Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/05/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-56/12.05.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 11.05.2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25.03.2016 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Вергиния Мичева - заместник-министър на правосъдието, г-жа Лазаринка Стоичкова – съветник към политическия кабинет на министъра на Регионалното развитие и благоустройството, г-н Светослав Наков – изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, г-жа Надежда Таранджийска, г-жа Галина Куцарова и г-жа Емилия Ангелова – експерти в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, г-жа Валя Гигова – адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, г-н Владимир Трифонов, Главен директор на Главна дирекция "Регистри".
  Законопроектът беше представен от г-н Светослав Наков.
  С предложения законопроект се цели ускоряване на процеса за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на Република България, включително и за неурбанизираните територии, и преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастралната карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Законопроектът предвижда изменения, които да спомогнат за преминаването към имотна регистрация във всички съдебни райони и за гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и предотвратяването на имтони измами.
  Г-жа Валя Гигова изрази становището на Висшия адвокатски съвет като посочи, че в законопроекта има две изменения, които са неясни. Тя посочи, че е неправилно разпоредбата на чл. 59, ал. 4 да предвижда, че партидата е документ с оповестително действие, а по-коректно би било вписването да има оповестително действие, тъй като партидата е резултат от направените вписвания. Г-жа Гигова посочи също, че разпоредбата на чл. 65 създава двусмислие като не дава дефиниция за „електронна партида” и „електронно партидно дело”, както и че тази разпоредба ограничава обхвата на актовете само до тези по Закона за собствеността.
  В хода на дискусията г-н Митев изказа отрицателно становище относно измененията по отношение на имотния регистър. Той постави въпрос относно наличието на необходимия човешки ресурс и възможността да бъде осигурена правна сигурност. В отговор г-жа Лазаринка Стоичкова посочи, че трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастралната карта ще бъде един административен процес, който ще става постепенно и за който има осигурен ресурс.
  Г-н Кирилов посочи, че следва да бъдат поискани становища от Върховния касационен съд, Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията, Българска асоциация на съдиите по вписванията, Нотариална камара на Република България, Национално сдружение на общините. Тези становища ще бъдат предоставени на водещата комисия по законопроекта - Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, която следва да ги вземе предвид при разглеждането му на второ четене.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25.03.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума