой се вписва в черновата на протокола.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 279, ал. 1 се създава т.6 :
  „6. с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „не подкрепям никого.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 101:
  §101. В чл. 279, ал. 1 се създава т.6 :
  „6. купчинка от бюлетини по установения образец:
  а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого;
  б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.“

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 113б:
  § 113б.Създават се чл. 279а. и 279б:
  „Преброяване на предпочитанията (преференциите)
  Чл. 279а. (1) Бюлетините от купчинките с действителни гласове на всяка партия и коалиция се преглеждат поотделно по листи и се преброява броят на предпочитанията, подадени за всеки кандидат от листата и броят на бюлетините без отразени предпочитания.
  (2) Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва по ред, определен с решение на ЦИК. Броят на подадените предпочитания (преференции) за всеки кандидат и броят на гласовете без предпочитания (преференции) се вписва на лист 2 от черновата на протокола на СИК с изборните резултати.“
  „Чл.279б. Когато действителността или недействителността на изразен вот в определена бюлетина бъде оспорен от член на комисията, комисията се произнася с решение по направеното оспорване и случаят се описва в отделен протокол за оспорен вот, който се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. Бюлетините, с оспорен вот на избирателя се отделят и се запечатват в отделен плик.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 114. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общият брой на действителните гласове за всички кандидатски листи е равен на броя на действителните гласове по ал. 3.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1.създават се нови т. 1 и 2:
  „т. 1. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 - 4 се заменят с „ал. 2, т. 1”.
  „т. 2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 5” се заменят с „ал. 2, т. 2”.
  2.досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 280, ал. 3 накрая се добавя „и 6“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 114, който става §102.
  § 102. В чл. 280, ал. 3 накрая се добавя „и 6“.


  § 115. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието накрая се добавя : „при ръчно броене”.
  2. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „по кандидатски листи” се заличават;
  б) точка 5 се отменя.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 115 се създава т. 3:
  „т. 3. ал. 3 се изменя така:
  „(3) Данните от машинното гласуване се прибавят към данните от проведеното гласуване с хартиени бюлетини в съответната секция, отразени в черновата на протокола и получените обобщени данни се вписват в протокола с резултатите от гласуването за съответния вид избор.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 115, който става § 103.
  § 103. В чл. 281, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „за всички кандидатски листи“.
  2. Създава се т. 3а:
  „3а. броят на действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6.“

  § 116. В чл. 282 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Протоколът на секционната избирателна комисия се подписва след съставянето му от всички членове на комисията. По същия начин, включително съгласно следващите алинеи, се постъпва и с електронния протокол за преброяването на гласовете на всички предвидени за това места.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.”
  1. Досегашните ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Поправки в протокол след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването от секционната избирателна комисия. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка”. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка на ОФГ“.”
  2. Досегашните ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение четвърто: „Неподписването на протокола се отбелязва с подпис на други двама членове.”
  3. Досегашните ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашните ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Неподписването на протокола от член на комисията го прави недействителен, с изключение на случаите по ал. 4 и 5.”
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „подписания протокол” се добавя „и електронен протокол”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 116. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 116. В чл. 282 се създава нова алинея (8) със следния текст:
  „(8) Председателят на секционната избирателна комисия или изрично упълномощено от него лице сканира и качва подписания протокол в присъствието на всички членове на секционната избирателна комисия, които са го подписали, на специално обособено за целта място в сайта на Централната избирателна комисия. Сканирането и качването следва да бъде направено от председателя на секционната избирателна комисия или от изрично упълномощеното от него лице, преди материалите и изборните книжа да бъдат занесени в общинската избирателна комисия от лицата, които отговарят за това."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1, в новото съдържание на ал. 1, изречение второ се изменя така: „Членовете на комисията подписват и протокола по чл. 278б, ал. 2”.
  2. т. 6 (4) се изменя така:
  „т. 6. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея се създават изречение второ и трето: „Причината за неподписване на протокола от член на секционната избирателна комисия се вписва в протокола. Вписването на причината се извършва от неподписалия член на комисията, а при негово отсъствие – от председателя“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 116 да бъде отхвърлен.

  § 117. В чл. 283 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение първо след думата „протокол“ се добавя „или препис-извлечение по образец“, изречение второ се изменя така: „Подписаният протокол или преписът-извлечение се копира, съответно попълва и подписва само в избирателната секция.“, а в изречение трето след думата „копието“ се добавя „на протокола или препис-извлечението“, а след думата „протокол“ се добавя „или препис-извлечение“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Копието на протокола или преписът-извлечение по ал. 1 са доказателство по смисъла на чл. 179, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 117 да бъде отхвърлен.

  § 118. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „материали“ се добавя „с изключение на изборните книжа по чл. 285, ал. 1“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Опакованите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 в общинската администрация на комисията по чл. 287, ал. 7 преди предаване на останалите изборни книжа по чл. 285, ал. 1 на районната избирателна комисия.”

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 118 се изменя така:
  „§ 118. Чл. 284 се изменя така:
  „Опаковане на изборните книжа и материали, използвани в гласуването
  Чл. 284 (1) След преброяване на гласовете използваните в гласуването изборни книжа и материали, с изключение на книжата по чл. 285, ал. 1, се запечатват с подписани от членовете на комисията и подпечатани с двойно наранения печат хартиени ленти и се опаковат отделно.
  (2) Отделно опакованите книжа и материали, използвани в гласуването, се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 на комисията по чл. 287, ал. 7 преди предаването на протоколите с изборните резултати на районната избирателна комисия.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 118 да бъде отхвърлен.


  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 118а:
  „§ 118а. Чл. 285 се изменя така:
  „Чл. 285 (1) Трима членове на секционната избирателна комисия предложени от състава и от различни партии и коалиции - председателя и/или заместник председателя, секретаря и/или член на комисията, предават на районната избирателна комисия екземплярите от протокола с резултатите от гласуването, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия, избирателния списък с приложенията към него, списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък, списъка за допълнително вписване на придружителите и разпечатката с данните от машинното гласуване в секциите в които се провежда такова.
  (2) При приемане на протоколите Районната избирателна комисия сверява фабричния номер на протокола с номера, вписани в протокола по чл. 215.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 119. В чл. 286, ал. 1 думите „сканиран екземпляр от протокола” се заменят със „сканирани екземпляри от протокола и електронния протокол за преброяване на гласовете”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 119 да бъде отхвърлен.

  § 120. В чл. 287 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „протокол от секционната избирателна комисия” се поставя запетая и се добавя „несъответствие между вписания в електронния протокол уникален номер на машината за преброяване и номера на получената от секционната избирателна комисия машина за преброяване”, а след думите „отстрани от секционната избирателна комисия“ се добавя „включително брой на недействителни гласове, брой на действителни гласове и общият брой на действителните гласове за всички кандидатски листи“.
  2. В ал. 6 думите „копието на протокола по чл. 282, ал. 6” се заменят с „копията на протоколите по чл. 282, ал. 7”.
  3. В ал. 7 думите „бюлетините, кочанът с отрязъците с номерата“ се заличават, а думите „и останалите книжа и материали се предават“ се заменят със „се предава“.
  4. В ал. 8 думите „областния управител” се заменят с „кмета на общината”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1-3 и го подкрепя по т. 4. Комисията предлага следната редакция на § 120, който става § 104:
  § 104. В чл. 287,ал. 8 думите „областния управител” се заменят с „кмета на общината”.

  § 121.Създава се чл. 287а:
  „Повторно преброяване на гласовете
  Чл. 287а. В случай на повторно преброяване на гласовете от секционна избирателна комисия, преброяването се извършва от всички членове на съответната секционна избирателна комисия в присъствието на комисия в състав от най-малко трима членове, определени с решение на районната избирателна комисия. Преброяването се извършва по реда на раздел VIII „Преброяване на гласовете”.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 121 да бъде отхвърлен.

  § 122.Създава се чл. 288а:
  „Получаване на протокола от електронното дистанционно гласуване за избирателния район
  Чл. 288а. Районната избирателна комисия пристъпва към окончателно преброяване на получените в изборния район гласове след получаване по електронен път на протоколите за резултатите от електронното дистанционно гласуване в съответния район.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 122. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 122 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 122 да бъде отхвърлен.

  § 123. В чл. 289 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Гласовете от електронното дистанционно гласуване за съответния избирателен район се отразяват в отделни графи на протокола по ал. 1.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 123. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 123 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 123 да бъде отхвърлен.

  § 124. В чл. 293 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение четвърто: „Неподписването на протокола се отбелязва с подпис на други двама членове.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Неподписването на протокола от член на комисията го прави недействителен, с изключение на случаите по ал. 2 и 3”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 124. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 124 да бъде отхвърлен.

  § 125.В глава петнадесета се създава раздел IХа с чл. 296а - 296г:
  „Раздел IХа
  Отчитане на резултатите от електронното гласуване

  Преброяване наполучените по електронен път гласове
  Чл. 296а.(1) Комисията за дистанционно електронно гласуване извършва преброяването на гласовете, подадени дистанционно по електронен път, след края на изборния ден.
  (2) Поне половината от членовете на комисията за дистанционно
  електронно гласуване и на Централната избирателна комисия, в това число
  председателите и заместник-председателите, трябва да присъстват на
  преброяването на гласовете, подадени дистанционно по електронен път.
  (3) Комисията за дистанционно електронно гласуване отчита, следвайки разпоредбите на чл. 214е:
  1. броя гласували дистанционно по електронен път избиратели;
  2. броя невалидни гласове, подадени дистанционно по електронен път.
  3. броя гласове, подадени дистанционно по електронен път, които са променени:
  а) чрез гласуване с хартиена бюлетина или бюлетина за машинно
  гласуване, и
  б) чрез повторно дистанционно електронно гласуване.
  5. броя гласове, подадени дистанционно по електронен път, разпределени по избирателни райони, съгласно избирателните списъци.
  (4) Процесът на преброяване на гласовете, подадени дистанционно по електронен път, се извършва автоматизирано от системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2, след потвърждение с квалифициран електронен подпис от поне половината членове на комисията за дистанционно електронно гласуване и на Централната избирателна комисия, в това число председателите и заместник- председателите.
  (5) Процесът на преброяване на гласовете, подадени дистанционно по електронен път е публичен, като се излъчва в реално време на страницата на Централната избирателна комисия в интернет.

  Протоколи за резултатите от електронното дистанционно гласуване
  Чл. 296б. (1) След преброяването на гласовете системата за електронно дистанционно гласуване генерира протокол с резултатите от електронното гласуване за всеки избирателен район.
  (2) Протоколите съдържат данните по чл. 292, ал. 1, включително и в
  машинночитаем вид.
  (3) Системата генерира и общ протокол за подадените дистанционно по електронен път гласове на национално ниво, който включва данните по чл. 271а, ал. 3.
  (4) Председателят на комисията за дистанционно електронно гласуване и поне половината членове на комисията подписват с квалифициран електронен подпис протоколите по ал. 1 и председателят ги изпраща на районните избирателни комисии за отчитане.
  (5) Председателят на комисията за дистанционно електронно гласуване подписва и предава всички съставени по реда на този член протоколи на Централната избирателна комисия. Предаването се извършва по електронен и по хартиен път.
  (6) Лицата по ал. 4 и 5 нямат право да откажат да подпишат протокола. Член на комисия, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.
  (7) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни
  причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и
  причините.
  (8) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави
  недействителен.
  (9) Незабавно след съставяне на подписаните протоколи, те се
  публикуват на интернет страницата на централната избирателна комисия, а
  копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на
  комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря се поставя на видно място пред сградата, където е извършено преброяването.
  (10) Централната избирателна комисия проверява правилното
  отчитане на резултатите от дистанционното електронно гласуване, преди да определи резултата от изборите.

  Получаване на копия от протоколите
  Чл. 296в.Членовете на избирателната комисия за електронно дистанционно гласуване, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 291, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

  Заличаване и архивиране на данни
  Чл. 296г. (1) След изпращане на протоколите по реда на чл. 296б, комисията за дистанционно електронно гласуване изтрива всички ключове, създадени при подготовката на гласуването по чл. 2146, ал.2.
  (2) Три седмици след края на изборния ден, но не преди окончателното произнасяне по всички жалби срещу изборните резултати, комисията за дистанционно електронно гласуване архивира и изтрива базата данни с гласовете, подадени дистанционно по електронен път. Архивът се съхранява до следващите избори по ред, определен от комисията за дистанционно електронно гласуване.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 125. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 125 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 125 да бъде отхвърлен.

  § 126. В чл. 298, ал. 2 цифрата „7” се заменя с „5”.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §9 с текст:
  §9. В чл. 298 ал. 2 текстът „7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „5 на сто от районната избирателна квота"
  Съществуващият §9 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 126. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 126 да бъде отхвърлен.

  § 127. Член 307 се изменя така:
  „Чл. 307. Право да избират президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под пълно запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода за тежки престъпления.”

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  §127 отпада
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 127 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 128. В чл. 309 думите „VIII и IX” се заменят с „VIII, IX и IХа”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 128. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 128 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за §128 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 128а:
  § 128а В чл. 311 се създава ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и т. 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 128а:
  § 128а. В чл. 317 се създава ал.3:
  „(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват кандидатите за президент и вицепрезидент не по-късно от 90 дни преди изборния ден. Обявената кандидатска листа се завежда в специален регистър с пореден номер, който се води от Централната избирателна комисия. Последователността на постъпването на обявените кандидати за президент и вицепрезидент определя поредността на вписване в специалния регистър на Централната избирателна комисия.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 128а със следното съдържание:
  В чл. 318, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната, че отговаря на условията по чл. 93, ал. 3 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 от този кодекс;".
  Точки 4 и 5 се заличават, а точка 6 става съответно точка 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 105:
  § 105. В чл. 318 ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 3 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1;“.
  2. Точки 4 и 5 се отменят.


  § 129. В чл. 320, ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 129, който става § 106:
  § 106. В чл. 320 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
  2. В ал. 4 думите „3, 4 и 5“ се заменят с „и 3“.

  § 130. В чл. 322, ал. 1 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 130. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 130, който става § 107.

  § 131. В чл. 325, ал. 1, т. 3 думите „избирателя, в което е изписан поредният номер на” се заменят с „избирателя - срещу името на”.

  Вариант:
  § 131. В чл. 325, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет” се заличават.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 131, който става § 108:
  § 108. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1се създава т. 5:
  „5. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.“
  2. В ал. 3 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.

  § 132. В чл. 328, ал. 3, т. 1 думите „с номера” се заличават.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 132 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 109:
  § 109. В чл. 332, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“.“

  § 133. Създава се чл. 332а:
  „Ръчно преброяване при непреодолими външни обстоятелства
  Чл. 332а. При невъзможност за извършване на машинно преброяване, както и в избирателните секции извън страната се извършва ръчно преброяване на гласовете по реда чл. 333-336.”

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 133а:
  „§ 133а. Чл. 333 се изменя така:
  „Преброяване на гласовете
  Чл. 333 (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
  1. купчинка с бюлетини, които не отговарят на изискванията за действителност на гласа съгласно чл. 332, ал. 2 и бюлетини върху които не е отразен вотът на избирателя – недействителни гласове/бюлетини;
  2. купчинка с бюлетини, които отговарят на изискванията за действителност на гласа съгласно чл. 332, ал. 2 – действителни гласове.
  (2) След преброяването на недействителните и действителните гласове и отразяването /вписването/ на техния брой в черновата на протокола, се пристъпва към преброяването на действителните гласове, подадени за всяка от листите, като действителните бюлетини се подреждат на купчинки по листи. Бюлетините от всяка купчинка се преброяват отделно и полученото число се вписва в черновата на протокола срещу номера в бюлетината за съответната листа.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 133 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 110:
  § 110. В чл. 333, ал. 1 се създава т. 7 :
  „7. купчинка от бюлетини по установения образец:
  а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“;
  б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.“

  § 134.В Чл. 334 се създава ал. 4:
  „(4) Общият брой на действителните гласове за всички кандидатски листи е равен на броя на действителните гласове по ал. 3.”

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 134 се изменя така:
  „§ 134. Чл. 334 се изменя така:
  „Чл. 334 (1) Броят на недействителните гласове е равен на броя на бюлетините в купчинката с бюлетини по чл. 333, ал. 1, т. 1;
  (2) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините в купчинката по чл. 333, ал. 1, т. 2.”.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 134, който става § 111.
  § 111. В чл. 334, ал. 3 накрая се добавя „и 7“.

  § 135. В чл. 335, ал. 1се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „по кандидатски листи” се заличават.
  2. Точка 5 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 135. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 135 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в уводното изречение думите „ал. 1” и запетаята пред него – отпадат.
  2. сегашният текст на § 135 става негова т. 1, като преди това се поставят думите „В ал. 1:”.
  3. създава се т. 2:
  „т. 2. ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато се произвежда едновременно машинно гласуване и гласуване с хартиени бюлетини се изготвя общ протокол за резултатите от гласуването в секцията, като данните от машинното гласуване се прибавят към данните от гласуването с хартиени бюлетини и обобщените резултати се вписват в протокола на секционната избирателна комисия с резултатите от гласуването.“
  Комисиятане подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 135, който става §112.
  §112. В чл. 335, ал. 1 се правят следните допълнения:
  3. В т. 3 накрая се добавя „за всички кандидатски листи“.
  4. Създава се т. 3а:
  „3а. броят на действителните гласове по чл. 333, ал. 1, т. 7.“

  § 136. В чл. 336 се създава изречение трето: „ Неподписването на протокола го прави недействителен, освен в случаите по чл. 282, ал. 3 и 4.“

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 136 се прави следното изменение и допълнение":
  „§ 136. В чл. 336 се създава изречение трето: „ Неподписването на протокола го прави недействителен, освен в случаите по чл. 282, ал. 3 и 4.
  Текста на чл. 336 става (1) и се създава нова (2):
  (2) Председателят на секционната избирателна комисия или изрично упълномощено от него лице сканира и качва подписания протокол в присъствието на всички членове на секционната избирателна комисия, които са го подписали, на специално обособено за целта място в сайта на Централната избирателна комисия. Сканирането и качването следва да бъде направено от председателя на секционната избирателна комисия или от изрично упълномощеното от него лице, преди материалите и изборните книжа да бъдат занесени в общинската избирателна комисия от лицата, които отговарят за това. "
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 136 да бъде отхвърлен.

  § 137. В чл. 350 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 преди думата „запрещение” се добавя „пълно”, а накрая се добавя „за тежки престъпления”.
  2. В ал. 2 преди думата „запрещение” се добавя „пълно”, а след думата „свобода” се добавя „за тежки престъпления”.

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  §137 отпада
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Чл. 350, ал. 1 се изменя по следния начин:
  „(1)Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1:
  а) след думите „В ал. 1” се поставя двоеточие и текстът става б. „а” на т. 1.
  б) създават се б. „б” и „в”:
  „б) думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз” се заменят с „имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на Република България и адресна регистрация по настоящ адрес на територията на Република България или на територията на друга държава-членка на Европейския съюз най малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.“
  „в) създава се изречение второ: „За живеене в Република България се приема престоят извън територията на страната и на Европейския съюз, когато българският гражданин е изпратен там от българската държава.“
  2. в т. 2:
  а) след думите „В ал. 2” се поставя двоеточие и текстът става б. „а” на т. 2.
  б) създава се б. „б”:
  „б) думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз“ се заменят с: „имат адрес на пребиваване на територията на Република България или друга държава членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца преди датата на произвеждане на изборите“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 137 да бъде отхвърлен.


  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Чл. 351, ал. 1 се изменя по следния начин:
  „(1)Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 137а:
  § 137а. В чл. 354 се създава ал.2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и т. 4 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Чл. 360 – отпада
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В чл. 361, ал. 2, т. 1 - отпада и съответно другите точки се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 137а със следното съдържание:
  В чл. 365, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет, че отговарят на условията по чл. 351, ал. 1 или 2 и по чл. 364, ал. 1 или 3, като посочва постоянен адрес и единен граждански номер;"
  Точки 4 и 5 се заличават, а точки 6 и 7 стават съответно точки 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 113:
  § 113. В чл. 365, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2, като посочва постоянен адрес и единен граждански номер, и по чл. 364, ал. 1 или 3;".
  2. Точки 4 и 5 се отменят.

  § 138. В чл. 367, ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 138, който става § 114:
  § 114. В чл. 367 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
  2. В ал. 4 думите „4, 5 и 6“ се заменят с „и 6“.


  § 139. В чл. 368 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 изречение трето се заличава.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 139, който става § 115.

  § 140. В чл. 369, ал. 1 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 140. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 140, който става § 116.

  § 141. В чл. 371 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „избирателя, в което е изписан поредният номер на" се заменят с „избирателя - срещу името на”.

  Вариант:

  1. В ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет” се заличават.

  2. Вал. 6 преди цифрата „2” се добавя „1”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 141. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 141, който става § 117:
  § 117 . В чл. 371 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  „5. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.“
  2. В ал. 3 думите „и 3“ се заменят с „3 и 5“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 118:
  § 118. В чл. 375 думите „или в място по чл. 14, т. 2 – 4“ се заличават.

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  Създава се нов §142:
  В чл. 385, ал. 3 се изменя така: „Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната."
  Предвиденият в законопроекта §142 отпада
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §9а с текст:
  §9а. В чл. 386 ал. 2 текстът „5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „5 на сто от националната избирателна квота"
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 142. В чл. 396, ал. 1 и 2 преди думата „запрещение” се добавя „пълно”, а след думата „свобода” се добавя „за тежки престъпления”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Чл. 396, ал. 1 се изменя по следния начин:
  „(1)Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 142 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Чл. 397, ал. 1 се изменя по следния начин:
  „(1)Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 143. В чл. 402, т. 5, буква „а” думите „5 и 6” се заменят с „5, 6 и 7”.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  В § 143 се прави следното допълнение:
  § 143. В чл. 402 се създава ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл.58."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 119.


  Комисията предлага да се създаде нов § 120:
  § 120. В глава осемнадесета, раздел IV се създава чл. 405а:
  „Чл. 405а. Кметовете на общини и областните управители извършват 6 месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца. Проверката приключва не по-късно от три месеца преди произвеждането на общите избори.“

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Чл. 409-отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 143а със следното съдържание:
  В чл. 414, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  3. „заявление-декларация по образец от всеки кандидат за кмет или общински съветник, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4."
  Точки 4 и 5 се заличават, а точки 6, 7 и 8 стават съответно точки 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 121:
  § 121. В чл. 414, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4."
  2. Точки 4 и 5 се отменят.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 143б със следното съдържание:
  Чл. 415 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 122:
  § 122. Член 415 се отменя.


  § 144. В чл. 416, ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 144, който става § 123:
  § 123. В чл. 416 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
  2. В ал. 4 думите „4, 5, 6 и 7“ се заменят с „6 и 7“.

  § 145. В чл. 417 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 изречение трето се заличава.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 145. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 145, който става § 124.


  § 146. В чл. 418, ал. 1 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 146. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 146, който става § 125.

  § 147. В чл. 421, ал. 1, т. 4 думите „избирателя, в което е изписан поредният номер на” се заменят с „избирателя - срещу името на”.


  Вариант:

  § 147. В чл. 421, ал. 1, т. 4 думите „в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет” се заличават.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 147. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 147, който става § 126:
  § 126. В чл. 421 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.“
  2. В ал. 3 думите „и 4“ се заменят с „4 и 6“.

  § 148. В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „избирателя, в което е изписан поредният номер на” се заменят с „избирателя - срещу името на”.
  Вариант:

  § 148. В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или независимия кандидат” се заличават.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 148. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 148, който става § 127:
  § 127 . В чл. 422 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 6:
  „6.квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“;“
  б) досегашната т. 6 става т. 7.
  2. В ал. 3 думите „и 5“ се заменят с „5 и 6“.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В чл. 423 ал. 1 и 2 се изменят така:
  Чл. 262. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2.
  (2) Номерата на инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от общинската избирателна комисия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 128:
  § 128. В чл. 423 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.
  (2) Номерата на инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от общинската избирателна комисия.“

  § 149. В чл. 427 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, т. 1 думите „с номера” се заличават.
  2. В ал. 4, т. 1 думите „с номера” се заличават.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 149. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 149 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 149а:
  „§ 149а. В чл. 429 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова ал. 2:
  „(2) След обявяване на гласуването за приключило председателят на секционната избирателна комисия наранява повторно печата на комисията, поставя три отпечатъка от повторно наранения печат в протокола с първичното му нараняване. Под отпечатъците с повторното нараняване се подписват всички членове на комисията. Всички останали книжа и материали, върху които се предвижда поставяне на печата на комисията се подпечатват с двойно наранения печат.“
  2. досегашната ал. 2 става ал. 3.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 129:
  § 129. В чл.433се създава ал. 3:
  „(3) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в протокола по ал. 2 бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.“

  § 150. В чл. 434 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) в т. 3 след думата „според” се добавя „части I и II на”;
  б) точки 5 и 15 се отменят.
  2. В ал. 2 числото „15” се заменя с „14”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1, буква „б“ и т. 2. Комисията предлага следната редакция на § 150, който става § 130:
  § 130. В чл. 434, ал. 1, т. 3 след думата „според” се добавя „части I и II на”.


  § 151. В чл. 436, ал. 1 думите „бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят” се заменят със „след вписване в протокола на всички данни по предходния член.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 151 да бъде отхвърлен.


  § 152. В чл. 437 ал. 5 се отменя.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 152. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 152 се изменя така:
  „§ 152. В чл. 437, ал. 5, в края на изречението, след думите „в листата” се поставя запетая и се добавя „според решението за нейната регистрация”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 152, който става § 131:
  § 131. В чл. 437, ал. 2 се създава т. 9:
  „9. в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“.“

  § 153. Създават се чл. 437а - чл. 437в:
  „Машинно преброяване на резултатите от гласуването
  Чл. 437а. (1) След отваряне на избирателната кутия машината за преброяване на бюлетините се включва от техническия сътрудник, който проверява изправността й.
  (2) След установяване на изправността на машината за преброяване председателят на секционната избирателна комисия изважда бюлетините една по една от избирателната кутия, прочита волята на избирателя, изразена в бюлетината, и я поставя в машината.
  (3) Машината отчита вота на избирателя и визуализира получените данни на екран, видим от всички членове на секционната избирателна комисия и присъстващите в помещението лица.
  (4) Ако някой от членовете на секционната избирателна комисия не възрази, председателят потвърждава отчетения от машината за преброяване вот и той се записва в паметта на машината.
  (5) При постъпило възражение председателят на секционната избирателна комисия натиска бутон, с който изтрива отчетения в машината вот. Оспорената бюлетина се оставя на отделна купчинка от одобрените бюлетини. По същия начин се постъпва и когато бюлетината не може да бъде разчетена от машината.
  (6) След изтриване на неправилно прочетения вот по реда на ал. 5 или отбелязване, че бюлетината не може да бъде прочетена, машината за преброяване не допуска въвеждане на нова бюлетина в системата. В този случай секционната избирателна комисия взима решение по неправилно прочетената или непрочетената бюлетина. Решението се въвежда ръчно в паметта на машината за преброяване от председателя на секционната избирателна комисия.
  (7) След края на преброяването на хартиените бюлетини машината визуализира на екран броя на недействителните гласове, както и броя на получените от всяка партия, коалиция или независим кандидат гласове, включително и броя на получените преференции.

  Приключване на машинното броене. Отчитане на резултата.
  Чл. 4376. (1) След преброяването на хартиените бюлетини в машината за преброяване се поставя записващото техническо устройство от машинното гласуване, като данните от преброените бюлетини се сумират с получените гласове от машинното гласуване.
  (2) След приключване на преброяването на гласовете от машината за преброяване се отпечатва електронен протокол, който съдържа броя на недействителните гласове, както и броя на получените от всяка партия, коалиция или независим кандидат гласове, включително и броя на получените преференции. Електронният протокол съдържа и уникален номер, както и уникалния регистрационен номер на машината за преброяване.
  (3) Всички данни за гласовете се изписват в електронния протокол с думи и числа.
  (4) Всяка оспорена бюлетина заедно с данните за ръчно въведения вот се отбелязва в електронния протокол на отделен ред, на който членовете на секционната избирателна комисия задължително се подписват при подписване на протокола.
  (5) В електронния протокол се съдържа и машинно читаема част, която съдържа данните по ал. 2, записани във формат, който се определя от централната избирателна комисия.

  Ръчно преброяване при непреодолими външни обстоятелства
  Чл. 437в. При невъзможност за извършване на машинно преброяване се извършва ръчно преброяване на гласовете по реда чл. 438-440.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 152 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създадат нови § 132 и § 133:
  § 132. В чл. 438, ал. 1 се създава т. 7 :
  „7. купчинка от бюлетини по установения образец:
  а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“;
  б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.“

  § 133. В чл. 439, ал. 4 и 5 накрая се добавя „и 7“.


  § 154. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието накрая се добавя „при ръчно броене”.
  2. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „по кандидатски листи” се заличават;
  б) точка 5 се отменя.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в оригиналния формуляр на протокола бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват реалните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. При допусната грешка/грешки при попълване на установените изборни резултати секционната избирателна комисия съставя и отделен протокол за допуснати грешки, в който се отбелязва номера на секцията и фабричният номер на протокола на секционната комисия, каква грешка е допусната и какви са реално установените резултати, и се подписва от всички членове, като върху подписите се полага и печата на СИК. Не се допускат поправки в протокола за допуснати грешки. Протокола за допуснати грешки се предава заедно с протокола на секционната комисия. При предаване на протокола на секционната избирателна комисия с резултатите от гласуването фабричният номер на протокола се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4. Ако протоколът е с поправена грешка, при предаването се отбелязва, че е предаден протокол с грешка.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 154, който става § 134:
  § 134. В чл. 440, ал. 1 се правят следните допълнения:
  5. В т. 3 накрая се добавя „за всички кандидатски листи“.
  6. Създава се т. 3а:
  „3а. броят на действителните гласове по чл. 438, ал. 1, т. 7.“

  § 155. В чл. 441 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Протоколът на секционната избирателна комисия се подписва след съставянето му от всички членове на комисията. По същия начин, включително съгласно следващите алинеи, се постъпва и с електронния протокол за преброяването на гласовете на всички предвидени за това места.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо накрая се добавя „от секционната избирателна комисия“ и се създава изречение четвърто: „Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка на ОФГ”.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в изречение първо думите „за съответния вид избор“ се заличават и се създава изречение четвърто: „Неподписването на протокола се отбелязва с подпис на други двама членове.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Неподписването на протокола от член на комисията го прави недействителен, с изключение на случаите по ал. 4 и 5.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „подписания протокол” се добавя „и електронен протокол”.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 155. В чл. 441 се създава нова алинея (8) със следния текст:
  „(8)Председателят на секционната избирателна комисия или изрично упълномощено от него лице сканира и качва подписания протокол в присъствието на всички членове на секционната избирателна комисия, които са го подписали, на специално обособено за целта място в сайта на Централната избирателна комисия. Сканирането и качването следва да бъде направено от председателя на секционната избирателна комисия или от изрично упълномощеното от него лице, преди материалите и изборните книжа да бъдат занесени в общинската избирателна комисия от лицата, които отговарят за това.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 155а:
  „§ 155а. В чл. 444, ал. 1 думите „Председателят или заместник председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени в състава й от различни партии и коалиции“ се заменят с ”Трима членове на секционната избирателна комисия, предложени в състава й от различни партии и коалиции – председателят и/или заместник председателят, секретаря и/или член на комисията”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 155 да бъде отхвърлен.

  § 156. В глава осемнадесета се създава раздел VIIIас чл. 444а - 444г:
  „Раздел VIIIа
  Отчитане на резултатите от електронното гласуване

  Преброяване на получените по електронен път гласове
  Чл. 444а. (1) Комисията за дистанционно електронно гласуване извършва преброяването на гласовете подадени дистанционно по електронен път след края на изборния ден.
  (2) Поне половината от членовете на комисията за дистанционно електронно гласуване и на Централната избирателна комисия, в това число председателите и заместник-председателите, трябва да присъстват на преброяването на гласовете, подадени дистанционно по електронен път.
  (3) Комисията за дистанционно електронно гласуване отчита, следвайки разпоредбите на чл. 214е:
  1. броя гласували дистанционно по електронен път избиратели;
  2. броя невалидни гласове, подадени дистанционно по електронен път
  3. броя гласове, подадени дистанционно по електронен път, които са променени:
  а) чрез гласуване с хартиена бюлетина или бюлетина за машинно гласуване, и
  б) чрез повторно дистанционно електронно гласуване.
  5. броя гласове, подадени дистанционно по електронен път, разпределени по общински избирателни комисии, съгласно избирателните списъци.
  (4) Процесът на преброяване на гласовете, подадени дистанционно по електронен път се извършва автоматизирано от системата за дистанционно електронно гласуване по чл. 214а, ал. 2, след потвърждение с квалифициран електронен подпис от поне половината членове на комисията за дистанционно електронно гласуване и на Централната избирателна комисия, в това число председателите и заместник- председателите.
  (5) Процесът на преброяване на гласовете, подадени дистанционно по електронен път е публичен, като се излъчва в реално време на страницата на Централната избирателна комисия в интернет.

  Протоколи за резултатите от електронното дистанционно гласуване
  Чл. 444б. (1) След преброяването на гласовете системата за електронно дистанционно гласуване генерира протокол с резултатите от електронното гласуване за всеки избирателен район.
  (2) Протоколите съдържат съответните данни по чл. 450, ал. 1 и 2, включително и в машинночитаем вид.
  (3) Системата генерира и общ протокол за подадените дистанционно по електронен път гласове на национално ниво, който включва данните по чл, 444а, ал. 3.
  (4) Председателят на комисията за дистанционно . електронно гласуване и поне половината членове на комисията подписват с квалифициран електронен подпис протоколите по ал. 1 и председателят ги изпраща на общинските избирателни комисии за отчитане.
  (5) Председателят на комисията за дистанционно електронно гласуване подписва и предава всички съставени по реда на този член протоколи на Централната избирателна комисия. Предаването се извършва по електронен и по хартиен път.
  (6) Лицата по ал. 4 и 5 нямат право да откажат да подпишат протокола. Член на комисия, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.
  (7) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.
  (8) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
  (9) Незабавно след съставяне на подписаните протоколи, те се публикуват на интернет страницата на централната избирателна комисия, а копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря се поставя на видно място пред сградата, където е извършено преброяването.
  (10) Централната избирателна комисия проверява правилното отчитане на резултатите от дистанционното електронно гласуване, преди да определи резултата от изборите.

  Получаване на копия от протоколите
  Чл. 444в. Членовете на избирателната комисия за електронно дистанционно гласуване, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 291, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

  Заличаване и архивиране на данни
  Чл. 444г. (1) След изпращане на протоколите по реда на чл. 296б, комисията за дистанционно електронно гласуване изтрива всички ключове, създадени при подготовката на гласуването по чл. 214б, ал.2.
  (10) Три седмици след края на изборния ден, но не преди окончателното произнасяне по всички жалби срещу изборните резултати, комисията за дистанционно електронно гласуване архивира и изтрива базата данни с гласовете, подадени дистанционно по електронен път. Архивът се съхранява до следващите избори по ред, определен от комисията за дистанционно електронно гласуване.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 156. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 156- отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 156 да бъде отхвърлен.

  § 157. В чл. 445 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 след думите „за съответния вид избор” се поставя запетая и се добавя „несъответствие между вписания в електронния протокол за съответния вид избор уникален номер на машината за преброяване и номера на получената от секционната избирателна комисия машина за преброяване”.
  2. В ал. 6 думите „копието на съответния протокол по чл. 441, ал. 6” се заменят с „копията на протоколите по чл. 441, ал. 7”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 157 да бъде отхвърлен.

  § 158.Създава се чл. 445а:
  „Повторно преброяване на гласовете
  Чл. 445а. При повторно преброяване на гласовете от секционна избирателна комисия, преброяването се извършва от всички членове на съответната секционна избирателна комисия в присъствието на комисия в състав от най-малко трима членове, определени с решение на районната избирателна комисия. Преброяването се извършва по реда на раздел VIII „Преброяване на гласовете”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 158 да бъде отхвърлен.

  § 159. Създава се чл. 446а:
  „Получаване на протокола от електронното дистанционно гласуване за избирателния район
  Чл. 446а. Общинската избирателна комисия пристъпва към окончателно преброяване на получените в изборния район гласове след получаване по електронен път на протоколите за резултатите от електронното дистанционно гласуване в съответния район.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 159. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 159- отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 159 да бъде отхвърлен.

  § 160. В чл. 447 след думите „на секционните избирателни комисии” се добавя „и на данните от протокола за дистанционното електронно гласуване”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 160. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 160 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 160 да бъде отхвърлен.

  § 161. В чл. 450 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Данните от гласуването с хартиени бюлетини, от машинното гласуване и от дистанционното електронно гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини, на избирателите, гласували машинно, и на избирателите, гласували дистанционно по електронен път е равен на сбора от броя на намерените в избирателните кутии бюлетини, на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване и на отчетените по реда на чл. 214е гласове от електронното дистанционно гласуване.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 161. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 161 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 161 да бъде отхвърлен.

  § 162. В чл. 451 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „протоколите на общинската избирателна комисия“ се заменят с „протокола“ и се създава изречение четвърто: „Неподписването на протокола се отбелязва с подпис на други двама членове.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Неподписването на протокола от член на комисията го прави недействителен, с изключение на случаите по ал. 2 и 3.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 162. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 162 да бъде отхвърлен.

  § 163. В чл. 453, ал. 3 думите „коалициите и независимите кандидати”се заменят с „и коалициите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 163, който става § 135.

  § 164. В чл. 454 ал. 2 се изменя така:
  Вариант I:

  ,,(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от една втора от общинската избирателна квота.”

  Вариант II:
  § 164. В чл. 454, ал. 2 думите „7 на сто от“ се заличават.

  Вариант III:
  § 164. В чл. 454, ал. 2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.
  Вариант IV:
  § 164. В чл. 454, ал. 2 цифрата „7” се заменя с „5”.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Параграф 10 се изменя така:
  §10. В чл. 454 ал. 2 текстът „7 на сто" се заменя с „5 на сто"
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 164. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 164 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § 191 със следното съдържание:
  „В чл. 454, ал. 2 думите „7на сто от" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В §164, вариантът „думите 7 на сто се заличават" се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I, II и IV. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант III и предлага следната редакция на § 164, който става § 136:
  § 136. В чл. 454, ал. 2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 164а:
  „§ 164а. В чл. 457 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6 – 9:
  „(4) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, въведени в изчислителния пункт към общинската избирателна комисия с въведените в Централната избирателна комисия данни и се разпечатват различията.”
  „(5) При наличие на разлики във въведените данни, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите, което се отразява в базата данни на Общинската избирателна комисия по чл. 456 и в бюлетина на Централната избирателна комисия с резултатите от изборите. Централната избирателна комисия са произнася първо по различията установени при въвеждане на данните от протоколите за избор на кметове незабавно след въвеждане на данните от гласуването за кмет на община/район/ кметство за съответната община.
  „(6) В изчислителния пункт на Централната избирателна комисия се извършва повторно контролно разпределение на мандатите за общински съветници по метода Хейър – Ниймайер за всяка община, като се сравнява с решението на съответната Общинска избирателна комисия.“
  „(7) В изчислителния пункт на Централната избирателна комисия се извършва сравняване на получените резултати от повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии за избора на кметове на община/район/кметство със съответното решение на Общинската избирателна комисия за избор на кмет.”
  „(8) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни след повторното контролно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия.”
  „(9) При констатирани различия на данните въведени в Общинската избирателна комисия с данните, въведени в Централната избирателна комисия от протоколите на секционните избирателни комисии с резултатите от гласуването, при контролното повторно въвеждане, както и в разпределението на мандатите за общински съветници, или в решенията за избор на кмет на община/район/кметство, Централната избирателна комисия изпраща на съответната Общинска избирателна комисия своето решение с действителните данни от гласуването в общината за отделните видове избори. Въз основа на действителните данни от гласуването, установени с решението на Централната избирателна комисия, съответната Общинска избирателна комисия приема решения за отстраняване на фактическите грешки в базата данни на комисията за съответния вид избор и уеднаквяването й с базата данни на Централната избирателна комисия и приемането на произтичащите от това решения относно разпределението на мандатите за общински съветници, подредбата на кандидатите за общински съветници в списък „А“ и списък „Б“ на съответната листа и относно избора на кмет на община, район или кметство.“
  2. досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 10 и 11.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 165. В чл. 459, ал. 10, изречение второ след думата „съдът“ се добавя „чрез преброяване на подадените бюлетини“, а думите „поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането“ се заличават.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  § 165 се изменя така:
  § 165. В чл.459 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс не се прилагат, а се определят от съда при съобразяване сроковете за производствата по този закон".
  б) Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от образуване на производството, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата, подадена в срока по ал.1."
  в) Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Решенията и определенията на съда по производствата могат да бъдат оспорени пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните."
  г) В ал.10 се правят следните изменения и допълнения:
  Думата „или" се заменя със запетая и след думите „грешка в пресмятането," се добавя „неправилно определени общинска избирателна квота или предпочитания (преференции)".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 165 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
  Създава се § 165а:
  § 165а. В чл.462 се създава ал. 4:
  „(4) Когато съдът е отменил решението на общинската избирателна комисия, поради неправилно определени общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), общинската избирателна комисия определя резултатите от гласуването по реда на чл. 453 и чл. 454."
  Предложението е оттеглено.

  § 166. В чл. 463, ал. 2 думите „приема решение и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 166, който става § 137.

  § 167. В чл. 465 се създава т. 7:
  „7. в случаите по чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 167, който става § 138.


  § 168. В чл. 466, ал. 1 думите „5 и 6” се заменят с „5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 168, който става § 139.


  § 169. Създава се чл. 471а:
  „Непубликуване на информация за регистрация за гласуване
  Чл. 471а. Длъжностно лице, което не постави информационен материал относно регистрацията за гласуване, когато е длъжно и е установило, че такъв не е поставен или поставеният е премахнат, или допусне нарушение на чл. 25б се наказва с глоба от 500 до 2000 лева.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 169. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 169 да бъде отхвърлен.

  § 170. В чл. 474 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „забраната за безплатно използване на
  публичен административен ресурс” се заменят със „задължението за
  уведомяване за платено съдържание”.
  2. В ал. 1 думите „чл. 168, ал. 3“ се заменят с „чл. 179”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 170. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 170, който става § 140.

  § 171. Създава се чл. 477а:
  „Нарушение на задължение за деклариране
  Чл. 477а. (1) Който не изпълни задължение по чл. 169, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 171, който става § 141.

  § 172. В чл. 480, ал. 2 след думите „ал. 4” се добавя „и 5 или чл. 183, ал. 2 или наруши забрана по чл. 183, ал. 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 172, който става § 142.

  § 173. В чл. 484, ал. 1 след думите „чл. 180” се добавя „чл. 187, ал. 1 или чл. 198, ал. 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 173, който става § 143.

  § 174. Създава се чл. 485а:
  „Ненасочване към машинно гласуване
  Чл. 485а. Длъжностно лице, което не изпълни задължението си по чл. 206, ал. 1 се наказва с глоба от 300 лева за всеки отделен случай на ненасочване към машинно гласуване.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 174 да бъде отхвърлен.

  § 175.Създава се чл. 487а:
  „Нарушения в процеса на дистанционно електронно гласуване
  Чл. 487а. (1) Който наруши чл. 214а, ал. 4 като гласува от името на друг се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лева.
  (2) Който наруши забраната по чл. 214а, ал. 5 се наказва с глоба от 10 000 до 25 000 лева, а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лева.”


  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 175 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 175 да бъде отхвърлен.

  § 176. Член 489 се изменя така:
  „Несъответствие на фабричните номера в протоколите и електронните протоколи
  Чл. 489. Длъжностно лице, което:
  1. предаде в районната или общинската избирателна комисия протокол, чийто фабричен номер не съответства на номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 274, ал. 2 или чл. 433, ал. 2, или
  2. предаде в районната или общинската избирателна комисия електронен протокол, в който е отпечатан различен уникален регистрационен номер на машината за преброяване, различен от номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 274, ал. 2 или чл. 433, ал. 2, се наказва с глоба в размер на 2000 лв.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 176 да бъде отхвърлен.


  § 177. В чл. 490 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 навсякъде думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  2. В ал. 2 след думите „общинска избирателна комисия” се добавя „или на комисията за електронно дистанционно гласуване”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 177 да бъде отхвърлен.

  § 178. В чл. 491, ал. 2 след думите „общинска избирателна комисия” се добавя „или на комисията за електронно дистанционно гласуване”.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 178 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 178 да бъде отхвърлен.

  § 179.В чл. 492 след думите „общинска избирателна комисия” се добавя „или на комисията за електронно дистанционно гласуване”.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  В § 179. В чл. 492 се прави следното изменение и допълнение:
  „§ 179. В чл. 492 след думите „Председател на" се добавя думата „секционна".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 179 да бъде отхвърлен.

  § 180.Създава се чл. 494а:
  „Нарушения на задължения за обезпечаване с техника и консумативи
  Чл. 494а. Орган на власт или длъжностно лице по чл. 18, ал. 1, което не изпълни задължението си по обезпечаване с техника и консумативи се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 180 да бъде отхвърлен.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 180а:
  В чл. 495 се правят следните допълнения:
  1. Създават се нови ал.2 и ал.3:
  „(2) Член на секционна, районна или общинска избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470-494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.“
  „(3) Когато нарушението по ал.2 е извършено повторно глобата е в размер от 200 до 500 лв.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 144:
  § 144. В чл. 495се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите почл. 470-494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.
  (3) Когато нарушението по ал.2 е извършено повторно, глобата е в размер от 200 до 500 лв.“

  § 181. В чл. 496 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след числото „471“ се добавя „471а”.
  2. В ал. 2, т. 1 след числото „471“ се добавя „475”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 181, който става § 145:
  § 145. В чл. 496, ал. 2, т. 1 след числото „471“ се добавя „475”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  Създава се § 181а:
  Член 496 се изменя така:
  „Установяване на нарушения и налагане на наказания
  Чл. 496. (1) Нарушенията на разпоредбите на кодекса се установяват с решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията й. Съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията си може да установява нарушенията по изречение първо и по своя инициатива.
  (2) Решенията за установяване на нарушенията по ал. 1 се вземат от съответната комисия:
  1. Централната избирателна комисия за нарушения по чл. 495 и чл. 480 - в случаите, когато комисията упражнява контрол съгласно кодекса, по чл. 470, 471, 471а, 475, 484, 485, чл. 490, ал. 2, чл. 491, ал. 2, чл. 492 и чл. 493;
  2. районните или общинските избирателни комисии за нарушения по чл. 495 и чл. 480 - в случаите, когато комисиите упражняват контрол съгласно кодекса, чл. 474, 475, чл. 481 - 483, чл. 486 - 489, чл. 490, ал. 1, чл. 491, ал. 1 и чл. 494.
  (3) Решенията за установяване на нарушенията по ал. 1 се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на съответната комисия и се съобщават на нарушителя по реда на АПК. Решенията за установяване на нарушенията по ал. 1 подлежат на обжалване в тридневен срок от обявяването, съответно съобщаването им пред съответния административен съд, а решенията на ЦИК пред ВАС.

  (4) В седемдневен срок от влизане в сила на решението за установяване на нарушение по ал. 1, съответната комисия взема решение с което налага предвидената в ИК глоба и/или имуществена санкция. Решението се обявява незабавно чрез публикуване на интернет страницата на съответната комисия и се съобщава на нарушителя по реда на АПК. Решенията за налагане на глоба и/или имуществена санкция подлежат на обжалване в тридневен срок от обявяването, съответно съобщаването им пред съответния административен съд, а решенията на ЦИК пред ВАС.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  § 181 б – Член 498 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 182. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 9 думата „регистрирани” се заменя с „регистрирана”;
  б) в т. 18 накрая се добавя „както и трудът на служителите в
  администрацията”.
  2. В § 3, ал. 1 накрая се добавя „и разяснителната кампания”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  В т. 3, в буква а) се правят следните изменения и допълнения: „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес или по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;"
  В т. 4, в буква а) се правят следните изменения и допълнения:„български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;“
  В т. 5, в буква а) се правят следните изменения и допълнения:„български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Анастасов:
  § 182. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  „В § 1 се въвежда нова точка 20:
  т. 20 Уникален идентификационен номер-УИН представлява еднократно издаден номер съдържащ 10(десет) цифри, който съответните органи по чл. 25а (3) и (4) от Изборния кодекс издават на избирателя при първото му подаване на заявление за вписване в избирателните списъци и е предназначен едиствено и само за участие в избори и референдуми.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  §182 се допълва така:
  § 2 от Допълнителните разпоредби се отменя
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 182, който става § 146:
  § 146. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 9 думата „регистрирани” се заменя с „регистрирана”;
  б) в т. 18 накрая се добавя „както и трудът на служителите в
  администрацията”.
  2. Параграф 2 се отменя.
  3. В § 3, ал. 1 накрая се добавя „и разяснителната кампания”.

  § 183. Параграф 11от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

  ВариантI:
  „§ 11. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. машинното гласуване се провежда в минимум 5000 избирателни секции. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 15 дни от датата на насрочването на съответния вид избор. При всички видове избори от 2018 г. включително, машинно гласуване се провежда във всички избирателни секции на територията на Република България.”

  Вариант II:
  § 183. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби думите „президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и при провеждане” се заличават.

  Вариант III:
  § 183. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби думите „При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и” се заличават.

  Вариант IV:
  § 183. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби цифрата „5” се заменя с „10”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I, II и III. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант IV и предлага следната редакция на § 183, който става § 147:
  § 147. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби цифрата „5” се заменя с „10”.


  § 184. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 11а:


  „§ 11а. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. машинно гласуване се произвежда в не по-малко от половината избирателни секции, като поне половината от секциите, в които се провежда машинно гласуване са в градове с население над 100 хиляди жители. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни от датата на насрочването на съответния вид избор.”

  Вариант:
  § 184. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 11а:
  „§ 11а. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. машинното гласуване се произвежда в не по-малко от 6000 избирателни секции. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни от датата на насрочването на съответния вид избор.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 184 да бъде отхвърлен.


  § 185. В Приложение № 1 към чл. 248 в т. 5. 3 цифрата „7” се заменя с „5” .

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §12 с текст:
  §12. В чл. 5.3 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители текстът „7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „7 на сто от районната избирателна квота“
  Създава се нов §13 с текст:
  §13. В чл. 5.3 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България текстът „5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „5 на сто от националната избирателна квота"
  Създава се нов §14 с текст:
  §14. В чл. 5.2 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници текстът „1на сто" се заменя с „5 на сто“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 185, който става § 148:
  § 148. В Приложение № 1 към чл. 248 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2.1 преди думите „се определя“ се добавя „в страната“.
  2.Точка 2.2 се изменя така:

  „2.2. Броят на мандатите за МИР „Чужбина“ се определя на … .. мандата, съответно на …. мандата за ВНС.
  3. В т. 2.3 след думите „МИР“ се добавя „в страната“.
  4. В т. 2.4 и 2.7 след числото „240“ се добавя „намалено с броя на мандатите за МИР „Чужбина“, а след числото „400“ се добавя „намалено с броя на мандатите за МИР „Чужбина“ за ВНС“.
  5. В т. 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8 след думата „МИР“ се добавя „в страната“.
  6. Точка 2.10 се изменя така:
  „2.10. Окончателният брой мандати за всеки МИР в страната е сумата от първоначално получените мандати по т. 2.6 плюс до един допълнителен мандат пот. 2.8 и 2.9.“
  7. Точки 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 се отменят.
  8. В т. 3.1 и 3.3 думите „т. 2.15“ се заменят с „т. 2.10“.
  9. В т. 4.1 числото „31“ се заменя с „32“.
  10. В т. 4.2 думите „т. 2.15“ се заменят с „т. 2.2 и 2.10“.
  11. В т. 4.4.1 думите „в страната и в чужбина“ се заменят с „ във всички 32 МИР“.
  12. В т. 4.5.1 числото „31“ се заменя с „32“.
  13. Точка 4.5.2 се отменя.


  Комисията предлага да се създаде нов § 149:
  § 149. В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в т. 5.2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 186. В останалите текстове на кодекса думите „6.00 ч.” се заменят със „7.00 ч.”, думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”, а думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 186. да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 186, който става § 150.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 187. Публичната процедура по изслушване на предложените кандидат-членове в правната комисия на Народното събрание се провежда съобразно измененията на чл. 47, ал. 2 в двуседмичен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  За периода на мандат на Централната избирателна комисия 2014-2019 г., когато след проведени последващи избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България има избрани нови парламентарно представени партии и коалиции или нови партии или коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, съставът на Централната избирателна комисия се допълва с по един член, предложен от тези партии или коалициидо президента на републиката. Новите членове на Централната избирателна комисия се назначават от президента на републиката за срок до приключване на мандата на действащите членове.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 187, който става § 151:
  § 151. За периода на мандат на Централната избирателна комисия 2014-2019 г., когато след проведени последващи избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България има избрани нови парламентарно представени партии и коалиции или нови партии или коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, съставът на Централната избирателна комисия се допълва с по един член, предложен от тези партии или коалициидо президента на републиката. Новите членове на Централната избирателна комисия се назначават от президента на републиката за срок до приключване на мандата на действащите членове.

  § 188. Президентът на републиката издава указ за попълване състава на Централната избирателна комисия съобразно изменението на чл. 47, ал. 4 в тридневен срок от провеждането на публична процедура съобразно измененията на чл. 47, ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в § 151.

  § 189. (1) Първата кампания за регистрация на избиратели за вписване в избирателните списъци започва на 01 юли 2016 г. и приключва в деня на обнародване на решението на Народното събрание за определяне на изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.
  (2) Всяка общинска и районна администрация обявява на видно място в страницата си в Интернет съобщение, че се провежда кампания за регистрация на избиратели, което съдържа възможно най-пълна информация и задължително включва:
  1. информация, че граждани, които не са се регистрирали, няма да имат право да гласуват на предстоящите избори;
  2. образец на заявление за регистрация за гласуване, който може да бъде отпечатан или попълнен с електронни средства;
  3. електронен адрес, на който се приемат подадени по електронен път заявления. При наличие на техническа възможност може да се изгради и особена система за приемане и автоматична обработка на заявленията.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 189. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 189 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 189 да бъде отхвърлен.

  § 190. (1) При произвеждане на избори до 2018 г. се създава възможност за експериментално електронно гласуване по интернет.
  (2) Гласуването по интернет се произвежда в до 20 избирателни секции. Избирателните секции за гласуването се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от комисията методика не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в гласуването, трябва да отговарят на условията, предвидени за съответния вид избори.
  (3) Централната избирателна комисия получава данни за избирателите по ал. 2, изречение трето от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и уведомява писмено избирателите за предоставената им възможност да гласуват не по-късно от10 дни от датата на насрочване на изборите.
  (4) Избирателите, които искат да гласуват по интернет, подават заявление чрез електронния сайт по ал. 16.
  (5) За гласуването по интернет са задължителни общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.
  (6) При гласуването по интернет разпоредбите на кодекса относно отчитането на резултатите не се прилагат.
  (7) Резултатите от гласуването по интернет не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.
  (8) Всеки избирател, гласувал по интернет, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно.
  (9) Централната избирателна комисия организира и провежда разяснителна кампания относно гласуването по интернет.
  (10) Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира реда за провеждане на гласуването по интернет и обработката на данните от него.
  (11) Разходите за произвеждането на гласуването по интернет са за сметка на държавния бюджет.
  (12) Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на гласуването по интернет, както и за обобщаването на резултатите от него не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията и на сайта по ал. 16.
  (13) Към Министерския съвет се създава специализиран орган за техническо осигуряване и технически контрол на гласуването по интернет не по-късно от три дни от датата на насрочване на изборите. При изпълнение на своите функции членовете на органа са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
  (14) Гласуването по интернет се осъществява с помощта на електронни
  средства. Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система. Системата се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:
  1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване;
  2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването;
  3. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са регистрирани, може да гласуват;
  4. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;
  5. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат;
  6. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите;
  7. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;
  8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на интернет терминали;
  9. позволява използване на стандартни интернет браузъри, включително на техни по-стари версии;
  10. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути;
  11. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;
  12. съответства на най-висок ISOстандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;
  13. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
  14. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;
  15. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в
  електронен вид на Централната избирателна комисия след приключване на
  гласуването;
  16. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и зашита на комуникационните връзки;
  17. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
  18. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
  19. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;
  20. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.
  (15) При гласуването по интернет избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина върху визуален, аудио или тактилен терминал, на която гласоподавателят отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет.
  (16) Не по-късно от 7 дни от датата на насрочване на изборите органът по ал. 13 открива електронен интерактивен сайт за регистрация и гласуване на избирателите, заявили желание да гласуват по интернет, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Сайтът съдържа информация за необходимите действия при интернет гласуването, като изрично се посочва, че е забранено използването на прокси-сървъри. Сайтът предлага еднаква по форма и балансирана информация за участващите в изборите партии, коалиции или инициативни комитети. Сайтът позволява гласуване по интернет в период с продължителност 72 часа, който изтича в 21.00 часа в деня, предхождащ изборния ден на територията на страната.
  (17) Избирателят по ал. 2, който желае да гласува по интернет, заявява това чрез сайта по ал. 16 не по-късно от 25 дни преди изборния ден, като посочва име, единен граждански номер, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер, както и други начини за комуникация.
  (18) Избирателят посочва желания от него начин за получаване на
  паролата за гласуване:
  1. чрез препоръчано писмо на посочен от него пощенски адрес;
  2. лично чрез общинската администрация по постоянния му адрес или
  адреса му на пребиваване.
  (19) Избирателите декларират, че:
  1. ще гласуват само в условията на ал. 1;
  2. няма да използват прокси-сървъри.
  (20) Информацията по ал. 17 се обработва и съхранява при спазване на
  Закона за защита на личните данни.
  (21) Не по-късно от 12 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данните за избирателите по ал. 17.
  (22) След получаване на заявлението по ал. 17 органът по ал. 13 проверява дали заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето съгласно подадената му от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация. Органът по ал. 13 може да поиска от заявителя допълнителна информация чрез посочените от него средства за връзка.
  (23) Когато се установи, че заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето, органът по ал. 13 издава парола за гласуване. Паролата е 10-знаков код, съдържащ букви, цифри и специални символи. В случаите по ал. 18, т. 1 паролата се изпраща с препоръчано писмо в двоен запечатан плик на пощенския адрес, посочен от избирателя, не по-късно от 20 дни преди изборния ден. В случаите по ал. 18, т. 2 паролата се изпраща в двоен запечатан плик на общинската администрация не по-късно от 18 дни преди изборния ден. Незабавно след изпращане на паролата органът по ал. 13 уведомява за това заявителя чрез електронния му адрес, по телефон, по факс или по друг посочен от него начин.
  (24) Гласуването чрез сайта по ал. 16 включва следните етапи:
  1. избирателят влиза в електронния адрес на сайта;
  2. избирателят въвежда единния си граждански номер като
  потребителско име и използва паролата по ал. 23;
  3. в случай на три неуспешни опита за идентификация достъпът до
  системата за този потребител се прекратява за един час, като
  прекратяването не се отнася за съответния IР адрес;
  4. след успешна идентификация по т. 2 избирателят получава бюлетина, идентична с хартиената бюлетина; избирателят може да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет.
  5. след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора;
  6. избирателят може трикратно да промени избора си преди потвърждаването му;
  7. след потвърждаване на избора по т. 5 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на гласуване;
  8. след записване на гласа в кутията по т. 7 избирателят получава съобщение за приключване на гласуването;
  9. след приключване на гласуването информацията за направения избор става недостъпна за следващи потребители; заличава се информацията за самоличността на избирателя, за използваните от него потребителско име и парола и начина на гласуване.
  (25) След като избирателят гласува в условията на ал. 24, достъпът на използвания от него IP адрес до сайта по ал. 16 се блокира. При гласуването не се допуска използване на прокси-сървъри. При опит за гласуване чрез прокси-сървър избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок три часа. При всеки следващ опит за гласуване чрез прокси-сървър избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок 6 часа.
  (26) Текущи данни и предварителни резултати от гласуването по интернет се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия след обобщаването им. Данни от гласуването по интернет за партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати не се оповестяват до 21.00 часа в изборния ден.
  (27) Централната избирателна комисия обобщава резултатите и извършва анализ на гласуването по интернет.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 190 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 190, който става § 152:
  § 152. (1) При произвеждане на избори след 1 януари 2018 г. се създава възможност за експериментално дистанционно електронно гласуване. Експериментално дистанционно електронно гласуване се провежда на три последователно произведени избори, включително частични избори.
  (2) Дистанционното електронно гласуване се произвежда в един изборен райони извън страната. Изборният район за гласуването се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от комисията методика не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в гласуването, трябва да отговарят на условията, предвидени за съответния вид избори.
  (3) До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия провежда три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати.
  (4) Централната избирателна комисия получава данни за избирателите по ал. 2, изречение трето от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с обхват, определен с решение на Централната избирателна комисия, и писмено уведомява не по-късно от18 дни от датата на насрочване на изборите избирателите за предоставената им възможност да гласуват експериментално дистанционно.
  (5) Избирателите, които искат да гласуват дистанционно се регистрират на интернет страницата по ал. 19 и посочват електронен адрес за контакт.
  (6) При дистанционното електронно гласуване се прилагат общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.
  (7) Резултатите от експерименталното дистанционно гласуване по ал. 1 се отчитат по ред, определен с правилата по ал. 12. Резултатите от дистанционното електронно гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.
  (8) Всеки избирател, гласувал експериментално дистанционно, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно.
  (9) Централната избирателна комисия организира и провежда разяснителна кампания относно дистанционното електронно гласуване.
  (10) Централната избирателна комисия възлага дистанционното електронно гласуване и свързаните с него дейности и организира, ръководи и контролира реда за провеждане на гласуването и обработката на данните от него.
  (11) Разходите за произвеждането на дистанционното електронно гласуване са за сметка на държавния бюджет.
  (12) Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на дистанционното електронно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.
  (13) Централната избирателна комисия създава постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване. Звеното координира дейността си с Министерския съвет. При изпълнение на своите функции членовете на звеното са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
  (14) Дистанционното електронно гласуване се осъществява с помощта на система за дистанционно електронно гласуване. Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към софтуерната и хардуерната част на системата.Системата трябва да:
  1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване;
  2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването;
  3. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са регистрирани, може да гласуват;
  4. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;
  5. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция или кандидат;
  6. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите чрез технически средства;
  7. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;
  8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на интернет терминали;
  9. позволява използване от избирателя на всички операционни системи;
  10. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути;
  11. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;
  12. бъде сертифицирана по най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използвания софтуер и хардуер;
  13. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
  14. съхранява данните от гласуването;
  15. позволява обобщаване на резултатите, разпределянето им по изборни райони и изпращането им в електронен вид на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;
  16. гарантира, че връзката между терминала на избирателя и сървърните компоненти се извършва по начин, който не позволява на трети страни да променят или получат достъп до обменяната информация;
  17. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
  18. гарантира лесна поддръжка на софтуерните и хардуерните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
  19. позволява наблюдение на изборния процес от независим и упълномощени лица и органи;
  20. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи;
  21. е одитирана преди всеки избор, като резултатите от одита се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 10 дни преди началото на дистанционното електронно гласуване;
  22. е с публично достъпен изходен код;
  23. предоставя технологична възможност за идентифициране на потенциални нарушения на този кодекс;
  24. позволява на избирателите да проверяват дали гласът им е отчетен правилно, без това да разкрива тайната на вота;
  25. позволява независимо преброяване на гласовете;
  26. предоставя възможност на избирателя да сигнализира по неявен начин за посегателство срещу избирателните му права и за неотчитане на гласа му в тези случаи;
  27. отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност, определени в наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление;
  28. не позволява добавяне, премахване или подмяна на гласове извън стандартния изборен процес;
  29. отговаря на изискванията на наредбата по ал. 27;
  30. отговаря на Приложение III към Препоръка REC (2004)11 на Съвета на Европа за правните, оперативни и технически стандарти за електронно гласуване;
  31. се състои от компоненти, всеки от които е електронно подписан от Централната избирателна комисия, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (15) Централната избирателна комисия избира сертифицираща организация, която да удостовери съответствията на системата с изискванията по ал. 14. Регистрирани наблюдатели имат право да наблюдават процеса на сертификация.
  (16) Историята на достъпа на длъжностни лица до всички сървъри, използвани от системата за дистанционно електронно гласуване по ал. 14, се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия ежедневно в рамките на периода по ал. 19, изречение четвърто.
  (17) Централната избирателна комисия подготвя системата и въвежда списъците с партиите, коалициите и кандидатите не по-късно от 14 дни преди изборния ден и, ако е необходимо, създава частни ключове за функционирането на системата не по-късно от 24 часа и не по-рано от два дни преди началото на периода за дистанционно електронно гласуване по ал. 19, изречение четвърто.
  (18) При дистанционното електронно гласуване избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина върху визуален, аудио или тактилен терминал, на която отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия,коалиция или кандидат. Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно дистанционно електронно гласуване.
  (19) Не по-късно от 18 дни от датата на насрочване на изборите Централната избирателна комисия открива интернет страница за регистрация за дистанционно електронно гласуване, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Интернет страницата съдържа информация за необходимите действия при дистанционното електронно гласуване. Интернет страницата предлага еднаква по обем и качество информация за регистрираните в изборите партии, коалиции или кандидати. Интернет страницата предоставя достъп до приложение, позволяващо дистанционното електронно гласуване в период с продължителност 96часа, който изтича в 24.00 часа на деня, предхождащ с три дни изборния ден на територията на страната.
  (20) Избирател по ал. 2, който желае да гласува дистанционно по електронен път, се регистрира през интернет страницата по ал. 19, след като се извършил успешна електронна идентификация, не по-късно от два дни преди да упражни правото си на глас. Системата автоматично проверява дали избирателят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето.
  (21) При регистрация и при гласуване, избирателят се идентифицира електронно по ред, определен в закон и съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) Допуска се използването на допълнителни средства за потвърждаване на извършената електронна идентификация.
  (22) Информацията по ал. 20 се обработва и съхранява при спазване на Закона за защита на личните данни.
  (23) Гласуването чрез приложението по ал. 19 включва следните етапи:
  1. избирателят отваря приложението;
  2. избирателят се идентифицира електронно чрез средство за електронна идентификация по ал. 21;
  3. след успешна идентификация по т. 2 се показва бюлетина, идентична с хартиената бюлетина за съответния вид избор; избирателят може да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат;
  4. избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и ако желае, изразява своето предпочитание (преференция) за кандидат от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция в зависимост от вида избори; след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора;
  5. избирателят може трикратно да промени избора си преди потвърждаването му;
  6. след потвърждаване на избора по т. 4 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на гласуване;
  7. след записване на гласа в кутията по т. 6 избирателят получава съобщение за приключване на гласуването;
  8. след приключване на гласуването информацията за направения избор става недостъпна за следващи потребители; заличава се информацията за самоличността на избирателя и начина на гласуване.
  (24) Данни от дистанционното електронно гласуване за партии, коалиции и кандидати не се оповестяват до края на изборния ден.
  (25) Избирателят има право да провери дали гласът му е приет и преброен правилно от системата, без това да разкрива тайната на вота. Редът, сроковете и техническите средства за проверката по ал. 1 се определят с правилата по ал. 12.
  (26) Техническите параметри, стандарти и процедури за реализиране на дистанционното електронно гласуване се определят с правилата по ал. 12.
  (27) Когато е нарушена сигурността или отказоустойчивостта на системата, или когато е налице технологична невъзможност да се гарантират основни избирателни права, Централната избирателна комисия с мотивирано решение временно спира или прекратява дистанционното електронно гласуване или не стартира системата за гласуване. Централната избирателна комисия уведомява избирателите чрез интернет страницата си и средствата за масово осведомяване за причините и публикува подробен отчет не по-късно от 24 часа ден след постановяване на решенето.
  (29) Наблюдатели имат право да присъстват в информационните центрове, обслужващи системата за дистанционно електронно гласуване, както и при преброяване на резултатите от дистанционното електронно гласуване, по ред определен от Централната избирателна комисия. Работата в информационните центрове се излъчва в реално време на интернет страницата на комисията.
  (30) Наблюдателите имат право да проверяват дали цифровия отпечатък на системата в информационните центрове отговаря на публично обявения, по ред, определен от Централната избирателна комисия.
  (31) След отчитане на резултатите от експерименталното дистанционно гласуване Централната избирателна комисия изтрива всички ключове, създадени при подготовката на гласуването по ал. 17. Комисията за дистанционно електронно гласуване архивира и изтрива базата данни с гласовете, подадени дистанционно след изтичане на сроковете за обжалване на резултатите от изборите или влизане на решението на съда в сила, но не по-рано от 21 дни след края на изборния ден. Архивът се съхранява до следващите избори по ред, определен от Централната избирателна комисия.
  (32) Централната избирателна комисия обобщава резултатите, публикува ги в машинночетим вид и извършва подробен анализ на дистанционното електронно гласуване.
  (33) В случай, че експериментално дистанционно електронно гласуване е проведено успешно - при гарантиране тайната на вота, сигурността на системата и осигурен граждански контрол върху изборния процес, и не са установени съществени нарушения при провеждането му, на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. избирателите може да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от гласуването се вземат предвид при определяне на резултатите.

  § 191. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм.,бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г.) в 157 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 8:
  „8. за упражняване на активно избирателно право - половин работен ден в рамките на изборния ден.”
  2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
  „2. по т. 5а, 6 и 8 - от работодателя в размера, определен по реда на чл. 177.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 191 да бъде отхвърлен.

  § 192. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г.)се правят следните изменения;
  1. В чл.167, ал. 2 думите „до пет години” се заменят с „от една до шест години”.
  2. В чл. 168а, ал. 1 думите „до три години” се заменят с „от една до пет години”;
  3. В чл. 169 думите „до три години или с пробация” се заменят с „от една до шест години”.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  § 192 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 192 да бъде отхвърлен.

  § 193. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г.) в чл.172 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздели I - VII, глава шеста, раздели II - IV, глава осма, глава осма „а”, глава девета „а”, глава единадесета, раздели I - IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл.167, ал.З и 4, чл. 169г, чл.219, ал.4, предложение второ, чл.220, ал.2, чл.253, чл,308, ал.2, 3 и 5, изречение второ, чл.321, чл.321а, чл.356к и 393 от особената част на Наказателния кодекс, включително и за престъпленията по чл.167, ал.1 и 2, чл.167 а и 168, 169, 169а; 1696; 169в от същия кодекс, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности.”

  Предложение на нар. пр. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 172 преди думите „глава пета“ се добавя „глава трета, раздел III“, а думите „чл. 167, ал. 3, 4 и 5, чл. 169г“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 193, който става § 153:
  § 153. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г.) в чл. 172, ал. 2 преди думите „глава пета“ се добавя „глава трета, раздел III“, а думите „чл. 167, ал. 3, 4 и 5, чл. 169г“ се заличават.


  Предложение на нар. пр. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

  В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1 преди думите „глава пета“ се добавя „глава трета, раздел III“, а думите „чл. 167, ал. 3 и 4, чл. 169г“ се заличават.
  2. В чл. 13, ал. 1, т. 6 думите „престъпления по чл. 167, ал. 3, 4 и 5 и чл. 169г“ се заменят с „тежки умишлени престъпления по глава трета, раздел III“ .

  Комисията предлага да се създаде нов § 154:
  § 154. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3 преди думите „глава пета“ се добавя „глава трета, раздел III“, а думите „чл. 167, ал. 3 и 4, чл. 169г“ се заличават.
  2. В чл. 13 думите „престъпления по чл. 167, ал. 3, 4 и 5 и чл. 169г“ се заменят с „тежки умишлени престъпления по глава трета, раздел III“ .

  § 194. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013г., бр.53 от 2014г., бр.14, 79 и 80 от 2015 г.) в чл. 17 се създава ал. 7:
  „(7) При получаване на лични документи от български граждани, но преди предоставянето им, компетентните органи са длъжни да предложат за подписване заявление за регистрация за гласуване по образец. Всички подписани заявления се изпращат незабавно на органите по чл. 25а, ал. 2 от Изборния кодекс.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 194 да бъде отхвърлен.

  § 195. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 55 от 2015г.) в чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 22:
  „22. Данни за регистрация за гласуване - дата на регистрация, компетентен орган и срок на регистрацията;”.
  2. Досегашните т. 22 и 23 стават съответно т. 23 и 24.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 195 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 195, който става § 155:
  § 155. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 55 от 2015г.) в чл. 99б, ал. 1 думите „или чл. 99а“ се заменят с „чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а“.

  § 196. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г., бр. 12 и 17 от 2005 г.) в чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 31:
  „31. членовете на Централната избирателна комисия;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 196, който става § 156.

  § 197. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24 се създава ал. 4:
  „(4) Политическите партии не могат да използват безплатно публичен административен ресурс.”
  2. Вчл. 43:
  а) в ал. 1 след думата „представи" се добавя „или непредстави”;
  б) в ал. 2 думите „1000 до 5 000 лв.” се заменят с „3000 до10 000 лв.”;
  в) създава се ал. 3:
  „(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 се налага имуществена санкция в двоен размер."
  3. В чл. 43а:
  а) в ал. 1 думите „1000 до 5000 лв.” се заменят с „3000 до 15 000 лв.”;
  б) в ал. 2 думите „100 до 500 лв." се заменят с „500 до 1000 лв.”;
  в) в ал. 3 думите „200 до 500 лв." се заменят с „500 до 1000 лв.” 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 7:
  „7. "Публичен административен ресурс" са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия, както и трудът на служителите в администрацията.”


  Предложение от Димитър Танев и група народни представители:
  1. В § 197 се правят следните изменения:
  2. Създават се нова т. 2 - 6 със следния текст:
  „2. Създава се нов чл. 24а със следния текст:
  „Чл. 24а. Политическите партии не могат да придобиват недвижимо имущество със средства от държавната субсидия.";
  3. В член 25 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 в началото на текста се добавят думите „Осемдесет на сто от";
  б) създава се нова ал. 4 следния текст:
  „(4) Остатъкът от субсидията се задържа от министерството на финансите и се изплаща в пълен размер, независимо от годината, в която е натрупана, до три дни след датата на обявяване на датата на следващите избори, с изключение на частични местни избори.";
  4. Чл. 27, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на субсидията политическите партии и коалиции се определя както следва:
  1. по 11 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори до 150 000 гласа;
  2. по 10 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 150 001-ия глас до 250 000-ия глас;
  3. по 9 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 250 001-ия глас до 350 000-ия глас;
  4. по 8 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 350 001-ия глас до 450 000-ия глас;
  5. по 7 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 450 001-ия глас до 550 000-ия глас;
  6. по 6 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 550 001-ия глас до 650 000-ия глас;
  7. по 5 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 650 001-ия глас до 750 000-ия глас;
  8. по 4 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 750 001-ия глас до 850 000-ия глас;
  9. по 3 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 850 001-ия глас до 950 000-ия глас;
  10. по 2 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори — от 950 001-ия глас до 1 050 000-ияглас;
  11. по 1 лев за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 1 050 001-ия глас до 1 150 000-ия глас;
  12. за получените гласове над 1 150 000-ия партийна субсидия не се получава.
  5. В чл. 28, ал. 1 след думите „годишна държавна субсидия" се добавя „ по чл. 25, ал. 1".
  6. Създава се нов чл. 37а със следния текст:
  Чл. 37а. Заедно с годишните си финансовите отчети партиите предоставят и справка за извършените през годината разходи за работна заплата; за закупуване на материали, консумативи и резервни части; за наеми, заплащане на сметки за енергия, вода и телефон; командировъчни разходи и разходи за пътуване и транспорт; разходи за организация на събития; разходи за извършени ремонти и получени консултантски, социологически и медийни услуги от външни доставчици, както и за направените дарения. Справката се изготвя по образец, одобрен от Сметната палата, и се оповестява по реда на чл. 35а, ал. 4."
  4. Досегашните т. 2 - 4 стават съответно т. 9 - 11.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 197, който става § 157.

  § 198. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.30:
  а) в ал. 4, т. 2 думата „съветникът“ се заменя със „след избирането
  му“ и накрая се добавя „или на лишаване от право да заема държавна
  длъжност“;
  б) в ал. 6 думите „т. 3, 5” се заменят с „т. 5”;
  в) в ал. 7 след цифрата „2" се добавя „3".
  2. В чл. 42:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 2 думите „или при смърт” се заличават;
  бб) създава се нова т. 3:
  „3. при поставяне под запрещение;”
  вв) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
  „4. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;”
  гг) досегашните т. 4-11 стават съответно т. 5- 12;
  дд) създава се т. 13:
  „13. при смърт.”
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 5 и 10, общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на кмета."; в) създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.
  (5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.";
  г) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7;
  д) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4” се заменят с
  „ал. 6”;
  е) досегашната ал. 7 става ал. 9;
  ж) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 6” се заменят с „ал. 8”;
  з) досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „ал. 4, 5 и 6” се
  заменят с „ал. 6, 7 и 8”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 198, който става § 158.

  § 199. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 16, т. 1
  ВариантI:думите „100 души” се заменят с „350 избиратели”.
  Вариант II:
  § 199. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 16, т. 1 думите „ 100 души“ се заменят с „350 души“.
  Вариант III:
  § 199. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 16, т. 1 думата „население” се заличава, числото„100” се заменя с „300” , а след думата „общо“ се добавя „с постоянен и настоящ адрес” .

  Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
  В §199, в закон за административно-териториално устройство на Република България, в чл. 16, думите „100 души“ се заменят с „250 избиратели“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  В § 199, вариант втори числото „300” се заменя с „200“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 199.В Закона за административно-териториалното устройство на Република България в чл. 16, т. 1 числото „ 100“ се заменя с „400 души“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 199, който става § 159:
  § 159. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 16, т. 1 числото „100” се заменя с „400”.

  § 200. Избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 200, който става § 160.

  § 201. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г.-бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр.15,17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28 от 2016 г.) в чл. 195, ал. 1, т. 4 думите „в Централната избирателна комисия и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 201, който става § 161.

  § 202.В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от 2014 г. и бр. 56 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 4 се създава ал. 3:
  „(3) Гражданите могат да упражнят правото по ал. 1 и 2 и дистанционно по електронен път.”
  2. В чл. 7 се създават ал. 5:
  „(5) Комисията за дистанционно електронно гласуване подпомага Централната избирателна комисия за произвеждане на референдуми с възможност за подаване на глас дистанционно по електронен път”
  3. В чл. 8, ал. 2 след думата „списъци” се добавя „както и за регистрацията на гласоподавателите”.
  4. В чл. 13, ал. 2 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
  5. В чл. 17 се създават ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Гласуването на референдуми може да се извърши и дистанционно по електронен път чрез използване на системата по чл. 214а, ал. 2 от Изборния кодекс.
  (6) При гласуване дистанционно по електронен път, бюлетината, визуализирана на екрана на гласоподавателите има еквивалентни вид и съдържание на хартиената бюлетина.
  (7) При гласуване дистанционно по електронен път, се прилагат правилата по чл. 214а - 214з от Изборния кодекс”.
  6. В чл. 18 се създава ал. 3:
  „(3) При гласуване дистанционно по електронен път, гласоподавателят избира отговора от устройството, което използва за гласуване”.
  7. В чл. 22 след думата „данните” се добавя „включително за гласовете, подадени дистанционно по електроненпът” и се създава изречение второ: „Резултатите от електроннотодистанционно гласуване се определят по реда на чл. 296а - 296г от Изборния кодекс, като в протоколите се посочват и броя на получените гласове „да” и „не”.”
  8. В чл. 29, ал. 2 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
  9. В чл. 51, ал. 3 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
  10. В чл. 57, ал. 5, изречение трето след думата „вид" се добавя „и на хартиен носител”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова:
  В § 202 се създава нова т. 5:
  „В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 3:
  „Алинея 2 не се прилага, когато предложението за произвеждане на националния референдум е по чл. 10, ал. 1, т. 5 и ал. 2“
  2.Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 202 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 202, който става § 162:
  § 162. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от 2014 г. и бр. 56 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 2 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
  2. В чл.14:
  a) създавасе нова ал. 3:
  „(3)Алинея 2 не се прилага, когато предложението за произвеждане на националния референдум е по чл. 10, ал. 1, т. 5 и ал. 2.“;
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. В чл. 29, ал. 2 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
  4. В чл. 51, ал. 3 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
  5. В чл. 57, ал. 5, изречение трето след думата „вид“ се добавя „и на хартиен носител”.


  Предложение от нар.пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В Преходни и заключителни разпоредби се добавя нов параграф със следния текст:
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица(Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г.,в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 52 от 29.06.2007 г.,в сила от г., изм. и доп., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г.,в сила от г., бр. 28 от 14.03.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 106 от 12.12.2008 г.,в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 25 от 3.04.2009 г.,в сила от 1.06.2009 г., изм. и доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г, в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г.,в сила от 1.01.2010 г., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., доп., бр. 49 от 29.06.2010 п, в сила от 1.07.2010 г., изм. и доп., бр. 94 от г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г., бр. 31 от г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от г., изм., бр. 51 от 5.07.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 40 от 29.05.2012 г., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 23 от г. в сила от 8.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г.,в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 22 от 24.03.2015 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.11.2015 г, изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) систематично се създава нов чл. 22дсъс следния текст.
  Ал. 1. „Лицата по чл.242а, aл. 1, б. „а" от Изборния кодекс, упражнили избирателното си право, ползват отстъпка в размер на 5 на сто от дължимия данък върху облагаемия доход от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17."
  Ал. 2 „При провеждането на два или повече избора в една година, правата по предходната алинея се реализира в някоя от следващите години, когато избори не се провеждат, и не могат да се кумулират.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 203. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Вариант:
  § 203. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., а ако бъде обнародван след тази дата от 1 март 2016 г.

  Вариант:
  § 203.(1) Законът влиза в сила 24 месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на чл. 110а-110м, чл. 214а, ал. 2 и 3 и чл. 214з, които влизат в сила 6 месеца след обнародването им „Държавен вестник".
  (2) Наредбата по чл. 214з се приема не по-късно от 6 месеца след назначаване на комисията по дистанционно електронно гласуване.
  (3) Дистанционното електронно гласуване на първите два проведени избора по чл. 2 след влизане в сила на разпоредбите по ал. 1 се провежда експериментално, с избиратели от 500 избирателни секции, от които не по-малко от 250 и не повече от 400 са в градове с население над 100 хиляди души, по ред, определен от Централната избирателна комисия, и по предложение на комисията за дистанционно електронно гласуване. Гласовете, подадени дистанционно по електронен път при. експерименталното провеждане се считат за валидни.
  Вариант:
  § 203.Законът влиза в сила от 1 юли 2016 г.

  Предложение от Димитър Танев и група народни представители:
  § 197, т. 3 и 4 влизат в сила от 1 юли 2016 г.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 203, който става § 163:
  § 163. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума