Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/06/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-68/17.06.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 8 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30.03.2016 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Вили Лилков, който посочи, че с него се цели ускоряване и облекчаване на процеса по финансово компенсиране на жилищно-спестовните влогове чрез тяхната левова индексация. Въвежда се възможност жилищно-спестовните влогове да могат да се наследяват по закон и чрез завещание, като се предлага размера на бюджетната субсидия да бъде не по-малко от 20 млн. лева на година. Със законопроекта се въвежда възможността за използване на правото на компенсация по този закон като платежно средство, с което правоимащите да имат възможност да заплащат дължими данъци и такси към държавата и общините. Предлага се удължаване с две години на срока за заявяване на искане за изплащане на компенсация от лица, придобили или започнали изграждане на жилище, както и премахване на крайния срок, в който трябва да се изплатят всички заявени претенции.
  В обсъждането взеха участие народните представители Явор Хайтов, Данаил Кирилов и Петър Славов, които изразиха своята подкрепа към законопроекта и отбелязаха готовността за предложения между първо и второ гласуване на законопроекта, които да направят този компенсаторен инструмент по-подходящ за нуждите на българските граждани.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума