Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/05/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-59/31.05.2016г.

  ОТНОСНО: законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от н.п. Валентин Радев и група народни представители на 25.03.2016 г., приет на първо гласуване на 20. 04. 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  за допълнение на Наказателния кодекс
  (oбн., ДВ, бр.26 от 1968г., попр., бр.29 от 1968г., изм., бр.92 от 1969г., изм., бр.26 и бр.27 от 1973г., бр.89 от 1974г., бр.95 от 1975г., бр.3 от 1977г., бр.54 от 1978г., бр.89 от 1979г., бр.28 и 31 от 1982г., бр.44 от 1984г., бр.41, 79 и 80 от 1985г., бр.89 и 90 от 1986г., бр.37, 91 и 99 от 1989г., бр.10, 31 и 81 от 1990г., бр.1, 86, 90 и 105 от 1991г., бр.54 от 1992г., бр.10 от 1993г., бр.50, 97 и 102 от 1995г., бр.107 от 1996г., бр.62, 85 и 120 от 1997г., бр.83, бр.85, 132, 133 и 153 от 1998г., бр.7, 51 и 81 от 1999г., бр.21, 51 и 98 от 2000г., бр.41 и 101 от 2001г., бр.45 и 92 от 2002г., бр.26 и 103 от 2004г., бр.24, 43, 76, 86 и 88 от 2005г., бр.59, бр.75 и 102 от 2006г., бр.38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007г., бр.19, 67 и 102 от 2008г., бр.12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009г., бр.26 и 32 от 2010г., бр.33 и 60 от 2011г., бр.19, 20 и 60 от 2012г., бр.17, 61 и 84 от 2013г., бр.19, 53 и 107 от 2014г., бр.14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015г., бр. 32 от 2016г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 337 се създава ал. 6:
  „(6) Когато предмет на престъплението са касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 - лишаване от свобода от две до осем години;
  2. в случаите по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години;
  3. в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
  4. в случаите по ал. 4 - лишаване от свобода от шест до петнадесет години;
  5. в случаите по ал. 5 - лишаване от свобода до пет години."


  Предложение от н.п. Валентин Радев и група народни представители:
  Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 337 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „изделия“ се добавя „или унищожава касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване“;
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 2, 3, 4 и 5 когато предмет на престъплението са касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години;
  2. в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
  3. в случаите по ал. 4 - лишаване от свобода от шест до петнадесет години;
  4. в случаите по ал. 5 - лишаване от свобода до пет години.“.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 337, ал. 1 след думата „изделия“ се добавя „или унищожава касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване“.

  § 2. В чл. 338 се създава ал. 4:
  „(4) Когато предмет на престъплението са касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 - лишаване от свобода от две до осем години;
  2. в случаите по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години и глоба до десет хиляди лева;
  3. в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до дванадесет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от шест до петнадесет години.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 339 се създава ал. 6:
  „(6) Когато предмет на престъплението са касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 - лишаване от свобода от три до десет години;
  2. в случаите по ал. 2 - лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
  3. в случаите по ал. 3, 4 и 5 - лишаване от свобода от три до десет години.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така:
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 4. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г., изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011г., бр. 44 и 73 от 2012г., бр. 66, 68 и 70 от 2013г., бр. 53 и 98 от 2014г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015г.) в чл. 13 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума