Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
29/06/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-80/04.07.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-68, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 26 май 2016 г., приет на първо гласуване на 17 юни 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Изборния кодекс
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 39 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 3 ал. 1 второто изречение се заличава.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Мустафа Карадайъ и Четин Казак:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 3, ал. 1 изречение второ се заличава.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 7, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на” се заменят със „се образуват”.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Определяне на условията и реда за образуване на секции".
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Радан Кънев и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 11 ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 4:
  § 4. В чл. 12 след думата „място” се добавя „въз основа на обобщените данни по чл. 14".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Радан Кънев и група народни представители:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 12 след думата „място” се добавя „въз основа на обобщените данни по чл. 14” .
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 13 се създават нови ал. 2, 3 и 4:
  „(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.
  (3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
  (4) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.”

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Параграф 1 се преномерира на §5.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Свилен Иванов:
  § 1. В чл. 13, ал. 3, накрая се добавя „и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Радан Кънев и група народни представители:
  Параграф 1 става § 3 и в него в ал. 3, изречение второ накрая се
  добавя „и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 13 се създават нови ал. 2, 3 и 4:
  „(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.
  (3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.
  (4) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.”

  § 2. Член 14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. (1) Избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по ал. 2 и 3.
  (2) В местата в държавите членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1.
  (3) С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България, въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването на ал. 5, изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
  (4) Алинея 3 не се прилага при избори за членове на Европейския парламент от Република България.
  (5) Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, не може да надвишава 35.”

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Параграф 2 се преномерира на §6 и се изменя така:
  §6. Член 14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
  1. където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
  2. извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави -членки на Европейския съюз;
  4. извън местата по т. 1 - 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави -членки на Европейския съюз.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  В § 2 от ал. 3 на чл. 14 изразът „...и изискването на ал. 5” да отпадне.
  Създава се ал. 4 „а” със следното съдържание :
  ал. 4 „а” - Общият брой на разкритите секции е частно на общия брой подадени заявления за гласуване в съответната държава - кратно на числото 500.
  В § 2, ал. 4 на член 14 се преномерира на ал. 5
  В § 2, ал. 5 на чл. 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров:
  В §2, чл.14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. (1) Избирателните секции извън страната се образуват с решение на Централната избирателна комисия по предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1.
  (2) Избирателни секции извън страната могат да се образуват и срешение на Централната избирателна комисия по мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства и без наличието на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1.
  (3) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства, въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността от избирателните секции, изпращат предложението по предходните алинеи за броя и местоположението на избирателните секции до Централната избирателна комисия не по-късно от25 дни пред изборния ден”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Радан Кънев и група народни представители:
  Параграф 2 става § 4 и се изменя така:
  „ § 4. Член 14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
  1. където има дипломатическо или консулско представителство -при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
  2. извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави -членки на Европейския съюз;
  4. извън местата по т. 1 - 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави -членки на Европейския съюз.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Мустафа Карадайъ и Четин Казак:
  В § 2, чл. 14, ал. 2 и в ал. 3 числото „60” се заменя с числото „40”.
  В § 2, чл. 14, ал. 4 и ал. 5 - да отпаднат;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Свилен Иванов:
  Създава се нов § 2а:
  § 2а. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
  „Органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.”
  2. В ал. 1, изречение трето, думата „осигуряването” се заменя с
  „отпечатването”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 18, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.”, а в изречение трето думата „Осигуряването” се заменя с „Отпечатването”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Заседанията на Централната избирателна комисия” се заменят с „Всички заседания на Централната избирателна комисия, включително работните заседания”, а след думите „в интернет” се добавя „със звук и картина и в тяхната цялост”.
  2. В ал. 2, изречение първо след думата “заседанията си“ се добавя “включително работните заседания”, създава се ново изречение второ: „От деня на насрочване на съответния вид избор до един месец след обявяването на резултатите от изборите Централната избирателна комисия публикува пълните стенографски протоколи не по-късно от 24 часа от приключване на съответното заседание.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя “включително работните заседания”, а накрая се добавя "както и дневния ред, по който е протекло заседанието, в т.ч. и времеви индекс, позволяващ визуализирането на видеозаписа от заседанието по части съобразно точките от дневния ред".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Заседанията на Централната избирателна комисия” се заменят с „Всички заседания на Централната избирателна комисия, включително работните заседания”, а след думaта „излъчват” се добавя „в цялост със звук и картина”.
  2. В ал. 2, изречение първо след думите “заседанията си“ се добавя “включително от работните заседания”, създава се ново изречение второ: „От деня на насрочване на съответния вид избор до един месец след обявяването на резултатите от изборите Централната избирателна комисия публикува пълните стенографски протоколи не по-късно от 24 часа от приключване на съответното заседание.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя “включително от работните заседания”, а накрая се добавя "както и дневния ред, по който е протекло заседанието, в т.ч. и времеви индекс, позволяващ визуализирането на видеозаписа от заседанието по части съобразно точките от дневния ред".

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 7:
  § 7. В чл. 59, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на многомандатния изборен район извън страната".
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар.пр. Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Създава се нов § 3. „а”:
  В член 181, ал. 2 се създава ново изречение - второ, със следното съдържание:
  В отделни случаи и при задължително осигурен превод на български език се допуска ползване и на друг език.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Мустафа Карадайъ и Четин Казак:
  Създава се нов § 3:
  „§ 3. В Раздел II, в чл. 181, в ал. 2 се добавя второ изречение със следното съдържание:
  „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език”.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Мустафа Карадайъ и Четин Казак:
  Създава се нов § 4:
  „§ 4. В Част Първа, Глава Четиринадесета, Раздел XII се заличава."
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 8:
  § 8. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони по методиката съгласно приложение № 1;".
  2. Създава се нова т. 2:
  „2. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатния изборен район извън страната;".
  3.Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 9:
  § 9. В чл. 249, ал. 1, изречение първо думите „територията на страната се разделя на" се заменят със „се образуват", числото „31" се заменя с „32", а думите „и два в област Пловдив" се заменят с „два в област Пловдив и един многомандатен изборен район извън страната", а в изречение второ накрая се добавя „в страната".
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 10:
  § 10. В чл. 261 ал. 6 се отменя.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 11:
  § 11. В чл. 278, ал. 5 думите „освен в случаите по чл. 261, ал. 6” се заличават.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §9:
  §9. В чл. 298 ал. 2 текстът „7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „5 на сто от районната избирателна квота"
  Съществуващият §9 се отменя.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създават се § 5 и 6:
  § 5. В чл. 325, ал. 5 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.
  § 6. В чл. 371 ал. 6 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 5 и 6:
  § 5. В чл. 325, ал. 5 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.
  § 6. В чл. 371, ал. 6 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 12:
  § 12. В чл. 375 думите „ал. 2 и 3” се заменят с „т. 2 - 4”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Радан Кънев и група народни представители:
  Създава се § 5:
  "§ 5. В чл. 375 думите „ал. 2 и 3" се заменят с „т. 2 - 4" .
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §9а:
  §9а. В чл. 386 ал. 2 текстът „5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа” се заменя с „5 на сто от националната избирателна квота”
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Мустафа Карадайъ и Четин Казак:
  Създава се нов § 5:
  „§ 5. В чл. 396, ал. 1 се правят следните изменения:
  „(1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода"
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Мустафа Карадайъ и Четин Казак:
  Създава се нов § 6:
  „§ 6. В чл. 397, ал. 1 се правят следните изменения:
  „(1) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.”
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  §6. Параграф 10 се изменя така:
  §10. В чл. 454 ал. 2 текстът „7 на сто" се заменя с „5 на сто" § 13.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 13:
  § 13. В § 10 от Преходни и заключителни разпоредби ал. 4 и ал. 5 се отменят.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 14:
  § 14. В Приложение № 1 към чл. 248 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2.1 се изменя така:
  „2.1. Броят на мандатите в многомандатните изборни райони (МИР) се определя в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база на резултатите от последното преброяване на населението - за изборните райони в страната, и броя гласували на предходните два избора за Народно събрание - за изборния район извън страната."
  2.Точка 2.4 се изменя така:
  „2.4. Усредненият брой гласували на предходните два избора за Народно събрание се разделя на 240, съответно на 400 за ВНС и полученото частно се нарича тежест на един мандат."
  3. Създават се нови т. 2.5, 2.6 и 2.7:
  „2.5. Усредненият брой на гласувалите в избирателния район извън страната на предходните два избора за Народно събрание се разделя на тежестта на един мандат изчислена по т. 2.4. Избирателният район извън страната получава толкова мандати колкото е цялата част на полученото при това деление частно. Когато остатъкът е равен или по-голям от 0,5 се добавя още един мандат.
  2.6 От общия брой мандати се изважда резултатът по т. 2.5. Резултатът от изваждането представлява броя мандати за разпределяне в изборните райони в страната.
  2.7. Полученото число мандати в т. 2.6 се разпределя между избирателните райони в страната съгласно процедурата в т. 2.8-2.14."
  4. Досегашната т. 2.5 става т. 2.8 и се изменя така:
  „2.8. Броят на населението за страната по данни, предоставени от Националния статистически институт на база на резултатите от последното преброяване на населението, се разделя на броя мандати определен в т. 2.6 и полученото частно определя единната норма на представителство за страната."
  5. Досегашната т. 2.6 става т. 2.9 и се изменя така:
  „2.9. Броят на населението от всеки МИР се разделя на единната норма на представителство за страната."
  6. Досегашната т. 2.7 става т. 2.10 и се изменя така:
  „2.10. Всеки МИР първоначално получава толкова мандати, колкото е цялата част от частното по т. 2.9."
  7. Досегашната т. 2.8 става т. 2.11 и се изменя така:
  „2.11. Оставащите мандати до числото по т. 2.6 се разпределят на МИР с най-големите остатъци (дробната част от частното по т. 2.9)."
  8. Досегашната т. 2.9 става т. 2.12 и се изменя така:
  „2.12. Първи получава допълнителен мандат МИР с най-голям остатък, втори получава допълнителен мандат МИР със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на мандатите."
  9. Досегашната т. 2.10 става т. 2.13 и се изменя така:
  „2.13. Когато процедурата по т. 2.12 не може да продължи поради наличието на равни остатъци, чийто брой е по-голям от броя на останалите неразпределени мандати, тези мандати се разпределят чрез жребий от ЦИК. Датата и часът на жребия се определят от ЦИК. При тегленето на жребия може да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване."
  10. Досегашната т. 2.11 става т. 2.14 и се изменя така:
  „2.14. Окончателният брой мандати за всеки МИР в страната е сумата от първоначално получените мандати по т. 2.10 плюс до един допълнителен мандат по т. 2.12 и 2.13."
  11.Досегашните т. 2.12, 2.13 и 2.14 се отменят.
  12.В т. 2.15 думите „т. 2.6" се заменят с „т. 2.5".
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §15:
  §15. В чл. 5.3 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители текстът „7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „5 на сто от районната избирателна квота"
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §16:
  §16. В чл. 5.3 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България текстът „5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа" се заменя с „5 на сто от националната избирателна квота"
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов §17:
  §17. В чл. 5.2 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници текстът „7 на сто" се заменя с „5 на сто”.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 3. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 19, 98, 107 от 2014 г. и бр. 39 от 2016 г.) в чл. 16, т. 1 числото „400” се заменя с „350”.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В § 3 числото „350" се заменя с „250" и разпоредбата на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България добива следния вид: „наличие на население над 250 души общо в населените места, образуващи кметството;".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров:
  В §3 В закон за административно-териториално устройство на Република България, в чл. 16, думите „400 души” се заменят с „250 души”.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 7.

  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение от нар.пр. Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  §§ 3 и 4 се преномерират съответно на §§ 4 и 5.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Радан Кънев и група народни представители:
  Параграфи 3 и 4 стават § 6 и 7.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 8.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума