Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/06/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-63/07.06.2016 г.

  ОТНОСНО: законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество № 602-01-18, внесен от Министерски съвет на 13 април 2016 г.

  На свое заседание, проведено на 1 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество № 602-01-18, внесен от Министерски съвет на 13 април 2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Меглена Кунева – заместник- министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, г-жа Мария Карабельова – началник на кабинета, г-жа Даниела Симеонова и г-н Явор Сидеров – съветници; от Сметната палата на Република България – г-н Цветан Цветков - председател и г-жа Петя Димитрова - началник на отдел „Правен“; от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – г-н Пламен Георгиев - председател на Комисията.
  Законопроектът беше представен от г-жа Меглена Кунева, която посочи, че с него се предлага изграждането на единен антикорупционен орган – Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (Бюрото), който да обедини функциите и правомощията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и звеното в Сметната палата, на което са възложени проверките на имуществените декларации. Предвидено е Бюрото да се ръководи от директор и четирима заместник-директори, избирани от Народното събрание.
  Като важен акцент в предлагания закон г-жа Кунева посочи прецизирането и разширяването на кръга от декларираните обстоятелства в единна декларация, обхващаща информацията за имущественото състояние на лицата и данни за възможен конфликт на интереси като подробно са уредени правилата за деклариране и проверката им. Законопроектът предвижда разширяване на кръга на лицата, задължени да подават имуществени декларации и специалните правила за проверка на декларираното имущество и интереси на магистратите. Предлага се възможността за образуване на производство по сигнали и медийни публикации, като стремежът е да се засили значимостта на сигналната функция на гражданите и медиите. Със законопроекта се въвежда изискването за проверка за почтеност на инспекторите като средство за гарантиране ефективността на антикорупционния орган и се въвеждат норми, целящи увеличаване на правомощията по отнемане на незаконно придобито имущество с цел преодоляване затрудненията до този момент по отношение на прилагане на процедурата по гражданската конфискация.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители: Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Димитър Делчев, Петър Славов и Явор Нотев.
  Народният представител Димитър Делчев изрази подкрепата си към законопроекта и подчерта, че приемането на закона ще отговори на нуждата на обществото за борба с корупцията.
  Г-н Данаил Кирилов и г-н Димитър Лазаров изразиха подкрепата си към законопроекта и приветстваха промените в законопроекта, които са съобразени със становищата, дадени към предишния законопроект. Те посочиха, че нуждата от антикорупционно законодателство е безспорна и че подкрепата на законопроекта е подходяща антикорупционна мярка.
  Г-н Лъчезар Никифоров оцени усилията на вносителя като положителни, но посочи, че законопроектът следва да бъде съобразен със становищата към законопроекта и изрази необходимостта от прецизиране на някои текстове.
  В отговор на поставените от г-н Нотев въпроси, г-жа Кунева посочи, че законопроектът е изготвен в резултат на анализ на работата до сега на антикорупционните органи и допълни, че акцентът при процедурата по подаване на сигнал е върху съдържането на сигнала, като същевременно чрез предвидената предварителна проверка на сигналите се цели да се противодейства на евентуални злоупотреби. По повод необходимостта от обединяване на функциите в единен орган г-н Цветан Цветков посочи, че създаването на единен орган ще повиши работата му и отбеляза, че дейността по приемане, обработка и проверка на декларациите е възложена на Сметната палата от 2006 г., но тази проверка е нетипична с функциите и замисъла на Сметната палата, като орган, който да следи за доброто управление и да упражнява контрол върху публичните финанси. Г-н Пламен Георгиев приветства създаването на единен орган, като изтъкна, че по този начин ще се улесни работата му.
  Мнозинството от народните представители се обединиха около необходимостта от приемането на такъв антикорупционен закон, като изразиха необходимостта същият да бъде прецизиран.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество № 602-01-18, внесен от Министерски съвет на 13 април 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума