Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/06/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-62/07.06.2016г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-68, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 26.05.2016 г., законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-69, внесен от Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители на 27.05.2016 г., законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-70, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 27.05.2016 г., законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-73, внесен от Георги Стоянов Кадиев на 31.05.2016 г., законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-75, внесен от Радан Миленов Кънев и група народни представители на 31.05.2016 г., законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-76, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 01.06.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-77, внесен от Четин Хюсеин Казак и Хамид Бари Хамид на 01.06.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 1 юни 2016 г. Комисията по правни въпроси обсъди горепосочените законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
  На заседанието присъстваха: от президентството на Република България – г-жа Наталия Киселова и г-н Пламен Конов – съветници по правни въпроси на Президента на Република България; от Министерството на външните работи – г-н Иларион Иларионов – политически съветник на министъра на външните работи и г-жа Милена Узунова – началник отдел „Процесуално представителство” в дирекция „Правна”, както и представители на инициативни комитети и неправителствени организации.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-68, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители, беше представен от г-н Данаил Кирилов. Той подчерта, че с изменението на чл. 14 се цели да се усъвършенства режима на гласуването извън страната при национални избори, като се осигури упражняването на активното избирателно право от българските граждани извън страната въз основа на обективни и ясни критерии за образуване на избирателните секции. Със законопроекта се цели постигането на равнопоставеност по териториален признак, и гарантирането на еднаквост на изискването за определен брой заявления за откриване на секция - във всички случаи този брой е 60 избиратели, подали предварително заявления и общ максимален брой на всички секции, образувани по всички способи - за всички държави по света - не повече от 35 секции. По отношение на държавите извън Европейския съюз, в които могат да се образуват секции, се изисква преценка и предложение от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства, като решението се взема от Централната избирателна комисия (ЦИК). Решението подлежи на обжалване и съдебен контрол по общия ред в Изборния кодекс. С изменението на чл. 13 се възстановява възможността за участие на организациите на българските граждани в съответното място при образуването на избирателните секции. Цели се и намаляване на прага за образуване на кметство в Закона за административно териториалното устройство на Република България, въз основа на който се насрочват избори за кмет на кметство от 400 на 350 души.
  Г-н Лъчезар Никифоров представи мотивите на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-69, внесен от Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители. Със законопроекта се предлага въвеждането на общ критерий, за всички държави и всички български граждани по света, без да се ограничава броя и местоположението на избирателните секции. Цели се и предоставянето на възможност за образуване на секции, без да са изпълнени критериите за това, по мотивирано предложение на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, но при спазване на съответната процедура и срокове. Въвежда се възможността съдопроизводството по изборните дела да се реализира пред административните съдилища и се предлага изменение в Закона за административно-териториалното устройство, като критерият за разкриване на кметство да бъде 250 избиратели.
  Г-н Чавдар Георгиев представи законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-70, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители. Той подчерта, че с него се цели преуреждане на принципни регулации за произвеждането на избори като: задължителното гласуване; съвместяването на избори и гласуване по национален референдум; организацията и подготовката на изборите и разпределение на отговорностите и задълженията между избирателните комисии и органите на изпълнителната власт; законодателно закрепване и уреждане на публичността на данните за активността на избирателите в изборния ден, както и промяна в критериите за образуване на кметство.
  Със законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-73, внесен от Георги Стоянов Кадиев и № 654-01-75, внесен от Радан Миленов Кънев и група народни представители се предвижда възстановяването на отменените правила за гласуване на българските граждани в чужбина, с въвеждането на възможността за откриване на автоматични секции зад граница в зависимост от предходната избирателна активност. При провеждане на избори за народни представители се предвижда създаването на 32-ри изборен район извън страната, като се предоставя възможност избирателите извън страната да гласуват за кандидатски листи и с преференция, а не единствено за партия и коалиции. Въвежда се мандатите извън страната да се определят „ad hoc” въз основа на броя на гласувалите в изборния ден.
  Г-н Явор Хайтов представи законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-76, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители. Със законопроекта се предлага създаване на избирателен район чужбина, с цел повишаване на мотивацията за гласуване на българските граждани извън страната и увеличаване на общата избирателна активност. Въвежда се обявяването на кандидатите за президент и вицепрезидент от страна на партиите, коалициите и инициативните комитети да се извършва не по-късно от 60 дни преди изборния ден, за да се предостави по-информиран избор на българските граждани, както и промяна в критериите за образуване на кметство.
  Г-н Четин Казак представи мотивите на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-77, като подчерта, че с него се цели възстановяването на предходните правила за образуване на секции в чужбина, които са действали преди последните изменения в Изборния кодекс. Въвежда се възможността предизборната кампания да се води на и друг език, като се предвижда осигуряването на превод на български език. Цели се и отпадането на изискването за уседналост на изборите за общински съветници и кметове и избори за членове на Европейския парламент.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Петър Славов, Чавдар Георгиев, Свилен Иванов, Димитър Делчев, Филип Попов, Четин Казак и Хамид Хамид.
  Г-н Кирилов изказа становище в подкрепа на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители и посочи причините, поради които няма да подкрепи останалите законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, за да не се стига до разширяване или пререшаване на въпросите, които вече са били предмет на обсъждане и гласуване.
  Г-н Славов посочи, че няма да подкрепи законопроектите с вносители Корнелия Нинова и група народни представители и с вносители Четин Казак и Хамид Хамид. Той подчерта, че не приема предлаганото отхвърляне на дистанционно електронно гласуване, за което са положени големи усилия.
  Г-н Делчев изрази своята подкрепа за законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители, като отбеляза, че с него се предоставя възможност на дипломатическите и консулските представителства да имат право на преценка къде да бъдат открити секциите, като накрая решението се взема от ЦИК.
  Г-н Попов изрази резервите си по отношение на правомощията на ЦИК във връзка с вменените и задължения по действащия Изборен кодекс, като посочи, че тя няма необходимия административен, финансов и човешки ресурс, за да се справи с тези нови функции и задължения.
  В отговор на изразеното становище на Централната избирателна комисия по отношение на предложение за изменение в чл. 18, г-н Кирилов предложи да внесе текста между първо и второ четене така, както е приет от ЦИК.
  Г-н Казак се изказа против въвеждането на горна граница на общия брой на избирателните секции.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 12 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-68, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 26.05.2016 г.;
  - с 5 гласа „за”, 1 глас „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-69, внесен от Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители на 27.05.2016 г. ;
  - с 2 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-70, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 27.05.2016 г.;
  - с 3 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-73, внесен от Георги Стоянов Кадиев на 31.05.2016 г.;
  - с 4 гласа „за”, 1 глас „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-75, внесен от Радан Миленов Кънев и група народни представители на 31.05.2016 г.;
  - с 2 гласа „за”, 1 глас „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-76, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 01.06.2016 г.;
  - с 3 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-77, внесен от Четин Хюсеин Казак и Хамид Бари Хамид на 01.06.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума